regulamin do pobrania

karta zgłoszeniowa do pobrania


Konkurs o tytuł

„Ekonauczyciel Powiatu Limanowskiego”

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne zapraszają wszystkich nauczycieli powiatu limanowskiego do udziału w konkursie pn.: „Ekonauczyciel powiatu limanowskiego”.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach powiatu limanowskiego. Konkurs przeznaczony jest do wszystkich opiekunów wychowania przedszkolnego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli nauk przyrodniczych propagujących tematykę ochrony środowiska i ekologii  w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie.

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na formularzu zgłoszeniowym do 30 września 2015 do Starostwa Powiatowego w Limanowej na dziennik podawczy lub do pok. 227 II piętro budynek B.

 

R e g u l a m i n

 

§1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

§2

Cele konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach powiatu limanowskiego. Konkurs przeznaczony jest do wszystkich opiekunów wychowania przedszkolnego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli nauk przyrodniczych propagujących tematykę ochrony środowiska i ekologii  w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie. Ocenie podlegają działania zrealizowane w latach 2005-2015.

 

§3

Wymagania formalne

1.      Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie na adres organizatora Konkursu wypełnionego zgłoszenia konkursowego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załączniki do niniejszego Regulaminu do dnia 30 września 2015, wraz załączonym sprawozdaniem z działalności edukacyjnej. Sprawozdanie należy potwierdzić podpisem dyrektora szkoły.

2.      Sprawozdanie winno zawierać opis działalności nauczyciela w dowolnej formie na polu edukacji ekologicznej przeprowadzonej w latach 2005-2015. Może być w formie konspektu, opisu, tabeli, zdjęć.

3.      Sprawozdanie to winno być dostarczone w dwóch formach: papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

4.      Do Konkursu mogą przystąpić nauczyciele z wszystkich szkół powiatu limanowskiego: publicznych i niepublicznych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze, zwane dalej placówkami lub uczestnikami z terenu powiatu limanowskiego.

5.      Nauczyciel przedstawia swoją działalność edukacyjną realizowaną tylko w jednej szkole. Mogą to być nauczyciele współpracujący lub nie współpracujący z PCE: wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli nauk przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia), w tym również dyrektor placówki w przypadku, gdy naucza jednocześnie w/w przedmiotu.

§4

Skutki prawne

1.      Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem akceptacji niniejszego regulaminu.

2.      Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

3.      Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

4.      Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

5.      Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie oraz prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 

§5

Ocena prac konkursowych i nagrody

1.      Przewiduje się nagrodę za miejsce tytułowe: „Ekonauczyciel Powiatu Limanowskiego”, oraz wyróżnienia 1, 2 i 3 stopnia. Komisja może przyznać wyróżnienia lub nagrody dla wszystkich uczestników w zależności od liczby prac.

2.      W przypadku przesłania przez nauczyciela większej liczby prac niż zostało to określone w §3, wszystkie prace zostaną zwrócone do szkoły bez dopuszczenia ich do Konkursu.

3.      Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 30 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu, z dopiskiem: „Ekonauczyciel Powiatu Limanowskiego”.

4.      O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Starostę Limanowskiego.

5.      Kryteria oceny obejmują następujące obszary działalności nauczyciela:

-        realizacja projektów ekologicznych (liczba, tematy)

-        przygotowanie uczniów do konkursów o randze  miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej (osiągnięcia),

-        uzyskane nagrody, podziękowania, wyróżnienia dla nauczyciela,

-        udział nauczycieli i uczniów w warsztatach, szkoleniach o tematyce ekologicznej,

-        współpraca z krajowymi partnerami (parki narodowe, fundacje, nadleśnictwo, Starostwo Powiatowe),

-        kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów poprzez  realizację różnych akcji ekologicznych,

-        prezentacja swoje działalności na różnych gremiach,

-        działalność nauczyciela mająca na celu współpracę ze społecznością lokalną,

-        ilość pozyskanych funduszy na cele edukacji ekologicznej,

-        oryginalność,

 

 

 

 

§6

Założenia organizacyjne

marzec/kwiecień 2015 – ogłoszenie konkursu na konferencji z nauczycielami z powiatu limanowskiego inaugurującej program edukacji na rok 2015.

do 30 wrzesień 2015 – Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu (obowiązuje stempla pocztowego).

do 30 październik 2015 – odbędzie się ocena prac i ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl

§13

Patronat medialny:

 

      

 

           

 Dofinansowano:

 

Z okazji 10-lecia działalności Powiatowego Centrum Ekologicznego działającego w Starostwie Powiatowym w Limanowej, 10 listopada br. w budynku Urzędu odbyło się uroczyste zakończenie i wręczenie nagród w konkursie na Ekonauczyciela Powiatu Limanowskiego!

23 października br. komisja konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń - wyłoniła najbardziej aktywnych nauczycieli,  prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej w szkołach na terenie powiatu limanowskiego.

Konkurs był przeznaczony był dla wszystkich opiekunów wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli nauk przyrodniczych,  propagujących tematykę ochrony środowiska i ekologii, w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie. Ocenie podlegały działania zrealizowane w latach 2005-2015.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami i ich weryfikacji komisja postanowiła przyznać tytuł i stauetkę Ekonauczyciela Powiatu Limanowskiego Pani Ewie Ficoń ze Szkoły Podstawowej w Kamionce, oraz przyznać dodatkowe wyróżnienia:

II miejsce        Pani Małgorzata Opiela       Zespół Szkół w Starej Wsi II
III miejsce       Pani Kazimiera Pociecha     Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie
IV miejsce       Pani Ewa Szarkowska          Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce
Wyróżnienie   Pani Marta Lorenc               Gimnazjum Nr 1 w Kasienie Wielkiej
Wyróżnienie   Pani Anna Giemza               IV LO w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej

  

 

 

 


SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

Galeria zdjęć

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu