Program edukacji ekologicznej społeczeństwa

w Powiecie Limanowskim

VIII edycja 2013

realizowany przez

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Centrum Ekologiczne

 

Program 2013 - wersja do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu 2013 - wersja do pobrania

REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

 1. IV powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody przy współudziale Ligi Ochrony Przyrody i Nadleśnictwa Limanowa
 2. Kontynuacja Programu promocji segregacji  odpadów
 3. Segregacja odpadów w urzędzie Starostwa Powiatowego w Limanowej 2010 r. – 2013 r.
 4. „Zbieranie zużytych baterii” – projekt promujący zbiórkę baterii w powiecie Limanowskim przy współpracy Organizacji Odzysku REBA w Warszawie od 2007 r. – 2012 r.
 5. Powiatowy Program Usuwania Azbestu od 2006 r. - 2012 r.
 6. „Zbieraj puszki” – projekt promujący zbieranie puszek aluminiowych przy współpracy z Recal.
 7. Wydanie ulotki „Oszczędzaj wodę”
 8. „Święto drzewa” XI edycja – kontynuacja projektu promujący zieleń wysoką
 9. „Sprzątanie świata”

 

SPOSÓB REALIZACJI

 1. Strona internetowa i tablica informacyjna
 2. Współpraca z wybranymi ekologicznymi organizacjami pozarządowymi
 3. Współpraca ze szkołami powiatu limanowskiego
 4. Prelekcje z młodzieżą
 5. Udostępnianie materiałów edukacyjnych
 6. Organizowanie konkursów dla młodzieży i dzieci
 7. Organizowanie warsztatów dla nauczycieli i konferencji dla pracowników samorządowych

 

EFEKTY EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu limanowskiego,
 2. Dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością,
 3. Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu,
 4. Umiejętność przestrzegania zasad ładu i porządku w miejscach publicznych,
 5. Dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska i z nierównomiernego poziomu życia w różnych regionach świata,
 6. Podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej,
 7. Zmniejszeni odpadów niebezpiecznych zwłaszcza baterii na składowiska odpadów komunalnych nie przygotowanych do tego,
 8. Zwiększenie ilości zadrzewień miejskich.

 

EFEKTY MATERIALNE I SZKOLENIOWE

 1. Wydanie ulotki „Zadoptuj rzekę” ok. 3 000 egz.
 2. Zakup ok. 3 000 szt. worków
 3. Przewidywany udział nauczycieli w liczbie 120,
 4. Przewidywany udział uczniów w liczbie 5 000,
 5. Strona internetowa – min. 3 000 odwiedzin,
 6. Posadzenie około 1 000 drzew,
 7. Zorganizowanie dwóch konferencji,
 8. Artykuły w prasie lokalnej.

 

FINANSOWANIE

 1. Całość programu jest finansowana z budżetu powiatu limanowskiego, części przeznaczonej na ochronę środowiska, Dział 900 rozdział 90095 oraz:
 2. Konkurs wiedzy o ochronie przyrody będzie współfinansowany przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Limanowa, Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Główny oraz Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu

 

Sprawozdanie z Programu 2013
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu