Program 2009 - wersja do pobrania

Sprawozdanie z rezlizacji Programu 2009 - wersja do pobrania

Realizowane projekty w ramach programu:
„POWIAT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU” 2009

1.    Kontynuacja Programu promocji segregacji odpadów w Powiecie Limanowskim, w tym:
a)    „Zbieranie baterii” – nowatorski projekt promujący zbiórkę baterii i akumulatorów w powiecie Limanowskim przy współpracy Organizacji Odzysku REBA w Warszawie
b)    „Zbieranie puszek” – kontynuacja projektu zbierania przez młodzież szkolną puszek aluminiowych
c)    „Dobre rady na odpady” – współuczestniczenie w programie edukacyjnym Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie
d)    „Cztery pory roku przedszkolaka” – współuczestniczenie w programie edukacyjnym Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie
e)    „Usuń azbest” – projekt dotyczący podnoszenia świadomości nt. zagrożeń wynikających ze stosowania azbestowych pokryć dachowych oraz jego wywóz poza granice powiatu.

2. „Zalesianie i ochrona lasów” - w powiecie  limanowskim oraz prowadzenie akcji informacyjnej przy współpracy Nadleśnictwa Limanowa

3. „Zaadoptuj rzekę” - projekt promujący czystość wód i rzek przy współpracy z Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja w Wilkowicach Państwową Stacją Epidemiologiczno Sanitarną oraz Polskim Związkiem Wędkarskim,

4. „Święto drzewa” - projekt promujący sadzenie drzew przy współpracy z Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja w Wilkowicach, Gorczańskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Limanowa, Nadleśnictwem Stary Sącz

5. „Pomagamy zwierzętom” - program realizowany wraz z Klubem Gaja, polegający na zbieraniu makulatury i nauczaniu szacunku do zwierząt

6.  Zakup urządzeń pomiarowych1.    Kontynuacja Programu promocji segregacji odpadów w Powiecie Limanowskim, w tym:
 
a)    „Zbieranie baterii” – projekt promujący zbiórkę baterii i akumulatorów w powiecie Limanowskim przy współpracy Organizacji Odzysku REBA w Warszawie

Odpady niebezpieczne w formie zużytych baterii powstają w głównej mierze w gospodarstwach domowych. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, usługach serwisowych, w służbie zdrowia, jak również w szkolnictwie oraz w innych instytucjach.
Zużyte baterie, są odpadem niebezpiecznym! Po korozji obudowy wyzwalają się z nich metale ciężkie oraz substancje toksyczne.
Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii spotkamy:
dwutlenek manganu 270,0 kg;
żelazo 210,0 kg;
cynk 160,0 kg;
grafit 60,0 kg;
chlorek amonowy 35,0 kg;
miedź 20,0 kg;
wodorotlenek potasu 10,0 kg;
rtęć (tlenek rtęci) 3,0 kg;
kilka kilogramów niklu i litu;
kadm 0,5 kg;
srebro (tlenek srebra) 0,3 kg;
niewielkie ilości kobaltu.

Oprócz tego baterie zawierają smołę, szkło, krzemionkę, papier i folię a nawet wodór. Zagrożenia zdrowotne istnieją przede wszystkim ze strony toksycznego działania metali ciężkich (ołowiu, kadmu i rtęci) ale również używane kwasy bądź zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące i korozyjne. Szkodzić mogą pozostałe związki o ile dostaną się do środowiska i naszych organizmów w większych stężeniach.
Jedna bateria typu "paluszek" zanieczyszcza trwale 1 metr sześcienny ziemi. Jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5000 do 50 000 litrów wody. Jedna bateria w kompostowni powoduje zatrucie całej partii kompostu.

Biorąc pod uwagę zapisy w Programie Gospodarki Odpadami Powiatu Limanowskiego szczególnie wysoki jest poziom rozproszenia miejsc powstawania odpadów, trudny do kontroli i właściwego gromadzenia odpadów oraz ich przetwarzania. Praktyką powszechnie stosowaną jest przenikanie odpadowych baterii i akumulatorów, szczególnie małogabarytowych, do strumienia odpadów komunalnych i w rezultacie deponowanie ich na składowiskach komunalnych. Odpadowe baterie i akumulatory posiadają dużą wartość surowcową. Poddane procesom odzysku stanowią znaczne zasoby ochraniające naturalne złoża surowcowe.
Wyselekcjonowane z ogólnej masy śmieci baterie mają szansę być utylizowane przez specjalistyczne placówki z ogromną korzyścią dla środowiska naturalnego!

W powiecie limanowskim 90% ilości zużytych akumulatorów powstaje w sektorze transportowym, zarówno podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych użytkowników. Dlatego też ilość zużytych akumulatorów ołowiowych oszacowano na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów osobowych i ciężarowych, przy przyjęciu następujących założeń:

 • średnia waga akumulatora (wraz z elektrolitem) samochodu osobowego – 12 kg,
 •   średnia waga akumulatora do samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników siodłowych przy uwzględnieniu różnej ilości akumulatorów w pojeździe – 34 kg,
 •   zmiana akumulatora w samochodzie osobowym – co 3,5 roku,
 •   zmiana akumulatora w samochodzie ciężarowym – co 3 lata.


Ze względu na fakt bardzo dużego rozproszenia miejsc powstawania zużytych akumulatorów i baterii najbardziej istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę tymi odpadami jest ich odzysk z rynku. Aktualnie zbieranie baterii pierwotnych i wtórnych funkcjonuje w kraju bardzo słabo, właściwie w sposób incydentalny (szkoły, gminy). Dlatego należy przeprowadzić:

 • poprawę organizacji zbiórki akumulatorów i baterii z rozproszonych miejsc powstawania  – informowanie o punktach przyjmujących zużyte akumulatory i baterie,
 •   uświadomienie mieszkańcom powiatu sposobów prawidłowego postępowania z odpadowymi bateriami i akumulatorami (w latach 2004-2015).
 • Zbiórka odpadów niebezpiecznych w formie zużytych baterii od mieszkańców regionu oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będzie kontynuowana i rozszerzana w wytypowanych placówkach tj.:
 •   Szkoły – zbiórka zużytych baterii,
 •   Punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów,
 •   Specjalistyczne firmy – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych olejów i zużytych akumulatorów,
 •   Stacje benzynowe - zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów,
 •   Sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym - zbiórka zużytych baterii i akumulatorów.
 •   Zgromadzone tu odpady będą odbierane i unieszkodliwiane przez firmy specjalistyczne posiadające niezbędne zezwolenia


Mając na uwadze powyższe zapisy w Programie Gospodarki Odpadami Powiatu Limanowskiego oraz wychodząc naprzeciw mieszkańcom powiatu limanowskiego, którzy z troską podchodząc do środowiska naturalnego chcą segregować swoje odpady, nie wiedzą co zrobić z bateriami i nie mając pojemników do tego celu, Powiatowe Centrum Ekologiczne w Starostwie Powiatowym w Limanowej zaproponowało w 2007 roku utworzenie 13 punktów zbiórkowych w urzędach miast, gmin i w starostwie powiatowym.
Pomysł ten sprawdził się, czego potwierdzeniem są regularnie wywożone z powiatu limanowskiego pełne pojemniki baterii.Z powyższego wykresu jasno wynika, że wdrożony przez Powiatowe Centrum Ekologiczne program zbiórki baterii w 2007 pn „Promocja segregacji i ochrony środowiska w Powiecie Limanowskim” znacznie zwiększył ilość poddawanych recyklingowi baterii. Należy pamiętać, że każda oddana bateria jest wywożona z powiatu limanowskiego i nie trafia na miejscowe wysypiska śmieci. Nie mały cel miały również wydane ulotki nt. segregacji - w tym zbiórki baterii, które promowały medialnie ten projekt.
W bieżącym roku Powiatowe Centrum Ekologiczne chce poszerzyć tę działalność poprzez zwiększenie liczby stałych punktów zbiórki zużytych baterii.
W dniu 7 stycznia br. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu ustawy o bateriach i akumulatorach.
W niektórych zapisach tejże ustawy możemy przeczytać:

Art. 49.
Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm. ) przekracza 25 m2, jest obowiązany do:
1)    przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;
2) przekazania baterii i akumulatorów, o których mowa w pkt 1, sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.
Art. 50.
Sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych jest obowiązany do:
1) przyjęcia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne lub akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;
2) przekazania baterii i akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory

Wychodząc naprzeciw tej ustawie, oraz chcąc być przykładowym powiatem chroniącym środowisko zaproponowaliśmy pionierski program utworzenia ok. 50 stałych punktów zbiórki baterii w sklepach detalicznych na terenie powiatu limanowskiego zanim jeszcze taki obowiązek nałoży ustawa.
Przedsięwzięcie to realizowane będzie przy współpracy z Organizacją Odzysku S.A. Reba w Warszawie.
Współpraca, realizowana będzie w ramach Programu edukacji ekologicznej w roku 2009 przez PCE oraz REBA.
Reba Organizacja Odzysku S.A. jest spółką wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów małogabarytowych, została założona przez pięciu największych producentów baterii obecnych na polskim rynku w 2003 roku.
Forma naszej współpracy ma charakter pionierski i jest ewenementem. Mamy nadzieję, że pomysł ten za naszym przykładem zostanie wdrożony w całej Małopolsce i całym kraju.
Pojemniki te będą dostarczane i opróżniane przez REBA. Oddając pełne baterii pojemniki Rebie będziemy mieć pewność, że zostaną one poddanego recyklingowi, który polega na poddaniu ich odpowiedniej obróbce pozwalającej na prawie całkowity odzysk zawartych w nich związków. Tym sposobem zmniejszy się masa odpadów niesegregowanych i zawierających odpady niebezpieczne. W konsekwencji obniży to koszt usuwania odpadów komunalnych, a także zmniejszy ich negatywny wpływ na środowisko.

Przy utworzeniu punktów zbiórki zużytych baterii, proponujemy wyznaczyć opiekunów w poszczególnych szkołach znajdujących się najbliżej danego Puntu zbiórki w sklepie detalicznym. Mogą to być szkolni koordynatorzy działający w szkolnych kółkach ochrony przyrody. Szkoła mogła by opróżniać na bieżąco te pojemniki, gromadząc u siebie baterie wykorzystując je następnie do zbierania punktów, za które otrzymać mogą nagrody od Reby. Całość projektu „Zbieramy baterie” wchodzi w skład Programu edukacyjnego na rok 2009 prowadzony przez Powiatowe Centrum Ekologiczne.

Bazę 50 punktów zbiórki baterii w sklepach utworzy się na podstawie przeprowadzonej wcześniej ankiety w potencjalnych 150 sklepach detalicznych. Jednocześnie przy pomocy i współpracy 12 gmin zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców w celu sprawdzenia poziomu świadomości ekologicznej oraz chęci segregacji odpadów w tym baterii.
2% masy odpadów komunalnych stanowią zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie, które nie zostały wcześniej zebrane selektywnie – chcemy to zmienić!b) 
"Zbieranie puszek" – projekt promujący zbiórkę puszek przez dzieci i młodzież szkolną powiatu limanowskiego
Argumentem przemawiającym za zorganizowaniem kolejnej edycji tego konkursu jest rosnące zainteresowanie nim ze strony uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jak wynika z nadesłanych zgłoszeń w roku 2007 uczestnicy konkursu łącznie zebrali 15,5 tys. szt. puszek (292 kg), natomiast w roku 2008 w ramach konkursu zebranych zostało blisko 280 tys. szt. puszek tj. ponad 2,6 tony.  
Podobnie jak w latach ubiegłych celem konkursu będzie upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz poddawania surowców wtórnych odzyskowi.
 Regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe znajdują się w załączniku nr 4.

c)  "Dobre rady na odpady
" – współuczestniczenie w programie edukacyjnym Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie

Tematem projektu jest szeroko rozumiana zrównoważona gospodarka odpadami, projekt koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonej, odpowiedzialnej konsumpcji, selektywnej zbiórce odpadów oraz ich recyklingu.
W ramach projektu zostanie przygotowany przez FWIE zbiór scenariuszy lekcyjnych pod tytułem „Wiedzą dzieci jak segregować śmieci”, który będzie przeznaczony dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Projekt ma również dotrzeć poprzez dzieci do ich rodziców (także przy pomocy publikacji „Rodzice i dzieci segregują śmieci”) i przypominać im o obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych. Jedną z metod praktycznego zastosowania wiedzy nabytej podczas warsztatów edukacyjnych dla uczniów będzie przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w szkole w ramach konkursu. W ramach projektu zostaną również wydane materiały promocyjne w postaci toreb ekologicznych oraz naklejek.
W ramach projektu FWIE chce zorganizować i przeprowadzić na terenie 5 województw:
- 40 warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjalnych, wychowawców świetlic, wychowawców placówek socjoterapeutycznych, pracowników edukacji ekologicznej (przy Lasach Państwowych, Parkach Narodowych, Krajobrazowych). Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego do pracy z młodzieżą i dziećmi., przedstawione zostaną wszystkie elementy w nim zawarte. Podczas warsztatów nauczyciele otrzymają bezpłatnie pakiety edukacyjne. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma dyplom.

d)  
"Cztery pory roku przedszkolaka" - współuczestniczenie w programie edukacyjnym Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie

Celem projektu jest przyrodnicza edukacja dzieci w wieku przedszkolnym wraz z ich nauczycielami, a także rozbudowanie programu edukacyjnego dla przedszkoli o elementy edukacji przyrodniczej.
Pierwszym etapem projektu jest przygotowanie zbioru scenariuszy lekcyjnych pod tytułem "Cztery pory roku przedszkolaka". Zbiór został podzielony na cztery części odpowiadające poszczególnym porom roku. Każda część zawiera trzy tematyczne rozdziały dotyczące wybranych zagadnień przyrodniczych. Każdy z rozdziałów jest scenariuszem zajęć składającym się z dwóch części, które można realizować jako całość lub każdą z osobna. Pierwsza część dotyczy prac i zabaw odbywających się w sali, natomiast druga część praktycznych ćwiczeń i zadań wykonywanych na powietrzu. Całość uzupełniona jest rysunkami, w tym także kluczem pozwalającym identyfikować rośliny i zwierzęta związane z zajęciami, słownikiem, spisem literatury oraz zadaniami, które przedszkolak będzie mógł wykonać sam w czasie spędzanym poza przedszkolem. Dodatkowym uzupełnieniem treści są cztery krótkie opowiadania nagrane na płytę CD (lektor z tłem dźwiękowym) i głosami ilustrującymi daną porę roku, opisujące przyrodę wybranego środowiska w danej porze roku. Mogą one stanowić formę wprowadzenia do zajęć lub ich podsumowania.

e)  Usuń azbest – projekt wywozu azbestu z Powiatu Limanowskiego. Dodruk 2 tys. egzemplarzy ulotek

2.    Zalesianie, promocja zieleni w naszym życiu i ochrona lasów w powiecie limanowskim.

Powstanie tego projektu podyktowane jest kilkoma czynnikami. Przede wszystkim tym,  że jednym z zadań starostwa jest prowadzenie gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz przyznawanie dotacji na zalesianie.
Obecnie w kraju stopień zalesienia wynosi 28%, w Małopolsce 29%. Powiat limanowski ma znacznie wyższy stopień zalesienia bo 41%, co w skali kraju stawia go w dobrym świetle. Według prognoz do roku 2020 lesistość w Polsce ma wzrosnąć do ok. 30%, a więc w powiecie limanowskim głównie należy się skupić utrzymaniu takiego wskaźnika jak dotychczas.
Głównym problem jest postępująca gradacja kornika drukarza, którą obserwować możemy na przykładzie coraz większego wydzielania się posuszu.
Potrzeba edukowania społeczności powiatu limanowskiego oraz pomocy w zdobywaniu wiedzy na temat prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej wynika z dużego rozdrobnienia gospodarstw leśnych.Ogólna powierzchnia lasów własności Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Limanowa wynosi  8580 ha (powierzchnia leśna  8520 ha), lasów prywatnych powierzchni 20 015 ha. Nadleśnictwo Stary Sącz nadzoruje 406 ha lasów państwowych oraz 1513 ha lasów niepaństwowych, natomiast GPN nadzoruje 5075 ha lasów państwowych i 1339 ha lasów niepaństwowych.
W powiecie limanowskim jest ok. 28,5 tys. właścicieli lasów prywatnych, co daje średnią na jednego właściciela zaledwie 0,8ha lasu. Przy tak dużym rozdrobnieniu gospodarstw leśnych trudno o skoncentrowane, wspólne działania na rzecz utrzymania trwałości lasu oraz jego ochrony przed biotycznymi czynnikami chorobowymi.
Dlatego też Starostwo Powiatowe razem z Nadleśnictwem Limanowa chce wspólnie podjąć działania na rzecz zieleni wysokiej w powiecie. Wspólnie będziemy prowadzić akcję informacyjną w formie wydanej ulotki w nakładzie 3 tys. egz. zawierająca podstawowe dane nie tylko dotyczące uprawy, nasadzeń i zalesień, ale również aktualnych zagrożeń lasów w powiecie limanowskim jakim w ostatnich latach jest gradacja szkodnika wtórnego świerczyn – kornika drukarza.
Wspólnie prowadzony będzie konkurs fotograficzny skierowany do wszystkich szkół powiatu limanowskiego pn. „przyroda na wesoło, niezwykłości natury”. Regulamin konkursu w załączniku nr 5. Zostanie również podpisana umowa z Nadleśnictwem Limanowa regulująca wzajemną współpracę w roku 2009. Ulotki i konkurs będą sfinansowane wspólnie, a koszty rozłożone po połowie.


3.  Kontynuacja „Zaadoptuj rzekę” - projekt promujący czystość wód i rzek przy współpracy z Państwową Stacją Epidemiologiczno Sanitarną, Polskim Związkiem Wędkarskim oraz klubem Gaja

Można powiedzieć, że rzeki należą do wszystkich, którzy z niej korzystają jak również do zarządzających nimi instytucjami. Jednak w praktyce często tak naprawdę nikt nie czuje się za rzekę odpowiedzialny. Rzeki i potoki stają się zaniedbane i zaśmiecone, a ludzie odwrócili się do nich plecami. Celem akcji „zaadoptuj rzekę” jest zainspirowanie młodzieży, wychowawców, grup i instytucji do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem i propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych.
Tematem programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie mieszkańcom ich obecności i roli w życiu społeczeństw.
Nasz teren jest obfity w cieki wodne, a ich górska natura sprawia, że są w miarę czyste. Dlatego też główne działania będą skierowane na czuwanie nad ich brzegami, wykrywanie dzikich wysypisk śmieci.
Bez edukacji, bez udziału społecznego, do którego obliguje nas także Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej nie będziemy w stanie spełnić nie tylko przyszłościowych wymagań formalnych, ale nawet już podpisanych.
Należy uświadomić młodzieży jak wielką wagę stanowi czystość wód już u ich źródeł. Obserwacja rzek i dbanie o ich brzeg wzbudzi ciekawość a także chęć pozostawiania za sobą przyrody w takim stanie jakim ją zastaliśmy wyjeżdżając z rodziną na wypoczynek nad wodę, wakacje czy spacery.
W roku 2007 odwiedziliśmy kilkanaście szkół w całym powiecie. Na prelekcjach z dziećmi przeprowadziliśmy badania fizykochemiczne wody oraz wyjaśnialiśmy zagadnienia z ochroną środowiska. Wydaliśmy ulotki dotyczące projektu „Zaadoptuj rzekę”  w nakładzie 2 tys. egzemplarzy. Również odbył się konkurs wyłaniający najlepsze szkoły biorące udział w projekcie. W roku 2007 w projekcie wzięło udział 9 szkół i 317 uczniów.
W edycji 2008 wzięło udział 291 dzieci i 10 szkół, zaadoptowano w tym roku potoki: Jastrzębik, Łukowica, Bukowiec, Starowiejski, Szklanówka, Zasadne, Słopniczanka, Mogielica i rzeka Łososina.
W roku 2008 rozszerzyliśmy naszą działalność. Do współpracy zostali zaproszeni Koła Wędkarskie działające w powiecie Koło wędkarskie w Limanowej prezes: Bogusław Rębisz oraz Koło wędkarskie w Mszanie Dolnej „Mszanka” prezes: Andrzej Pakosz, jak również Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej.
Celem tej współpracy jest wypełnienie luki przy edukacji młodzieży podczas prelekcji. Pracownicy kół wędkarskich zajmą się edukacją dotyczącą ichtiofauny charakterystycznej dla wód naszego powiatu, jak również przedstawią jak się ona kształtowała w ciągu ostatnich lat. Jakie podejmuje się inicjatywy mające na celu zwiększenie populacji ryb w naszych wodach, jakie gatunki można spotkać w wodach naszego powiatu oraz zasady gospodarki rybackiej. Na prelekcjach młodzież będzie się uczyła rozpoznawać podstawowe gatunki ryb ich wymagania.
Rola Sanepidu ma za zadanie wypełnienie luki w badaniach wody. Przez PCE wykonywane są badania fizykochemiczne, przez sanepid natomiast będą wykonywane badania mikrobiologiczne, określające pod tym kątem stan wód.
W 2008 roku przedstawiliśmy dokonania PCE na konferencji w Wilkowicach, jako dobre praktyki godne naśladowania. Między innymi projekt ten ubiegał się o tytuł The Best Practice 2008, który przyznawany jest na dorocznym posiedzeniu The Green Spider Network zrzeszającego instytucje i organizacje powołane i wspierane przez Komisję Europejską i DG Environment. Projekt ten zajął trzecie miejsce.
W roku 2009 będziemy nadal prowadzić akcję adopcji rzek, przy pomocy szkół powiatu limanowskiego, wyjeżdżać będziemy na prelekcje razem z pracownikiem sanepidu i koła wędkarskiego w Mszanie Dolnej i Limanowej.

4. Kontynuacja „Święta drzewa” VII edycja - projekt promujący zieleń wysoką

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej, którego prekursorem od 2003 (w powiecie od 2005 r.) roku Polsce jest Klub Gaja w Wilkowicach. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.
Celem programu Święto Drzewa jest zainspirowanie dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Lasy Państwowe, które są partnerem programu, udostępniają sadzonki drzew uczestnikom oraz służą pomocą swoich specjalistów.

Powiatowe Centrum Ekologiczne, po raz piąty będzie brało udział w tym święcie.
Projekt ten w naszym powiecie osiągnął wielki sukces czego dowodem jest nagroda Czarodziejskiego drzewa wręczona w Warszawie podczas uroczystej inauguracji VI edycji „Święta drzewa”. Dzięki naszym staraniom Powiat Limanowski znalazł się w pierwszej dziesiątce w Polsce. W bieżącym ponieważ ilości drzew sadzonych drzew przekraczają już tysiąc a udział młodzieży kilka tysięcy do współpracy oprócz Nadleśnictwa Limanowa zaprosimy Nadleśnictwo Stary Sącz oraz Gorczański Park Narodowy oraz prywatnych szkółkarzy.


5.  Projekt Pomagamy zwierzętom

Ochrona zwierząt jest integralną częścią środowiska i kształtowanie pozytywnych postaw w szacunku do innych istot pomoże nam zachować środowisko naturalne dla nas i dla przyszłych pokoleń.
Celem projektu Pomagamy zwierzętom jest kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców dotyczących szacunku dla zwierząt i troski o ich los oraz budzenie świadomości społecznej na temat roli zwierząt w naszym życiu.
W 2008 roku Powiat Limanowski został wybrany jako wzorcowy do przeprowadzenia tego programu razem z ekologiczną organizacją pozarządową Klub Gaja w Wilkowicach. Projekt "Pomagamy zwierzętom - program edukacji ekologicznej" dofinansowano ze środków UE-Program Środki Przejściowe 2005 "Podnoszenie świadomości społecznej i wzmacnianie orzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych" 2005/017-488.01.01.01. Honorowy patronat nad całym program objął Wojewoda Śląski.

Cele szczegółowe:

 •  zainspirowanie dzieci, młodzieży i wychowawców do lokalnych działań na rzecz zwierząt poprzez formy aktywnej edukacji
 •   podnoszenie wiedzy i zdobywanie kompetencji w zakresie ochrony praw zwierząt i ich dobrostanu
 •   kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców dotyczących poszanowania dla zwierząt
 •   zapewnianie obywatelom lepszego dostępu do informacji i do wykorzystania instrumentów prawnych dotyczących ochrony praw zwierząt
 •   wsparcie obywateli w rozwiązywaniu lokalnych zagrożeń i problemów w/w zakresie
 •   propagowanie dobrych praktyk i standardów w zakresie ochrony praw zwierząt
 •   zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę i miejsce zwierząt w naszym życiu


W ramach projektu „Pomagamy zwierzętom” uczestniczymy również w projekcie ratowania koni pn. „Zbieraj makulaturę ratuj konie”. Projekt ten skierowany jest do wszystkich szkół w powiecie limanowskim.
Statystycznie każdy z nas zużywa w ciągu roku 63 kg papieru. Bez papieru trudno wyobrazić sobie dziś nasze życie. Opakowania produktów, książki, zeszyty – do tego wszystkiego potrzebny jest papier. Wiadomo, iż ten niezbędny surowiec wytwarzamy z drzew, które niestety musimy w tym celu ścinać. Roczna produkcja papieru sięga 318 mln ton. Dlatego koniecznie musimy zbierać makulaturę. W naszym kraju tylko 36% papieru pochodzi z odzysku. Dla porównania w Niemczech, Austrii, Holandii jest to ponad 70%. Oprócz  rozwiązań prawnych i systemowych, niezbędna jest edukacja ekologiczna dotycząca zbiórki makulatury.
Klub Gaja przeznacza te pieniądze na akcję ratowania koni. Każda szkoła pod koniec roku otrzymuje plakat ze zdjęciem uratowanych koni. Na uratowane przez nas zwierzęta czekają już stowarzyszenia i fundacje zajmujące się hipoterapią, pomocą niepełnosprawnym czy prowadzące schroniska dla koni. Organizacje te zapewnią im dobre warunki i dożywotnią opiekę. Z powiatu limanowskiego w roku 2008 programie wzięły udział dwie szkoły. Szkoła Podstawowa w Jaworznej - 23 uczestników - przeprowadzono: apel, konkurs karmników i budek lęgowych, gazetkę ścienną. Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej - 33 osoby - przeprowadzono: loterie fantową, hodowle kwiatów ozdobnych (dochód ze sprzedaży przeznaczony na wykup koni) gazetkę informacyjną.

6. Pomiary zanieczyszczeń środowiska – zakup urządzeń do pomiarów ekologicznych

Zakupione materiały służyć będą do pomiarów zanieczyszczeń środowiska. Stanowić one będą nie tylko monitoring środowiska ale również służyć będą pokazowym prelekcjom przeprowadzanych w szkołach powiatu limanowskiego. Ma to służyć celom edukacyjnym oraz podniesieniu świadomości młodzieży, pomoc w zrozumieniu środowiska naturalnego oraz praw nim rządzących.

W zakupionych urządzeniach znajdować się będzie:
1.    Zestaw uzupełniający teczkę ekobadacza do badania wody

2.    Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych
Przyrząd wielofunkcyjny do wykonywania pomiarów dźwięku, światła, wilgotności i temperatury. Zaopatrzony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz, zasilanie bateryjne oraz walizkę z tworzywa sztucznego zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 

Jak co roku organizować również będziemy konkursy:

 1. Fotograficzny konkurs "Przyroda na wesoło, niezwykłości natury"
 2. Konkurs dla nauczycieli na konspekt zajęć ekologicznych "Scenariusz Święta drzewa"
 3. Konkurs "Zbierania puszek aluminiowych"

Całość programu oczekuje na dofinansowanie przez WFOŚiGW w Krakowie.

 

Sprawozdanie z Programu 2009
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu