regulamin do pobrania

karta zgłoszeniowa do pobrania


Powiatowy, plastyczny konkurs dla dzieci i młodzieży pn.:

„10 lat edukacji ekologicznej w powiecie limanowskim”

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne zapraszają dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu limanowskiego do udziału plastycznym konkursie pn.: „10 lat edukacji ekologicznej w powiecie limanowskim”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i przyrody oraz kształtowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży szkolnej jak również podsumowanie 10 lat działalności Powiatowego Centrum Ekologicznego.

Konkurs będzie polegał Wykonaniu prac palstycznych dowolną techniką. Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych.

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na formularzu zgłoszeniowym do 30 września 2015 do Starostwa Powiatowego w Limanowej na dziennik podawczy lub do pok. 227 II piętro budynek B.

 

R e g u l a m i n

 

§1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

§2

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

1.      popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego

2.      kształtowanie wrażliwości na przyrodę

3.      wypracowanie zachowań proekologicznych

4.      podsumowanie 10 lat działalności Powiatowego Centrum Ekologicznego

5.      zainteresowanie programem edukacji ekologicznej

6.      rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

 

§3

Wymagania formalne

1.      Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

2.      Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

3.      Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4 (297x420mm), ale dopuszcza się również format A3. Prace z tyłu powinny być opatrzone imieniem nazwiskiem klasą oraz szkołą autora.

4.      Tematyka prac powinna obejmować działalność edukacyjną Powiatowego Centrum Ekologicznego działającego w Starostwie Powiatowym w Limanowej, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w latach 2005 – 2015. Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod adresem http://www.powiat.limanowa.pl/pl/1748/0/Powiatowe-Centrum-Ekologiczne.html

5.      W konkursie może wziąć udział maksymalnie 3 prace z jednej placówki oświatowej, w tym placówki niepubliczne. Jeśli zgłoszenia dokonuje zespół szkół to należy traktować szkołę podstawową i gimnazjum jako osobne podmioty zgłaszające.

 

§4

Skutki prawne

1.      Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowego Centrum Ekologicznego.

2.      Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

3.      Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

4.      Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

5.      Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie oraz prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 

 

§5

Ocena prac konkursowych i nagrody

1.      Prace w konkursie będą ocenianie w 4 kategoriach wiekowych:

                                        I.            dzieci w wieku przedszkolnym,

                                     II.            dzieci w wieku szkół podstawowych,

                                  III.            dzieci w wieku szkół gimnazjalnych,

                                  IV.            dzieci w wieku szkół Ponadgimnazjalnych,

z terenu powiatu limanowskiego.

2.      Przewiduje się nagrodę za miejsce 1, 2 i 3 miejsce w każdej z czterech kategorii. Komisja może przyznać wyróżnienia lub nagrody dla wszystkich uczestników w zależności od liczby prac.

3.      Konkurs jest złożony z dwóch etapów:

Etap I – szkolny:

Każda ze szkół może przesłać na Konkurs maksymalnie po trzy prace z każdej grupy wiekowej, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych.

Etap II – ogólno powiatowy, Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów.

4.      Prace, które wygrały w etapie szkolnym, po trzy w każdej kategorii wiekowej (każda innego autorstwa), powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie, przy czym każda z prac, z załączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.      W przypadku przesłania przez szkołę większej liczby prac niż zostało to określone w §4 pkt. 2, wszystkie prace zostaną zwrócone do szkoły bez dopuszczenia ich do Konkursu.

6.      Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 30 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu, z dopiskiem: „10 lat edukacji ekologicznej w powiecie limanowskim”.

7.      O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Starostę Limanowskiego.

8.      Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

·         trafność doboru tematu pracy,

·         umiejętność powiązania różnych projektów realizowanych przez PCE

·         jakość wykonania,

·         oryginalność,

·         stopień trudności wykonania.

 

§6

Założenia organizacyjne

marzec/kwiecień 2015 – ogłoszenie konkursu na konferencji z nauczycielami z powiatu limanowskiego inaugurującej program edukacji na rok 2015.

do 30 wrzesień 2015 – termin nadsyłania prac (obowiązuje stempla pocztowego).

do 30 październik 2015 – odbędzie się ocena prac i ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl

 

§13

Patronat medialny:

 

      

 

           

 Dofinansowano:

 

Powiatowe Centrum Ekologiczne ma już 10 lat!

Wtorek, 10 Listopad 2015

 Reportaż Tv28

Z okazji 10-lecia PCE został zoorganizowany konkurs, którego celem była popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i przyrody oraz kształtowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży szkolnej. Konkurs był także okazją do podsumowania 10 lat działalności Powiatowego Centrum Ekologicznego.

W dniu 15 października br. Komisja Konkursowa wyłoniła najlepsze prace plastyczne, które wzięły udział w powiatowym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży
pn.: „10 lat edukacji ekologicznej w powiecie limanowskim”.

Za kryteria oceny obrano trafność doboru tematu pracy, umiejętność powiązania różnych projektów realizowanych przez PCE, jakość wykonania, oryginalność oraz stopień trudności wykonania.

Uroczyste wręczenie nagród i zakończenie konkursu odbyło się 10 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej. 
 

Łącznie wpłynęło 76 prac, z których przyznano:

I   miejsce 
  Ignacy Zając     Przedszkole w Szyku
II   miejsce    Wojciech Lizak  Przedszkole w Szyku
III  miejsce    Dominik Tudaj    Przedszkole w Świdniku
wyróżnienie   Klaudia Zelek     Przedszkole w Jaworznej

I   miejsce
  Amelia Klimczak   Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
II   miejsce   Jakub Pryma           Szkoła Podstawowa w Świdniku
III  miejsce    Paulina Sadkiewicz Szkoła Podstawowa w Szyku
I   wyróżnienie   Liliana Bulanda    Szkoła Podstawowa w Tymbarku
II   wyróżnienie  Karolina Berdzik  Szkoła Podstawowa w Łukowicy
III  wyróżnienie  Emilia Gołąb        Szkoła Podstawowa w Jaworznej
IV  wyróżnienie  Marta Twaróg      Szkoła Podstawowa w Piekiełku


I miejsce    
Oliwia Głód       Gimnazjum w Łukowicy
II miejsce      Łucja Wilczek     Gimnazjum w ZSS Nr 2 w Limanowej
III miejsce     Anna Musiał        Gimnazjum w Starej Wsi II
I wyróżnienie    Angelika Pryma    Gimnazjum w Łukowicy
II wyróżnienie    Alicja Judka         Gimnazjum w ZPO Jurkowie
III wyróżnienie   Aleksandra Kędroń   Gimnazjum Nr 1 w Starej Wsi


I miejsce     Żaneta Bodziony    Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Tymbarku

II miejsce     Ewa Bołoz               Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Tymbarku
III miejsce    Patrycja Kuziel         Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Tymbarku
 

   

 

  

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Galeria zdjęć
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu