Program edukacji ekologicznej społeczeństwa

w Powiecie Limanowskim

X edycja 2015

realizowany przez

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Centrum Ekologiczne

 

Program 2015 - wersja do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu 2015 - wersja do pobrania

 

 

I. REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

 1. Kontynuacja Programu promocji segregacji  odpadów
 2. Segregacja odpadów
 3. Zbieranie zużytych baterii
 4. Powiatowy Program Usuwania Azbestu
 5. Zbieraj puszki
 6. Powiatowy, plastyczny konkurs dla dzieci i młodzieży pn.: "10 lat edukacji ekologicznej w powiecie limanowskim"
 7. Powiatowy konkurs dla nauczycieli pn.; "Ekonauczyciel Powiatu Limanowskiego"
 8. Dzień Ziemi - Z energią zmieńmy źródła!
 9. „Święto drzewa” XIII edycja
 10. „Sprzątanie świata”
 11. Zakup "Atlasu roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych powiatu limanowskiego"
 12. Organizacja warsztatów dla nauczycieli powiatu limanowskiego  

 

II. SPOSÓB REALIZACJI

 1. Strona internetowa i tablica informacyjna
 2. Współpraca z wybranymi ekologicznymi organizacjami pozarządowymi
 3. Współpraca ze szkołami powiatu limanowskiego
 4. Prelekcje z młodzieżą
 5. Udostępnianie materiałów edukacyjnych
 6. Organizowanie konkursów dla młodzieży i dzieci
 7. Organizowanie warsztatów dla nauczycieli i konferencji dla pracowników samorządowych

 

III. EFEKTY EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE   

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu limanowskiego,
 2. Dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością,
 3. Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu,
 4. Umiejętność przestrzegania zasad ładu i porządku w miejscach publicznych,
 5. Dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska i z nierównomiernego poziomu życia w różnych regionach świata,
 6. Podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej,
 7. Zmniejszeni odpadów niebezpiecznych zwłaszcza baterii na składowiska odpadów komunalnych nie przygotowanych do tego,
 8. Zwiększenie ilości zadrzewień miejskich.

 

V. EFEKTY MATERIALNE I SZKOLENIOWE

 1. Zakup ok. 3 000 szt. worków
 2. 3 wycieczki do lasu
 3. Przewidywany udział nauczycieli w liczbie 120,
 4. Przewidywany udział uczniów w liczbie 5 000,
 5. Strona internetowa – min. 3 000 odwiedzin,
 6. Posadzenie około 1 000 drzew,
 7. Zorganizowanie dwóch konferencji,
 8. Zorganizowanie 3 warsztatów
 9. Wydanie ulotek 3 tys.


 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu