„Dzień Ziemi” ma na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie problemów związanych z ekologią. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi Dzień Ziemi w dniu równonocy wiosennej (20/21 marca), jednak bardziej rozpowszechnioną, w wielu krajach, w tym i Polsce, datą jest 22 kwietnia.

Światowy Dzień Ziemi 2014 będzie częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu „Zmieniaj nawyki - nie klimat!”.

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest ważna (27 kwietnia 2014 r.). Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim wszystkich prezentacji będzie klimat. Chcemy przez zabawę uczyć jak zmienia się klimat, jak można niwelować skutki jego zmian i jak przeciwdziałać globalnemu ociepleniu.

 

W ramach tegorocznych obchodów „Dnia Ziemi” oraz nawiązując do debaty klimatycznej PCE zorganizowało trzy wycieczki do lasu na zajęcia terenowe, podczas których młodzież poznała podstawowe zależności klimatyczne, dokonała analizy składników przyrody i środowiska naturalnego oraz poznała wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Każdy wyjazd będzie kończył się pieczeniem kiełbasy na ognisku. Za bazę obrano placówkę Nadleśnictwa w Słopnicach. Projekt zrealizowano wspólnie z Nadleśnictwem Limanowa.

 ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu były dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół  podstawowych i gimnazjalnych powiatu limanowskiego.

 22 maj 2014 Przedszkole w Kamienicy 50 os. Małgorzata Chlipała

 

 

27 maj 2014 Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej 31 os. Justyna Wójtowicz

28 maj 2014 Szkoła Podstawowa w Kamionce i Jaworznej 30 os. Ewa Ficoń

ETAPY DZIAŁANIA:

 1. Zaproszenie do udziału: Nadleśnictwo Limanowa,
 2. Spotkanie warsztatowe w celu opracowania kart pracy ucznia, wypracowania metod przekazywania wiedzy, potrzebnych materiałów i podział obowiązków
 3. Konferencja dla nauczycieli - wybór szkół biorących udział w projekcie (marzec).
 4. Zgłoszenie powiatu limanowskiego wraz z partnerem w udziałach „dnia ziemi” na www.dzienziemi.org.pl
 5. Wyjazd do lasu z młodzieżą, przebieg zajęć ogólnie:

·         Wprowadzenie (wprowadzenie do zajęć „Dzień Ziemi” i tematu zmian klimatu)

·         Realizacja (zajęcia w grupach)

·         Podsumowanie (wnioski + ognisko)

 

 1. Sprawozdanie z realizacji na www.powiat.limanowa.pl

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERENOWYCH Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAMACH ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI 2014Zmieniaj nawyki - nie klimat!”.

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone będą w terenie z podziałem na 3 grupy przez,  leśnika i inspektora ochrony środowiska. Zajęcia terenowe obejmować będą trzy godziny lekcyjne, w trakcie których w małych grupach młodzież poznawać będzie podstawowe pojęcia, rozpoznawać gatunki zwierząt, roślin i badać wodę. Następnie między grupami będzie wymiana zadań i przyrządów i kolejne zajęcia, tak żeby z całą młodzieżą przeprowadzić wszystkie zajęcia.

Następnie zajęcia zostaną zakończone wspólnym pieczeniem kiełbasy na ognisku oraz wymianą doświadczeń oraz wnioskami.

 

CELE OGÓLNE:

-        rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat zmian klimatycznych,

-        wpływ lasów na zachowanie równowagi klimatycznej,

-        globalne ocieplenie, a działalność człowieka,

-        efektywność energetyczna, a ochrona klimatu,

-        transport, a zmiany klimatu,

-        energetyka rozproszona, a ochrona klimatu,

-        obszary wiejskie, a ochrona klimatu,

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń :

         rozpoznaje wybrane gatunki roślin i zwierząt w ekosystemie lasu,

         oznacza niektóre gatunki roślin i zwierząt korzystając z atlasów i prostych kluczy,

         wykonuje zielnik z zebranych roślin,

         dostrzega działania człowieka wpływające niekorzystnie na stan środowiska,

         potrafi zaplanować i przeprowadzić proste doświadczenia wykazujące stopień zanieczyszczenia wody,

         potrafi wskazać ślady wpływu zanieczyszczeń na stan drzew,

         prowadzi obserwacje w terenie, na ich podstawie wyciąga wnioski związane z ochroną środowiska przyrodniczego.

 

METODY:

         obserwacje,

         doświadczenia,

         metoda praktyczna.

 

FORMY:

         praca w grupach

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

         karty pracy,

         atlasy i klucze do oznaczania roślin i zwierząt,

         teczki botaniczne,

         przyrządy do obserwacji (lupy, lornetki, teczka ekobadacza, przyrząd do pomiarów ekologicznych),

         taśma samoprzylepna, przeźroczysta,

         skala porostowa,

         kartki z bloku rysunkowego, folia milimetrowa,

         ołówki,

         aparat fotograficzny,

 

CZAS TRWANIA:

         5 godzin

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ SZCZEGÓŁOWO:

I. Faza wprowadzająca (czas trwania z dojazdem 2godz)

         wyjazd do lasu

         czynności organizacyjne

         wybranie miejsca na bazę

         krótki wykład na temat „Dnia Ziemi”,

         podział uczniów na 2 grupy, wybór lidera w każdej grupie,

         przyporządkowanie każdej grupy do opiekuna

         omówienie sposobu oceny prac w grupie

         przypomnienie zasad bezpieczeństwa na wycieczce i zachowania się na terenie lasów

 

II. Faza realizacji (czas trwania 0:45 godz. x2)

         zapoznanie uczniów z celami zadań terenowych (jedna grupa zajmuje się lasem, druga wodą, trzecia przyrodą)

         rozdanie przyrządów i materiałów pomocniczych

         rozdanie grupom kart pracy i objaśnienie zaplanowanych czynności

         praca uczniów w grupach wg instrukcji ; konsultacje z prowadzącym,

         powrót do bazy,

         wymiana grup i przyrządów pomocniczych x 2

 

III. Faza podsumowująca (czas trwania z powrotem 2 godz.)

         prezentacja zadań przez liderów grup, omówienie wyników obserwacji i wrażeń,

         podsumowanie wyników pracy grup, ocena aktywności i zachowania uczniów,

         zebranie materiałów służących jako dokumentacja pracy uczniów, pomoce dydaktycznych,

         podanie instrukcji wykonania zielnika,

         przedstawienie ,,ciekawostki”, którą udało się uczniom znaleźć w czasie badań,

         formułowanie wniosków dotyczących stanu wód w środowisku i jego wpływu na organizmy.

         Wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu