Konkurs plastyczny pn. „Natura 2000 w powiecie limanowskim” rozstrzygnięty!

Piątek, 21 Październik 2016

17 października 2016 r. komisja konkursowa powołana przez Starostę Limanowskiego Jana Puchałę w składzie: przewodnicząca komisji Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz członkowie Anna Fabia Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Jan Kurek artysta malarz oraz Piotr Ociepka Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - dokonała oceny prac, które wpłynęły do starostwa powiatowego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

 

- Prace jakie zostały nadesłane na Konkurs są pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nie przedstawianymi na innych konkursach. Zostały wykonane różnorodną techniką plastyczną i musze przyznać, że są niezwykle ciekawe – mówi Jan Puchała starosta limanowski. – Powiem szczerze, że dzieci i młodzież dostrzegają wiele więcej niż my dorośli. Dlatego też dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie przysyłając swoje niezwykłe prace.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i przyrody oraz kształtowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży. Konkurs polegał wykonaniu prac plastycznych dowolną techniką. Podczas oceny prac brano pod uwagę trafność doboru tematu pracy, umiejętność powiązania różnych obszarów Natura , jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności wykonania. Prace były oceniane w 3 kategoriach wiekowych.

Na ogłoszony konkurs łącznie wpłynęło 60 prac konkursowych, tj. 11 prac ze szkół podstawowych z klas I-III, 36 prac ze szkół podstawowych z klas IV-VI oraz 13 prac ze szkół gimnazjalnych. Komisja konkursowa z uwagi na liczbę prac postanowiła podzielić kategorie wiekową dzieci w wieku szkoły podstawowej na dwie kategorie: dzieci w wieku klas I-III oraz dzieci w wieku klas III-IV oraz postanowiła przyznać miejsca:

W kategorii dzieci w wieku szkół podstawowych klasy I-III:
MIEJSCE I: Justyna Szkarłat - Szkoła Podstawowa Jaworzna
MIEJSCE II: Julia Olchawa - Szkoła Podstawowa Jaworzna
MIEJSCE III: Mikołaj Pacułt - Szkoła Podstawowa Kamionka Mała
Wyróżnienie: Julia Janczyk - Szkoła Podstawowa Nowe Rybie

W kategorii dzieci wieku szkół podstawowych klasy IV-VI:

MIEJSCE I: Olga Siembab - Zespół Placówek Oświatowych Skrzydlna
MIEJSCE II: Małgorzata Musiał - Szkoła Podstawowa Stara Wieś II
MIEJSCE III: Kacper Bańczak - Zespół Szkół Pisarzowa
Wyróżnienie: Jakub Pryma - Szkoła Podstawowa Świdnik

W kategorii dzieci w wieku szkoły gimnazjalnej:
MIEJSCE I: Faustyna Król - Gimnazjum Stara Wieś II
MIEJSCE II: Anna Musiał - Gimnazjum Stara Wieś II
MIEJSCE III: Łucja Mrózek - Gimnazjum Jurków
Wyróżnienie: Gabriela Zelek - Gimnazjum Laskowa
Wyróżnienie: Paulina Rozum - Gimnazjum Laskowa

Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Limanowej 28 października (piątek) o godzinie 8.30, na które serdecznie zapraszamy!

Galeria zdjęć

 

 

 

                                 

 

regulamin do pobrania

 


Powiatowy, plastyczny konkurs dla dzieci i młodzieży pn.:

„Natura 2000 w powiecie limanowskim”

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych powiatu limanowskiego do udziału plastycznym konkursie pn.: „Natura 2000 w powiecie limanowskim”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i przyrody oraz kształtowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży.

Konkurs będzie polegał Wykonaniu prac plastycznych dowolną techniką. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych.

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne.

 

R e g u l a m i n

 

§1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

§2

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

1.      popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego

2.      kształtowanie wrażliwości na przyrodę

3.      wypracowanie zachowań proekologicznych

4.      zainteresowanie programem edukacji ekologicznej

5.      rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

 

§3

Wymagania formalne

1.      Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

2.      Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

3.      Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4 (297x420mm), ale dopuszcza się również format A3. Prace z tyłu powinny być opatrzone imieniem nazwiskiem klasą oraz szkołą autora.

4.      Tematyka prac powinna obejmować Naturę 2000 w granicach Powiatu Limanowskiego Informacje na ten temat można uzyskać pod adresem strony www: http://www.powiat.limanowa.pl/pl/1953/0/Natura-2000.html

5.      W konkursie może wziąć udział maksymalnie 3 prace z jednej placówki oświatowej, w tym placówki niepubliczne. Jeśli zgłoszenia dokonuje zespół szkół to należy traktować szkołę podstawową i gimnazjum jako osobne podmioty zgłaszające.

 

§4

Skutki prawne

1.      Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji Natury 2000.

2.      Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.2015.2135 ze zm.)

3.      Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

4.      Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

5.      Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie oraz prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 

 

§5

Ocena prac konkursowych i nagrody

1.      Prace w konkursie będą ocenianie w 2 kategoriach wiekowych:

                                        I.            dzieci w wieku szkół podstawowych,

                                     II.            dzieci w wieku szkół gimnazjalnych,

z terenu powiatu limanowskiego.

2.      Przewiduje się nagrodę za miejsce 1, 2 i 3 miejsce w każdej z dwóch kategorii. Komisja może przyznać wyróżnienia lub nagrody dla wszystkich uczestników w zależności od liczby prac.

3.      Konkurs jest złożony z dwóch etapów:

Etap I – szkolny:

Każda ze szkół może przesłać na Konkurs maksymalnie po trzy prace z każdej grupy wiekowej, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych.

Etap II – ogólno powiatowy, Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów.

4.      Prace, które wygrały w etapie szkolnym, po trzy w każdej kategorii wiekowej (każda innego autorstwa), powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie, przy czym każda z prac, powinna zawierać informacje na temat: szkoły, klasy imienia i nazwiska autora.

5.      W przypadku przesłania przez szkołę większej liczby prac niż zostało to określone w §4 pkt. 2, wszystkie prace zostaną zwrócone do szkoły bez dopuszczenia ich do Konkursu.

6.      Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 10 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu.

7.      O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Starostę Limanowskiego.

8.      Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

·         trafność doboru tematu pracy,

·         umiejętność powiązania różnych obszarów Natura 2000 na jednej pracy

·         jakość wykonania,

·         oryginalność,

·         stopień trudności wykonania.

 

§6

Założenia organizacyjne

marzec/kwiecień 2016 – ogłoszenie konkursu na konferencji z nauczycielami z powiatu limanowskiego inaugurującej program edukacji na rok 2016.

do 10 października 2016 – termin nadsyłania prac (obowiązuje stempla pocztowego).

do 30 październik 2016 – odbędzie się ocena prac i ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl

 

28 października 2016r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów tegorocznego konkursu plastycznego pn. „Natura 2000 w powiecie limanowskim”. Nagrody wręczali Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Agata Zięba oraz Dyrektor Wydzłu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Anna Fabia.


- Bardzo się cieszę, że każdego roku tak licznie bierzecie udział w naszych konkursach oraz we wszelkich działaniach związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną przez powiat limanowski – zwrócił się do nauczycieli i młodzieży Jan Puchała Starosta Limanowski. Wszyscy wiemy, że troska o środowisko naturalne jest bardzo ważne dla życia człowieka i tym ważniejsze jest aby od najmłodszych lat uczyć się dbać o jego stan. Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie przysyłając swoje niezwykłe prace, gratulując przy tym talentu i kreatywności.


Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i przyrody oraz kształtowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży. Konkurs polegał na wykonaniu prac plastycznych dowolną techniką. Podczas oceny prac brano pod uwagę trafność doboru tematu pracy, umiejętność powiązania różnych obszarów Natura , jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności wykonania. Prace były oceniane w 3 kategoriach wiekowych.

Na ogłoszony konkurs łącznie wpłynęło 60 prac konkursowych, tj. 11 prac ze szkół podstawowych z klas I-III, 36 prac ze szkół podstawowych z klas IV-VI oraz 13 prac ze szkół gimnazjalnych. Komisja konkursowa z uwagi na liczbę prac postanowiła podzielić kategorie wiekową dzieci w wieku szkoły podstawowej na dwie kategorie dzieci w wieku klas I-III oraz dzieci w wieku klas III-IV oraz postanowiła przyznać następujące miejsca:


W kategorii dzieci w wieku szkół podstawowych klasy I-III:

MIEJSCE I: Justyna Szkarłat Szkoła Podstawowa Jaworzna
MIEJSCE II: Julia Olchawa Szkoła Podstawowa Jaworzna
MIEJSCE III: Mikołaj Pacułt Szkoła Podstawowa Kamionka Mała
Wyróżnienie: Julia Janczyk Szkoła Podstawowa Nowe Rybie


W kategorii dzieci wieku szkół podstawowych klasy IV-VI:
MIEJSCE I: Olga Siembab Zespół Placówek Oświatowych Skrzydlna
MIEJSCE II: Małgorzata Musiał Szkoła Podstawowa Stara Wieś II
MIEJSCE III: Kacper Bańczak Zespół Szkół Pisarzowa
Wyróżnienie: Jakub Pryma Szkoła Podstawowa Świdnik


W kategorii dzieci w wieku szkoły gimnazjalnej:
MIEJSCE I: Faustyna Król Gimnazjum Stara Wieś II
MIEJSCE II: Anna Musiał Gimnazjum Stara Wieś II
MIEJSCE III: Łucja Mrózek Gimnazjum Jurków
Wyróżnienie: Gabriela Zelek Gimnazjum Laskowa
Wyróżnienie: Paulina Rozum Gimnazjum LaskowaOrganizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne.


 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu