wersja word do pobrania* 

Tytuł programu:

 Promocja Segregacji Odpadów i Ochrony Środowiska w Powiecie Limanowskim

 

Miejsce:

Powiat Limanowski

 

Typ zagadnienia rozwiązywanego w projekcie:

ochrona środowiska - świadomość ekologiczna – segregacja odpadów

 

Streszczenie:

Nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr środowiska naturalnego i przyrodniczego. Wpajanie postaw związanych z recyklingiem i segregacją odpadów. Edukacja ekologiczna prowadzona będzie poprzez artykuły w prasie lokalnej, prelekcje w szkołach, konferencje, szkolenia i warsztaty dla jednostek samorządowych nauczycieli i młodzieży, konkursy, wydawnictwa w postaci ulotek i płytek CD, stronę internetową. Będą prowadzone akcje związane tematycznie z segregacją odpadów i recyklingiem we współpracy z małopolskimi stowarzyszeniami ekologicznymi takimi jak Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych  w Krakowie, Forum Opakowań Szklanych w Warszawie Klubem Gaja w Wilkowicach i Recal.

 

Instytucja prowadząca projekt:

Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Z zakresu Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Limanowskiego, a szczególnie:

Cele edukacyjno-wychowawcze:

 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców na obszarze objętym opracowaniem, zwłaszcza w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców nt. współczesnych technologii segregacji, wywozu, utylizacji, składowania i likwidacji odpadów komunalnych oraz ich organizacyjnych, finansowych i ekologicznych uwarunkowań,
 • uświadomienie konieczności ponoszenia przez jednostki i gospodarstwa domowe dodatkowych nakładów finansowych, rzeczowych i czasowych w celu dostosowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie do obowiązujących regulacji prawnych i standardów europejskich,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjna w szkołach,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych przez pozarządowe organizacje ekologiczne.

 

Z zakresu Program Ochrony Środowiska Powiatu Limanowskiego, a szczególnie:

Cele edukacyjno-wychowawcze:

 • promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców a zgodnym z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody,
 • wykorzystanie proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych),
 • rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności rolniczej,
 • włączenie w akcję edukacji ekologicznej proekologicznych organizacji pozarządowych.

 

Dla efektywnego działania programy informacyjno-edukacyjne winny uzyskać wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe ze strony jednostek samorządowych i podmiotów gospodarczych zarządzających systemem gospodarki odpadami. Głównym źródłem finansowania działań organizacji w tym zakresie powinny być Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska jak również szukania źródeł w np. Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska, fundacjach, środkach pomocowych.

Dobra współpraca władz powiatowych oraz przedsiębiorstw zarządzających gospodarką odpadami może zaowocować włączeniem się społecznych organizacji ekologicznych w proces informacyjno-edukacyjny w następujących zakresach:

prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, urzędników, przedsiębiorców, działaczy samorządu terytorialnego, mieszkańców,

przygotowywanie i kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców powiatu, organizowanie konkursów, wystaw, prelekcji, prowadzenie kampanii np. „Zaadoptuj rzekę”, „Święto drzewa”, „Najbardziej proekologiczna społeczność gminna Małopolski”, „Edukacja ekologiczna młodzieży wsparciem zrównoważonego rozwoju” i inne.

 

Szkoły mają bardzo szerokie możliwości włączenia się w proces informacyjno-edukacyjny związany z problematyką opakowań i odpadów opakowaniowych. W tym zakresie możliwe są zarówno formy zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.  Szkoła powinna:

 • inicjować i korzystać z kontaktów z władzami samorządowymi oraz innymi reprezentantami społeczności lokalnej; szkołami wyższymi; terenowymi ośrodkami edukacji ekologicznej i innymi instytucjami i organizacjami (w tym z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi),
 • inicjować oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych programach edukacji ekologicznej,
 • stale podejmować i rozszerzać zakres praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska w szkole i jej otoczeniu,
 • eksponować pozytywną rolę dzieci w edukacji ekologicznej dorosłych,
 • prowadzić edukację ekologiczną w terenie.

             Dla osiągnięcia tych celów szkoła powinna wprowadzić różne formy działań bezpośrednio skierowanych na pobudzenie świadomości, podnoszenie poziomu wiedzy i wyrabianie umiejętności wśród dzieci i młodzieży, a pośrednio również u wszystkich mieszkańców gminy.

 

Spośród zalecanych form należy wymienić:

 • ścieżki tematyczne „Opakowania i odpady opakowaniowe” w ramach przedmiotu Środowisko w nauczaniu początkowym oraz w klasach wyższych w ramach poszczególnych przedmiotów,
 • badania ankietowe dzieci i młodzieży,
 • pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi (przedstawiciele władz lokalnych, zakładów przemysłowych, organizacji ekologicznych),
 • konkursy plastyczne, literackie, konkursy zbiórki surowców wtórnych,
 • przedstawienia teatralne, happeningi ekologiczne,
 • festyny, manifestacje, aukcje, pokazy,
 • dni otwarte w zakładach przemysłowych (zakłady utylizacji odpadów, wysypiska odpadów, zakłady oczyszczania miast, centra recyklingowe),
 • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi szkołami poprzez internet,
 • kluby młodego ekologa,
 •  inwentaryzacja dzikich wysypisk.

 

Stała i powszechna edukacja ekologiczna ma na celu:

 • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku naturalnym,
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa o racjonalnym i odpowiedzialnym
 •  korzystaniu z wszystkich dóbr środowiska i przyrody,
 • pokazywanie i promowanie kultury ekologicznej,
 • projektowanie i podejmowanie działań lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • zrozumienie podstawowych pojęć ekologicznych
 • poznanie sposobów zagospodarowywania odpadów,
 • poznanie sposobów sortowania i recyklingu odpadów,
 • kształtowanie postawy indywidualnego zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska,
 • zrozumienie konieczności gospodarowania odpadami,
 • projektowanie i podejmowanie działań na rzecz segregacji odpadów i wykorzystania surowców wtórnych.

 

Cele edukacji ekologicznej należy realizować w oparciu o następujące treści:

 • budowa i funkcjonowanie ekosystemów,
 • recykling,
 • ochrona przyrody,
 • ochrona środowiska,
 • segregacja odpadów,
 • zrównoważony rozwój.

 W ramach działalności  Powiatowego Centrum Ekologicznego, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  realizuje już drugi  program mający na celu  edukację ekologiczną społeczeństwa pt. Promocja segregacji odpadów i ochrony środowiska w powiecie limanowskim.

 

PCE powstało dwa lata temu z inicjatywy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej. Opiekunem PCE jest Pan Piotr Ociepka – pracownik Wydziału.

 

Działalność Powiatowego Centrum Ekologicznego odbywa się zgodnie z przyjętymi założeniami i celem prowadzenia Centrum oraz zgodnie przygotowywanym corocznie planem działań. Podstawowymi formami działalności PCE jest prowadzenie:

 
 • strony internetowej www.powiat.limanowa.pl
 • współpraca z mediami – prasą lokalną m. in .stała rubryka w „Echu Limanowskim” w celu edukacji, ale również promocji i informacji,
 • współpraca z wybranymi klubami ekologicznymi; Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, Klub Gaja w Wilkowicach, Forum Opakowań Szklanych w Warszawie, Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek RECAL,
 • współpraca ze szkołami średnimi i podstawowymi z obszaru powiatu,
 • prowadzenie prelekcji dla młodzieży szkolnej,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych; filmów, albumów, foliogramów, przyrządów badawczych, programów komputerowych,
 • organizowanie konkursów dla młodzieży,
 • organizowanie warsztatów dla nauczycieli i konferencji dla pracowników gmin,
 • organizacja wycieczek,
 • prowadzenie własnej działalności wydawniczej w formie ulotek, biuletynów, plakatów, płytek CD.
 

 

 

Przyjęty do realizacji program pt. Promocja segregacji odpadów i ochrony środowiska w powiecie limanowskim  podejmuje tematykę edukacji społeczeństwa, a przede wszystkim młodzieży i dzieci, kierując się zasadą "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym starość trąci" w zakresie zbiórki i segregacji odpadów.

 

Mamy nadzieję ,że realizacja Programu zmieni świadomość mieszkańców naszego terenu w zakresie celowości segregacji odpadów, zwiększy odpowiedzialność za „własne śmieci” oraz zwiększy liczbę stosujących selektywną zbiórkę odpadów.

 

Program dotyczący promocji segregacji odpadów finansowany jest w 60%  ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska oraz w 40% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ponadto w realizację Programu  włączone będą  Projekty realizowane i finansowane przez  Fundacje i organizacje na rzecz ochrony środowiska współpracujące z PCE.

 

Partnerami w realizacji tego Programu są:

 
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa
 • Forum Opakowań Szklanych w Warszawie
 • Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL
 • Klub Gaja w Wilkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urzędy Gmin z terenu powiatu
 • przedsiębiorcy prowadzący punkty zbiórki surowców wtórnych
 • Szkoły oraz młodzież szkolna
 • mieszkańcy powiatu
 

 

Realizacja programu trwać będzie cały rok 2007.

 Edukacja ekologiczna prowadzona będzie poprzez; artykuły w prasie lokalnej, prelekcje w szkołach, konferencje, szkolenia i warsztaty wyjazdowe dla jednostek samorządowych , nauczycieli i młodzieży , konkursy, wydawnictwa w postaci ulotek i płytek CD, stronę internetową.
 
 

Prowadzone będą ponadto akcje związane tematycznie z segregacją odpadów i recyklingiem oraz ochroną wód, przy współpracy z organizacjami ekologicznymi.
O dalszych etapach realizacji programu będziemy informować na bieżąco.

 

Segregacja odpadów jest zadaniem bardzo ważnym a zarazem bardzo trudnym.

 

Wszelkie nawet najmniejsze działanie na rzecz ochrony środowiska przyczynia się do jego poprawy. Prowadzone akcje zbiórki segregowanych odpadów pomagają nam uświadomić sobie ,że nasze codzienne decyzje mają wpływ na środowisko. Segregując i sprzątając śmieci, ,likwidując dzikie składowiska, przywracając do życia teren zniszczony przez ludzką bezmyślność uczymy się szanować Ziemię i jej prawa. 

 
 

Następnym krokiem po spontanicznym uprzątaniu śmieci powinny pójść dalsze kroki na rzecz poprawy stanu środowiska, zorganizowane i długoterminowe polegające na wprowadzaniu segregacji odpadów. Zbieranie surowców wtórnych daje wymierne korzyści dla środowiska. Bo przecież te butelki, puszki, papier, złom plastik i inne odpady wracają do powtórnego przerobu. Zaoszczędza się miejsce na składowiskach, zmniejsza się emisja zanieczyszczeń do powietrza, zmniejsza się zużycie energii i surowców naturalnych. Ponadto likwiduje się liczne dzikie wysypiska.

Recykling, czyli zbieranie i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych zawartych w odpadach zaczyna się coraz bardziej rozwijać. W wielu gminach funkcjonują systemy segregacji, oraz stopniowo poszerza się możliwość wykorzystania rozmaitych odpadów.

 

Jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza jeżeli porównamy pod tym względem nasz kraj z innymi krajami.

 
Dlatego zachęcamy do segregowania zbieranych odpadów i promowania segregacji na co dzień. Udział w akcji uczy nas wspólnego działania i służy integracji społeczności lokalnej. Ponadto efektem wprowadzanego systemu selektywnej zbiórki odpadów są setki ton odpadów zwróconych z drogi na składowiska  , dziesiątki ton oddanych do recyklingu, dziesiątki uprzątniętych dzikich składowisk, czyste miasto, lasy ,rzeki i potoki.


Data realizacji

Nazwa zadania

 

 

16.03.2007 r.

warsztaty dla nauczycieli w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, służące do naboru szkół chcących wziąć udział w projekcie. Podczas konferencji zostaną przekazane przez pracowników FWIE i FOS informacje nt. konkursu dla szkół „Szkoła - lider promocji ekologicznej 2007 r.” oraz materiały edukacyjne nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz przeprowadzone zostaną warsztaty pn. „Skuteczna Edukacja Ekologiczna w Szkole – recykling i odzysk odpadów”

23.03.2007 r.

spotkanie pracowników samorządowych w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, które ma na celu zachęcenie do działań związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz wzięciem udziału w konkursie „Najbardziej proekologicznej społeczności gminnej woj. małopolskiego 2007 r.” . Odbędzie się również zaprezentowanie programu i zadań gminy, która w porozumieniu z firmą obsługującą system monitoruje zbiórkę opakowań szklanych - ustalenie gminnych koordynatorów projektu. Rozdanie poradników „Gospodarka odpadami na terenach wiejskich”

13.04.2007 r.

konferencja „Zaadoptuj rzekę” z udziałem nauczycieli szkół Powiatu Limanowskiego, opiekunami kółek przyrodniczych, pracownikami Kół Wędkarskich, RZGW oraz Klubem Gaja.

13.04.2007 r.

warsztaty dla nauczycieli „Edukacja ekologiczna młodzieży wsparcie zrównoważonego rozwoju”, które polegać będą na omówieniu przekazywanych 100 pakietów edukacyjnych dostarczonych przez Uniwersytet Warszawski, a sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15.04.2007 r.

termin przesłania przez szkoły sprawozdania z ilości zebranych puszek aluminiowych wraz ze zgłoszeniami uczestników  w konkursie „Zbieraj puszki”

15.05.2007 r.

termin wyłonienia przez Komisję Konkursową zwycięzców z nadesłanych zgłoszeń w konkursie „Zbieraj puszki”

31.05.2007 r.

podsumowanie konkursie „Zbieraj puszki” i rozdanie nagród.

czerwiec.2007 r.

wycieczka do Stryszowa, gdzie mieści się ekocentrum ICPPC

lipiec.2007 r.

wycieczka dla pracowników samorządowych

17.09.2007 r.

spotkanie z nauczycielami z terenu całego Powiatu Limanowskiego celem zachęcenia do wzięcia udziału w konkursie „Druga szansa dla śmieci”. Zostanie również przeprowadzona prelekcja i szkolenie nt. recyklingu, metod dydaktycznych i edukacji ekologicznej młodzieży.

28.09.2007 r.

termin zgłoszenia udziału Szkoły w Konkursie w konkursie „Druga szansa dla śmieci”

30.09.2007 r.

termin nadsyłania raportów w projekcie „Zaadoptuj rzekę”

06.10.2007 r.

termin ogłoszenia zwycięzcy w konkursie „Zaadoptuj rzekę”

październik

2007 r.

wycieczka do siedziby Klubu Gaja w Wilkowicach jako nagroda dla nagroda w konkursie dla szkoły, która brała najbardziej czynny udział w projekcie „Zaadoptuj rzekę”.

 15.10.2007 r.

 zakończenie konkursu „Szkoła - lider promocji ekologicznej 2007 r.”

31.10.2007 r.

termin nadsyłania prac w konkursie „Druga szansa dla śmieci”

09.11.2007 r.

termin wyłonienia przez Komisję Konkursową zwycięzców nadesłanych prac w konkursie „Druga szansa dla śmieci”

30.11.2007 r.

zakończenie konkursu „Najbardziej proekologicznej społeczności gminnej woj. małopolskiego 2007 r.”

30.11.2007 r.

podsumowanie konkursu „Druga szansa dla śmieci” i rozdanie nagród, które odbędzie się na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu