Powiat Limanowski realizuje projekty: 

 

 

Wsparcie służb ratunkowych RPO WM 2014 – 2020. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Limanowskiego poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Powiat Limanowski realizuje projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Poddziałaniu 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych i został oceniony jako drugi najlepszy projekt w Województwie Małopolskim na 30 złożonych projektów!

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

- na zakup i dostawę 5 beczkowozów na wodę pitną  dla Gmin Słopnice, Laskowa, Jodłownik, Limanowa oraz Miasta Mszana Dolna
- agregat prądotwórczy dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (moc agregatu to 100 kW)
- zakup systemu ostrzegania burzowego i meteo
- promocja projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Laskowa, Jodłownik, Limanowa, Słopnice oraz Miastem Mszana Dolna – każdy z partnerów otrzyma w ramach projektu beczkowóz na wodę pitną o pojemności 5000 l.

Dofinansowanie projektu z UE:  410 748,40 zł

 

 

 

 

„ e – Administracja w Powiatach Małopolski ” w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
Nr Projektu: RPMP.02.01.01-12-0037/16


Beneficjenci:
Lider Projektu: Powiat Krakowski
Partner Projektu: Powiat Limanowski
Okres realizacji projektu: listopad 2016 r - czerwiec 2018 r
Całkowita wartość projektu: 3 537 225,30 zł
Wartość dofinansowania: 2 652 918, 95 zł

 

Projekt dotyczy e-usług dla obywateli, administracji oraz biznesu.

Przedmiotem projektu jest rozwój i wdrożenie usług elektronicznej administracji, służących podnoszeniu jakości i efektywności procesów administracyjnych oraz zapewnieniu ich dostępności zróżnicowanym grupom odbiorców m.in. poprzez dostosowanie systemu do potrzeb osób niepełnosprawnych (strony internetowe). 

Poprzez elektroniczny kontakt z urzędem, Starostwo Powiatowe chce zapewnić swoim klientom elastyczny dostęp do tzw. usług on-line, dzięki którym będzie można zgłaszać sprawy 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu oraz
w święta.
Dla klienta jest to przede wszystkim oszczędność czasu i wygoda, gdyż kontakt elektroniczny możliwy jest z domu, z biura, czy nawet w czasie podróży.

Udostępnione w ramach projektu usługi umożliwią najwyższy możliwy dla danego zadania stopień komunikacji elektronicznej z klientem poprzez dwustronną komunikację, a nawet spersonalizowanie usługi dla klienta indywidualnego.


 

 

 

„Promocja i organizacja aktywnego trybu życia
poprzez seanse filmowe w Powiecie Limanowskim
oraz zakup sprzętu”


Nr Projektu: 01800-6930-UM0641709/12

Beneficjent: Powiat Limanowski
Okres realizacji projektu: styczeń - grudzień 2014
Całkowita wartość projektu: 32 419,81 zł
Wartość dofinansowania: 20 585,25 zł

 

Cel projektu:
Umożliwienie udziału mieszkańcom obszaru LGD „Przyjazna Ziemie Limanowska”
w aktywnym spędzaniu  czasu podczas wieczornych seansów kinowych na świeżym powietrzu oraz podczas organizowanych / współorganizowanych przez Beneficjenta wydarzeniach. Animacja wolnego czasu dla mieszkańców z obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”

 

Działania w ramach projektu:
Powiat Limanowski w ramach projektu  zrealizował 5 seansów filmowych w terminach:
1) 01.06.2014 ul. Zygmunta Augusta 37, 34-600 Limanowa,
2) 22.06.2014 ul. Józefa Marka 34, 34-600 Limanowa,
3) 27.06.2014 ul. Zygmunta Augusta 37, 34-600 Limanowa,
4) 30.08.2014 Mordarka 556, 34-600 Limanowa,
5) 16.09.2014 Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc.


  Seanse filmowe animowane były przez konferansjera, który prowadził przed rozpoczęciem seansów konkursy z nagrodami dla uczestników. W każdym z przeprowadzonych seansów filmowych wzięło udział 60 Beneficjentów, co zostało potwierdzone wypełnionymi kartami konkursowymi oraz dokumentacją fotograficzną. Zatem, założone w projekcie rezultaty zostały osiągnięte. Ponadto prowadzone były listy osób, które odebrały nagrody w konkursie (w postaci zakupionych zestawów płyt DVD) oraz spisane protokoły przekazania nagród. Przekazano po 12 zestawów płyt DVD na każdym seansie.


  Organizacją miejsca projekcji, rozstawieniem, podłączeniem i obsługą sprzętu podczas każdego z seansów, przygotowaniem i prowadzeniem każdorazowo imprezy i konkursu oraz opracowaniem graficznym operacji zajmowali się pracownicy Starostwa Powiatowego w Limanowej, w ramach pracy własnej.


  W celu zorganizowania seansów filmowych wykupiona została licencja na jednorazową projekcję filmu w Monolith Films oraz opłacone zostały wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.


  W ramach promocji projektu zostały zaprojektowane oraz wykonane: banner, plakaty oraz ulotki informujące o realizowanym projekcie, zawierające harmonogram pokazów, które dystrybuowane były przed oraz podczas organizowanych imprez. Ponadto do projekcji filmów zakupiono zestaw projekcyjny, zestaw kamery, zestaw do nagłośnienia oraz zestaw mikrofonów.

 


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Powiat Limanowski.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   Instytucja Zarządzająca Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

  

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim”

Projekt będzie realizowany przez okres sześciu i pół roku z czego przez najbliższe półtorej roku 100% kosztów będzie finansowane w ramach działań 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" POIG.

Na kolejne pięć lat trwałości projektu środki finansowe zapewni Powiat Limanowski

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki"

Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"
Wartość projektu: 441 780,00 zł

Okres realizacji projektu: październik 2013 - czerwiec 2015

 

 

Numer projektu: POIG.08.03.00-12-473/13

 

Więcej informacji o projekcie na stronie projektu www.wykluczenie.powiat-limanowa.pl

 

INFOTUR – system promocji atrakcji turystycznych

Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

           Numer projektu: PL-SK/TAT/IPP/III/109
           Okres realizacji projektu 1 luty 2014 r. – 30 czerwiec 2014 r.

         Główne elementy projektu:

1. Uruchomienie portalu internetowego promującego walory turystyczne Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina – portal internetowy   służący wymianie Informacji Turystycznej, Vademecum wiedzy o atrakcjach turystycznych Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubin

2. Opracowanie serii przewodników tematycznych i druku:
        a)    przewodnika rowerowego,
        b)    przewodnika po sportach zimowych (trasy narciarstwa biegowego, stacje narciarskie),
        c)    przewodnika jeździeckiego (turystyka konna),
        d)    przewodnika górskiego (najważniejsze pasma górskie wraz z trasami)
        e)    przewodnika kulinarnego po Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie (produkty lokalne) przewodnika rzemiosła ludowego (lista twórców ludowych, rzemiosł, atrakcji kulturalnych)
3. Opracowanie i druk mapy z zaznaczonymi szlakami rowerowymi i pieszymi oraz z atrakcjami Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina
4. Organizacja 2 wizyt studyjnych dla dziennikarzy oraz władz z regionów partnerstwa (wizyta będzie połączona z konferencją branżową, w dziedzinie rozwoju turystyki)
5. Stworzenie Turystycznej Bazy Danych o atrakcjach turystycznych dla obydwóch regionów.
6. Stworzenia aplikacji na telefony komórkowe z atrakcjami turystycznymi Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina z nawigacją GPS
7. Stworzenie konta na portalu społecznościowym Facebook – narzędzie do promocji projektu
8. Organizacji konferencji otwierającej i zamykającej projekt

 

 

 

Produkt Lokalny Małopolska: rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”  

Projekt ma na celu zbudowanie systemu wspólnych działań instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz rolników na rzecz zwiększenia podaży i popytu jakościowych produktów lokalnych.

 

 

Więcej informacji na stronie 

 

 

 

Projekty zrealizowane: