-Rodzaje budowy lub robót budowlanych wymagające zgłoszenia-

-Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części-

-Poświadczenie o procentowym udziale infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu-

-Wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy-

-Zaświadczenie o samodzielności lokali-

 

 

Wzory wniosków do pobrania:

 

-Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę-
Druk wniosku B-1 Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Przykład wypełnionego wniosku B-1

 

-Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego-
Druk wniosku B-2 Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Przykład wypełnionego wniosku B-2

 

-Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę-
Druk wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę
Przykład wypełnionego wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

 

-Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane-
Druk oświadczenia B-3 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Przykład wypełnionego oświadczenia B-3 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

-Informacja uzupełniająca do Wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B-1. Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego B-2 oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)-

Druk informacji uzupełniającej B-4
Przykład wypełnionej informacji B-4

 

-Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu-
Oświadczenie –zgoda strony na rzecz której decyzja została wydana do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę