Program edukacji ekologicznej społeczeństwa

w Powiecie Limanowskim

VII edycja 2012

realizowany przez

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Centrum Ekologiczne

 

Program 2012 - wersja do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu 2012 - wersja do pobrania

 

REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

 

1.     „III. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego” dla dzieci i młodzieży szkół powiatu limanowskiego przy współudziale Ligi Ochrony Przyrody od/Limanowa i Nadleśnictwa Limanowa

 

2.      Kontynuacja Programu promocji segregacji  odpadów

a)      Segregacja odpadów w urzędzie Starostwa Powiatowego w Limanowej 2010 – 2012r.

b)      „Zbieranie zużytych baterii” – projekt promujący zbiórkę baterii w powiecie Limanowskim przy współpracy Organizacji Odzysku REBA w Warszawie od 2007 – 2012r.

c)      Powiatowy Program Usuwania Azbestu od 2006 r. - 2012 r.

d)      „Zbieraj puszki” – projekt promujący zbieranie puszek aluminiowych przy współpracy z Recal.

 

3.      Oznakowanie powiatowej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa - Sałasz – Jaworz”

 

4.      Wydanie ulotki „Segreguj odpady”

 

5.      Wydanie „Atlasu roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych powiatu limanowskiego” przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rolnego

 

6.      „Święto drzewa” X edycja – kontynuacja projektu promujący zieleń wysoką

 

7.      Certyfikat „Zielone biuro” – projekt podnoszący prestiż urzędu Starostwa Powiatowego w Limanowej i zmniejszający oddziaływanie firmy na środowisko

 

III.    SPOSÓB REALIZACJI

 1. Strona internetowa i tablica informacyjna
 2. Współpraca z mediami w celu edukacyjnym, promocyjnym i informacyjnym
 3. Współpraca z wybranymi ekologicznymi organizacjami pozarządowymi
 4. Współpraca ze szkołami powiatu limanowskiego
 5. Prelekcje z młodzieżą
 6. Udostępnianie materiałów edukacyjnych
 7. Organizowanie konkursów dla młodzieży i dzieci
 8. Organizowanie warsztatów dla nauczycieli i konferencji dla pracowników samorządowych

 

IV.    SPODZIEWANE EFEKTY EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE  

 • Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu limanowskiego,
 • Dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością,
 • Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu,
 • Umiejętność przestrzegania zasad ładu i porządku w miejscach publicznych,
 • Dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów Środowiska i z nierównomiernego poziomu życia w różnych regionach świata,
 • Podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej,
 • Zmniejszeni odpadów niebezpiecznych zwłaszcza baterii na składowiska odpadów komunalnych nie przygotowanych do tego,
 • Zwiększenie ilości zadrzewień miejskich.

 

V.     SPODZIEWANE EFEKTY MATERIALNE I SZKOLENIOWE

 • Wydanie atlasu roślin w liczbie ok. 1150 egz
 • Oznakowanie w terenie ścieżki przyrodniczej 7 sztuk tablic
 • Wydanie ulotki „Segregacja” ok. 4 000 egz.
 • Przewidywany udział nauczycieli w liczbie 60,
 • Przewidywany udział uczniów w liczbie 3 500,
 • Strona internetowa – min. 2 500 odwiedzin,
 • Posadzenie około 800 drzew,
 • Zorganizowanie dwóch konferencji,
 • Artykuły w prasie lokalnej.

 

VI.    FINANSOWANIE

Całość programu jest finansowana z budżetu powiatu limanowskiego, części przeznaczonej na ochronę środowiska, Dział 900 rozdział 90095 oraz:

 • Konkurs wiedzy o ochronie przyrody będzie współfinansowany przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Limanowa,
 • Wydanie atlasu roślin w 70% zostanie pokryty ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
 • Wydanie ulotki oraz oznakowanie powiatowej ścieżki przyrodniczej w 40% zostanie pokryte z WFOŚiGW i Krakowie

Srawozdanie z Programu 2012
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu