ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
z terenu POWIATU LIMANOWSKIEGO

Akty prawa miejscowego

Uchwała Nr 193/2011 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie określenia formy i zakresu konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o dział. pożyt. publ. i wolont. na rok 2012.


Uchwała Nr IX/88/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.


Uchwała Nr 110/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określajacego tryb postępowania w Starostwie Powiatowym w Limanowej o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób ich rozliczania oraz kontroli ich wykonywania. 


Uchwała Nr 259/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego tryb postępowania w Starostwie Powiatowym w Limanowej o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie , sposób ich rozliczania oraz kontroli ich wykonywania.


Uchwała Nr XV/154/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.


Uchwała Nr 597/16 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą, sposób ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczneo i o wolontariacie


Uchwała Nr XXIII/233/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.