Program edukacji ekologicznej społeczeństwa

w Powiecie Limanowskim

IX edycja 2014

realizowany przez

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Centrum Ekologiczne

 

Program 2014 - wersja do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu 2014 - wersja do pobrania

 

I. REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

 1. V powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody
 2. Kontynuacja Programu promocji segregacji  odpadów
 3. Segregacja odpadów
 4. Zbieranie zużytych baterii
 5. Powiatowy Program Usuwania Azbestu
 6. Zbieraj puszki
 7. „Dzień Ziemi” - Zmieniaj nawyki - nie klimat!
 8. „Święto drzewa” XII edycja
 9. „Sprzątanie świata”
 10. Zakup toreb ekologicznych wielokrotnego użytku  

 

II. SPOSÓB REALIZACJI

 1. Strona internetowa i tablica informacyjna
 2. Współpraca z wybranymi ekologicznymi organizacjami pozarządowymi
 3. Współpraca ze szkołami powiatu limanowskiego
 4. Prelekcje z młodzieżą
 5. Udostępnianie materiałów edukacyjnych
 6. Organizowanie konkursów dla młodzieży i dzieci
 7. Organizowanie warsztatów dla nauczycieli i konferencji dla pracowników samorządowych

 

IV. EFEKTY EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE  

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu limanowskiego,
 2. Dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością,
 3. Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu,
 4. Umiejętność przestrzegania zasad ładu i porządku w miejscach publicznych,
 5. Dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska i z nierównomiernego poziomu życia w różnych regionach świata,
 6. Podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej,
 7. Zmniejszeni odpadów niebezpiecznych zwłaszcza baterii na składowiska odpadów komunalnych nie przygotowanych do tego,
 8. Zwiększenie ilości zadrzewień miejskich.

 

V. EFEKTY MATERIALNE I SZKOLENIOWE

 1. Zakup ok. 3 000 szt. worków
 2. Zakup około 500 szt. toreb
 3. 3 wycieczki do lasu
 4. Przewidywany udział nauczycieli w liczbie 120,
 5. Przewidywany udział uczniów w liczbie 5 000,
 6. Strona internetowa – min. 3 000 odwiedzin,
 7. Posadzenie około 1 000 drzew,
 8. Zorganizowanie dwóch konferencji.

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu