Program edukacji ekologicznej społeczeństwa

w Powiecie Limanowskim

XI edycja 2016

realizowany przez

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Centrum Ekologiczne

 

Program 2016 - wersja do pobrania

 

 

I. REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

 1. Kontynuacja Programu promocji segregacji  odpadów
 2. Segregacja odpadów
 3. Zbieranie zużytych baterii
 4. Powiatowy Program Usuwania Azbestu
 5. Zbieraj puszki
 6. Powiatowy, plastyczny konkurs dla dzieci i młodzieży pn.: "Natura 2000 w powiecie limanowskim"
 7. "Dzień Ziemi" - palący temat - niska emisja!
 8. „Święto drzewa śród pól” XIV edycja
 9. „Sprzątanie świata”
 10. Organizacja warsztatów dla nauczycieli powiatu limanowskiego  

 

II. SPOSÓB REALIZACJI

 1. Strona internetowa i tablica informacyjna
 2. Współpraca z wybranymi ekologicznymi organizacjami pozarządowymi
 3. Współpraca ze szkołami powiatu limanowskiego
 4. Prelekcje z młodzieżą
 5. Udostępnianie materiałów edukacyjnych
 6. Organizowanie konkursów dla młodzieży i dzieci
 7. Organizowanie warsztatów dla nauczycieli i konferencji dla pracowników samorządowych

 

III. EFEKTY EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE   

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu limanowskiego,
 2. Dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością,
 3. Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu,
 4. Umiejętność przestrzegania zasad ładu i porządku w miejscach publicznych,
 5. Dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska i z nierównomiernego poziomu życia w różnych regionach świata,
 6. Podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej,
 7. Zmniejszeni odpadów niebezpiecznych zwłaszcza baterii na składowiska odpadów komunalnych nie przygotowanych do tego,
 8. Zwiększenie ilości zadrzewień miejskich.

V. EFEKTY MATERIALNE I SZKOLENIOWE

 1. Przewidywany udział nauczycieli w liczbie 50,
 2. Przewidywany udział uczniów w liczbie 5 000,
 3. Strona internetowa – min. 3 000 odwiedzin,
 4. Posadzenie około 1 000 drzew,
 5. Zorganizowanie dwóch konferencji,
 6. Zorganizowanie 3 warsztatów


 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu