ZASADY PODEJMOWANIA PRZEZ RZECZNIKA INTERWENCJI U PRZEDSIĘBIORCY W CELU POLUBOWNEGO ROZWIĄZANIA SPORU:

1.Moment wszczęcia postępowania:
• rzecznik występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.
• rzecznik występuje do przedsiębiorcy na wniosek konsumenta złożony ustnie w siedzibie biura, pisemnie bądź drogą elektroniczną ( wymagane jest uzupełnienie wniosku o udzielenie pomocy prawnej – do pobrania)
• do wniosku należy dołączyć kserokopie wszystkich dokumentów dotyczących wnoszonej sprawy
• wszystkie sprawy kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, również te wysyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy (w przeciwnym razie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia)
• rzecznik przyjmuje wnioski o interwencję składane wyłącznie przez mieszkańców powiatu limanowskiego

2.Forma podejmowanych działań:

• pisemne wystąpienie do przedsiębiorcy z wyznaczeniem terminu na odpowiedź
• telefoniczna interwencja u przedsiębiorcy
• interwencja u przedsiębiorcy drogą elektroniczną

3.Termin załatwienia sprawy:

• bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca, jednakże termin może zostać przedłużony po zawiadomieniu konsumenta w uzgodniony sposób
• rzecznik rozpatruje wnioski w kolejności wpływu

4.Uprawnienia rzecznika w ramach prowadzonego postępowania:

Ustawodawca nie przewidział dla rzecznika żadnych kompetencji władczych, dlatego rzecznik nie jest uprawniony do rozstrzygania sporów, prowadzi jedynie postępowanie mające na celu polubowne zakończenie sporu bez jakichkolwiek uprawnień do przeprowadzenia postępowania dowodowego bądź wymuszenia zadowalającej konsumenta decyzji przedsiębiorcy.

5.Bezczynność przedsiębiorcy:
W przypadku pozostawienia przez przedsiębiorcę pisma rzecznika bez odpowiedzi w wyznaczonym terminie, rzecznik przesyła pismo ponaglające z wyznaczeniem dodatkowego terminu na odpowiedź. W przypadku dalszej bezczynności przedsiębiorcy, rzecznik kieruje do sądu wniosek o jego ukaranie karą grzywny nie mniejszą niż 2.000 złotych.

6.Bezczynność konsumenta:
W przypadku uzyskania negatywnego stanowiska przedsiębiorcy, braku odpowiedzi na wystąpienie rzecznika i poinformowania konsumenta o możliwych dalszych drogach postępowania, bądź w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dowodów w sprawie – bezczynność konsumenta w terminie 30 dni od otrzymania w/w informacji skutkować będzie uznaniem sprawy za zakończoną.

7.Dalsze postępowanie:

W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny konsument ma prawo skierować sprawę na drogę sądową przed sądem powszechnym bądź przed sądem polubownym (po wyrażeniu zgody przez obydwie strony na taką formę rozstrzygnięcia sporu).

8.Koszty postępowania:
Prowadzone przez rzecznika postępowanie jest bezpłatne.