Wersja word do pobrania*


              I.      REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU POWIAT BLISKI ŚRODOWISKU

 

1.      Kontynuacja Programu promocji segregacji odpadów

2.      Kontynuacja „Zaadoptuj rzekę” - projekt promujący czystość wód i rzek przy współpracy z Państwową Stacją Epidemiologiczno Sanitarną oraz Polskim Związkiem Wędkarskim

3.      Kontynuacja „Święta drzewa” VI edycja - projekt promujący zieleń wysoką

4.      Promocja działań gmin z terenu powiatu na rzecz ochrony środowiska w ramach konkursu „Ekologiczna Gmina Powiatu Limanowskiego”

5.      Projekt Pomagamy zwierzętom realizowany w formie konkursu plastycznego oraz akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”

6.      Zalesianie i ochrona lasów w powiecie  limanowskim oraz prowadzenie akcji informacyjnej

7.      Pomiary zanieczyszczeń środowiska – zakup urządzeń do pomiarów ekologicznych

 

 

 1. Kontynuacja Programu promocji segregacji odpadów

 

-        Kontynuowanie Programu z roku ubiegłego, poprzez zbiórkę puszek aluminiowych w szkołach powiatu limanowskiego. W tym celu zostanie ogłoszony konkurs „Podnieś puszkę”. Regulamin i karty zgłoszeniowe w załączniku nr 1, 2 i 3. W ubiegłym roku wspólnie udało nam się poddać recyklingowi 15,5 tys. puszek aluminiowych,

-        Druk kolejnych 2 tys. ulotek dotyczących segregacji odpadów: plastiku, aluminium, szkła, papieru i baterii oraz firm posiadających aktualne pozwolenia na skup surowców wtórnych w powiecie limanowskim,

-        W dalszym ciągu prowadzona będzie akcja zbiórki zużytych baterii, w utworzonych w ubiegłym roku 12 punktów za pośrednictwem gmin oraz szkół powiatu limanowskiego. W ubiegłym roku oddano do recyklingu 35 tys. sztuk baterii,

-        Kontynuowanie Powiatowego Programu Usuwania Azbestu. W latach 2006 udało nam się wraz z gminami usunąć 233 t  za łączną kwotę 29 958 zł, a w ubiegłym roku 417 t za łączną kwotę 65 477 zł. Na rok obecny w PFOŚiGW została zabezpieczona kwota 50 000 zł na ten cel. W tym celu została również w roku ubiegłym wydana ulotka dotycząca azbestu w nakł. 2 tys. sztuk.

 

2.     Kontynuacja „Zaadoptuj rzekę” - projekt promujący czystość wód i rzek przy współpracy z Państwową Stacją Epidemiologiczno Sanitarną oraz Polskim Związkiem Wędkarskim

 

Można powiedzieć, że rzeki należą do wszystkich, którzy z niej korzystają jak również do zarządzających nimi instytucjami. Jednak w praktyce często tak naprawdę nikt nie czuje się za rzekę odpowiedzialny. Rzeki i potoki stają się zaniedbane i zaśmiecone, a ludzie odwrócili się do nich plecami. Celem akcji „zaadoptuj rzekę” jest zainspirowanie młodzieży, wychowawców, grup i instytucji do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem i propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych.

Tematem programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie mieszkańcom ich obecności i roli w życiu społeczeństw.

Nasz teren jest obfity w cieki wodne, a ich górska natura sprawia, że są w miarę czyste. Dlatego też główne działania będą skierowane na czuwanie nad ich brzegami, wykrywanie dzikich wysypisk śmieci.

Bez edukacji, bez udziału społecznego, do którego obliguje nas także Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej nie będziemy w stanie spełnić nie tylko przyszłościowych wymagań formalnych, ale nawet już podpisanych.

Należy uświadomić młodzieży jak wielką wagę stanowi czystość wód już u ich źródeł. Obserwacja rzek i dbanie o ich brzeg wzbudzi ciekawość a także chęć pozostawiania za sobą przyrody w takim stanie jakim ją zastaliśmy wyjeżdżając z rodziną na wypoczynek nad wodę, wakacje czy spacery.

W roku 2007 odwiedziliśmy kilkanaście szkół w całym powiecie. Na prelekcjach z dziećmi przeprowadziliśmy badania fizykochemiczne wody oraz wyjaśnialiśmy zagadnienia z ochroną środowiska. Wydaliśmy ulotki dotyczące projektu „Zaadoptuj rzekę”  w nakładzie 2 tys. egzemplarzy. Również odbył się konkurs wyłaniający najlepsze szkoły biorące udział w projekcie. W projekcie wzięło udział 9 szkół i 317 uczniów.

 

W roku 2008 chcemy rozszerzyć naszą działalność. Do współpracy zostali zaproszeni Koła Wędkarskie działające w powiecie Koło wędkarskie w Limanowej prezes: Bogusław Rębisz oraz Koło wędkarskie w Mszanie Dolnej „Mszanka” prezes: Andrzej Pakosz, jak również Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej.

 

Celem tej współpracy jest wypełnienie luki przy edukacji młodzieży podczas prelekcji. Pracownicy kół wędkarskich zajmą się edukacją dotyczącą ichtiofauny charakterystycznej dla wód naszego powiatu, jak również przedstawią jak się ona kształtowała w ciągu ostatnich lat. Jakie podejmuje się inicjatywy mające na celu zwiększenie populacji ryb w naszych wodach, jakie gatunki można spotkać w wodach naszego powiatu oraz zasady gospodarki rybackiej. Na prelekcjach młodzież będzie się uczyła rozpoznawać podstawowe gatunki ryb ich wymagania.

Rola Sanepidu ma za zadanie wypełnienie luki w badaniach wody. Przez PCE wykonywane są badania fizykochemiczne, przez sanepid natomiast będą wykonywane badania mikrobiologiczne, określające pod tym kątem stan wód.

 

 

 

3.     Kontynuacja „Święta drzewa” VI edycja - projekt promujący zieleń wysoką

 

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej, którego prekursorem od 2003 (w powiecie od 2005 r.) roku Polsce jest Klub Gaja w Wilkowicach. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Celem programu Święto Drzewa jest zainspirowanie dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Lasy Państwowe, które są partnerem programu, udostępniają sadzonki drzew uczestnikom oraz służą pomocą swoich specjalistów.

Powiatowe Centrum Ekologiczne, po raz czwarty będzie brało udział w tym święcie. A za poprzednie edycje zostaliśmy uhonorowani nagrodą Czarodziejskiego drzewa i znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce w Polsce. W poprzednich edycjach wspólnie posadziliśmy w 2005 – 270 drzewek, w 2006 – 340 drzewek, w roku 2007 768 różnych gatunków drzewek.

W roku bieżącym podczas gdy w Warszawie będzie odbierana nagroda Czarodziejskiego Drzewa, 10 października w powiecie będziemy starali utrzymać lub nawet powiększyć liczbę sadzonek i liczbę placówek, które wezmą udział w tym projekcie.

 

 1. Promocja działań gmin z terenu powiatu na rzecz ochrony środowiska w ramach konkursu „Ekologiczna Gmina Powiatu Limanowskiego”

 

Projekt ma służyć promocji podejmowanych działań na rzecz środowiska przez samorządy gminne na terenie powiatu limanowskiego oraz popularyzacja działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju powiatu limanowskiego.

Przedmiotem Konkursu są zrealizowane przez samorządy gminne powiatu limanowskiego przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.

Do udziału w konkursie może przystąpić każda Gmina położona na terenie powiatu limanowskiego. Mogą być zgłaszane przedsięwzięcia nagrodzone i wyróżnione innymi nagrodami. Będzie on przeprowadzany w trzech kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami oraz ochrona powietrza.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa w załączniku nr 5 i 6.

W ramach tego projektu będzie wydana ulotka promująca rozwiązania chroniące środowisko w powiecie limanowskim w nakł. 2 tys. egz.

 

 1. Projekt Pomagamy zwierzętom

 

Powiatowe Centrum Ekologiczne włącza się od 4 lat w różne akcje ekologiczne, oraz ogólnopolskie programy czuwając nad ich realizacją w granicach naszego powiatu. Od początku istnienia Centrum edukowaliśmy dzieci, młodzież, społeczeństwo limanowskie w różnej tematyce: ochronie przyrody, recyklingu, segregacji odpadów a w tym roku, chcemy również poszerzyć naszą działalność o ochronę zwierząt.

Ochrona zwierząt jest integralną częścią środowiska i kształtowanie pozytywnych postaw w szacunku do innych istot pomoże nam zachować środowisko naturalne dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Celem projektu Pomagamy zwierzętom jest kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców dotyczących szacunku dla zwierząt i troski o ich los oraz budzenie świadomości społecznej na temat roli zwierząt w naszym życiu.

Powiat Limanowski został wybrany jako wzorcowy do przeprowadzenia tego programu razem z ekologiczną organizacją pozarządową Klub Gaja w Wilkowicach. Projekt "Pomagamy zwierzętom - program edukacji ekologicznej" dofinansowano ze środków UE-Program Środki Przejściowe 2005 "Podnoszenie świadomości społecznej i wzmacnianie orzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych" 2005/017-488.01.01.01. Honorowy patronat nad całym program objął Wojewoda Śląski.

 

Cele szczegółowe:

-        zainspirowanie dzieci, młodzieży i wychowawców do lokalnych działań na rzecz zwierząt poprzez formy aktywnej edukacji

-        podnoszenie wiedzy i zdobywanie kompetencji w zakresie ochrony praw zwierząt i ich dobrostanu

-        kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców dotyczących poszanowania dla zwierząt

-        zapewnianie obywatelom lepszego dostępu do informacji i do wykorzystania instrumentów prawnych dotyczących ochrony praw zwierząt

-        wsparcie obywateli w rozwiązywaniu lokalnych zagrożeń i problemów w/w zakresie

-        propagowanie dobrych praktyk i standardów w zakresie ochrony praw zwierząt

-        zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę i miejsce zwierząt w naszym życiu

 

W ramach tego programu odbyła się konferencja w dniu 11 marca 2008 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej której celem było zapoznanie nauczycieli Powiatu Limanowskiego z założeniami projektu.

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostały następujące tematy:

-        ogólny zarys projektu „Pomagamy zwierzętom” – Jacek Bożek – Prezes Klubu Gaja;

-        możliwości wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz informacje o poradnictwie

-        obywatelskim   w ramach projektu – Paweł Grzybowski – edukator Klubu Gaja;

-        dlaczego warto szanować zwierzęta? – Jagna Kudła – weterynarz;

-        formy edukacji w praktyce – Jarosław Kasprzyk – edukator Klubu Gaja.

Rozdano również materiały edukacyjne, broszury, filmy i plakaty.

 

W ramach projektu „Pomagamy zwierzętom” uczestniczyć również będziemy w projekcie zawężonym do ratowania koni pn. „Zbieraj makulaturę ratuj konie”. Projekt ten skierowany jest do wszystkich szkół w powiecie limanowskim.

W Polsce hoduje się konie rzeźne, aby potem wysyłać je w trwające 50 godzin transporty do Włoch i Francji. Każdego roku około 30 tysięcy. Największe zyski uzyskuje się ze sprzedaży młodych koni. W prasie przytaczane były przypadki transportu na rzeź matki i źrebaka niemalże w tym samym transporcie. Każdego dnia zwierzęta na naszych targowiskach i drogach bite są ostrymi przedmiotami, łamią sobie nogi, kaleczą skórę. W mediach wielokrotnie przytaczane były zdjęcia z tych transportów. Choć sytuacja się poprawia, to nadal wiele zwierząt cierpi i pada podczas podróży.

Problem zbiórki makulatury także nie wygląda u nas najlepiej. Statystycznie każdy z nas zużywa w ciągu roku 63 kg papieru. Bez papieru trudno wyobrazić sobie dziś nasze życie. Opakowania produktów, książki, zeszyty – do tego wszystkiego potrzebny jest papier. Wiadomo, iż ten niezbędny surowiec wytwarzamy z drzew, które niestety musimy w tym celu ścinać. Roczna produkcja papieru sięga 318 mln ton. Dlatego koniecznie musimy zbierać makulaturę. W naszym kraju tylko 36% papieru pochodzi z odzysku. Dla porównania w Niemczech, Austrii, Holandii jest to ponad 70%. Oprócz  rozwiązań prawnych i systemowych, niezbędna jest edukacja ekologiczna dotycząca zbiórki makulatury.

 

W ramach tego projektu będzie ogłoszony również konkurs plastyczny „Pomagamy zwierzętom”. Mający na celu zwrócenie uwagi w jakich warunkach domowych żyją zwierzęta. Nie tylko pociechy takie jak pies, kot, ale również zwierzęta pomagające nam w życiu, dostarczające jedzenia, siły pociągowej, skór jak również zwierzęta dziko żyjące. Regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku nr 7 i 8.

 

Szkoły będą miały za zadanie zbierać makulaturę, sprzedawać, a pieniądze przesyłać na konto Klubu Gaja z dopiskiem „Zbieraj makulaturę ratuj konie”. W szkołach zbiórce mogą towarzyszyć stoliki informacyjne, wystawy, festyny.

 

Klub Gaja przeznacza te pieniądze na akcję ratowania koni. Każda szkoła pod koniec roku otrzyma plakat ze zdjęciem uratowanych koni. Na uratowane przez nas zwierzęta czekają już stowarzyszenia i fundacje zajmujące się hipoterapią, pomocą niepełnosprawnym czy prowadzące schroniska dla koni. Organizacje te zapewnią im dobre warunki i dożywotnią opiekę.

W ramach tej akcji szkoły otrzymały ulotki, broszury i plakaty podczas spotkania 11 marca br.

 

6.     Zalesianie i ochrona lasów w powiecie limanowskim oraz prowadzenie akcji informacyjnej

 

Powstanie tego projektu i wydanie ulotki podyktowane jest kilkoma czynnikami. Przede wszystkim tym,  że Starostwo Powiatowe w Limanowej wydaje decyzje na zalesianie. Często rolnicy chcący zalesić swoje grunty nie mają doświadczenia w sadzeniu, pielęgnacji czy też w ochronie upraw leśnych. Dlatego też razem z Nadleśnictwem Limanowa oraz Gorczańskim Parkiem Narodowym, przy ich pomocy merytorycznej będzie prowadzona akcja informacyjna oraz wydana będzie ulotka w nakładzie 2 tys. egz. zawierająca podstawowe dane nie tylko dotyczące uprawy, nasadzeń i zalesień, ale również aktualnych zagrożeń lasów w powiecie limanowskim jakim w ostatnich latach jest gradacja szkodnika wtórnego świerczyn – kornika drukarza.

 

7.     Pomiary zanieczyszczeń środowiska – zakup urządzeń do pomiarów ekologicznych

 

Zakupione materiały służyć będą do pomiarów zanieczyszczeń środowiska. Stanowić one będą nie tylko monitoring środowiska ale również służyć będą pokazowym prelekcjom przeprowadzanych w szkołach powiatu limanowskiego. Ma to służyć celom edukacyjnym oraz podniesieniu świadomości młodzieży, pomoc w zrozumieniu środowiska naturalnego oraz praw nim rządzących.

W zakupionych urządzeniach znajdować się będzie:

1.      Zestaw ekologiczny do badania wody, a w tym:

-        Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie

-        Zasadowość

-        Kwasowość

-        Poziom dwutlenku węgla

-        Twardość wody

Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania. Zestaw zawiera m. in, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym na baterie. Zawartość zestawu umieszczona jest w specjalnej, przenośnej walizce z tworzywa sztucznego, co umożliwia swobodne dokonywanie badań w terenie.

 

2.      Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych

Przyrząd wielofunkcyjny do wykonywania pomiarów dźwięku, światła, wilgotności i temperatury. Zaopatrzony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz, zasilanie bateryjne oraz walizkę z tworzywa sztucznego zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 

3.      Tester „Combo 4”

Miernik dokonujący czterech niezależnych pomiarów:

-        Przewodności (EC),

-        Zawartości soli rozpuszczalnych (TDS)

-        pH

-        temperatury

Charakteryzuje się dużym wyświetlaczem, wodoszczelną obudową oraz automatyczną kompensacją m. in. temperatury.

 

 

           II.      TERMINARZ

 

Data realizacji

Nazwa zadania

11.03.2007 r.

„Pomagamy zwierzętom”. Spotkanie z nauczycielami powiatu limanowskiego promujące projekt. Rozdanie materiałów edukacyjnych: filmów, broszur, plakatów. Przedstawiony będzie ogólny zarys projektu „Pomagamy zwierzętom”. Szkolenie i warsztaty prowadzone będą przez wykładowców zaproszonych z Wilkowic oraz Warszawy

29.04.2008 r.

„Konkursy dla szkół w powiecie limanowskim”. Spotkanie z nauczycielami szkół z powiatu limanowskiego, którym będą przekazane karty zgłoszeniowe do konkursów: „Zaadoptuj rzekę”, „Podnieś puszkę”, „Pomagamy zwierzętom”. Zostaną rozdane materiały edukacyjne oraz zostanie ustalony grafik wyjazdów z prelekcjami do szkół w projekcie „Zaadoptuj rzekę”

15.05.2008 r.

Powstanie lista szkół biorących udział w akcji „Zaadoptuj rzekę”. Następnie przez PCE zostanie utworzony grafik wyjazdów do szkół z prelekcjami oraz z teczką ekobadacza, jak również z pracownikiem sanepidu Panią Lucyną Postrożny -  Specjalistą do spraw mikrobiologii wody.

Ogłoszenie konkursu „Ekologiczna gmina”

Zgłoszenia do konkursu „Pomagamy zwierzętom”

31.05.2008 r.

Zgłoszenie udziału Szkoły w Konkursie „Podnieś puszkę”

30.06.2008 r.

Nadsyłanie wniosków konkursowych „Ekologiczna gmina”

15.07.2008 r.

Ocena formalna wniosków konkursowych

15.10.2008 r.

Przesłanie raportów w konkursie „Podnieś puszkę”

17.09.2008 r.

Organizacja „Święta drzewa”. Spotkanie z nauczycielami z terenu całego Powiatu Limanowskiego będzie miało na celu omówienie strategii tegorocznego „Święta drzewa” oraz wypełnienie ankiet zgłoszeniowych.

30.09.2008 r.

Termin nadsyłania raportów „Zaadoptuj rzekę”

Wizytacje przedsięwzięć w terenie w konkursie „Ekologiczna gmina”

07.10.2008 r.

Ogłoszenie wyników w konkursie „Zaadoptuj rzekę”

 

20.10.2008 r.

Podsumowanie konkursów prowadzonych przez PCE oraz uroczyste wręczenie nagród. Jak również odbędzie się krótka prezentacja dokonań tegorocznych PCE.

30.10.2008 r.

 Podsumowanie Konkursu „Podnieś puszkę” i rozdanie nagród.

30.11.2008 r.

Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród laureatom

 

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu