Starostwo Powiatowe w Limanowej składa się z:

12 wydziałów :

   1. Budownictwa i Architektury,
       - Oddział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej,
   2. Edukacji i Sportu,
   3.  Finansowy,
       - Sekcja ds. rachunkowości budżetowej,
       -  Sekcja ds. planowania budżetu i sprawozdawczości zbiorczej,
    4. Geodezji, Kartografii i Katastru,
       - Oddział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej,
       - Sekcja Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
       - Sekcja Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
    5. Komunikacji i Transportu,
       - Oddział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej,
    6. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
       - Geolog Powiatowy,
    7. Organizacji i Zdrowia,
       - Sekcja Gospodarczo-Techniczna,
       - Sekcja Obsługi Rady i Zarządu,
    8. Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych,
    9. Gospodarowania Nieruchomościami,
    10. Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
    11. Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,
       - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
    12. Promocji, Projektów i Przedsiębiorczosci.

10 komórek organizacyjnych:

    1. Biuro Kontroli Wewnętrznej,
    2. Biuro Zamówień Publicznych,
    3. Zespół Radców Prawnych,
    4. Audyt Wewnętrzny,
    5. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
    6. Stanowisko ds. Koordynacji Systemów Zarządzania
      - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
    7. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
    8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
    9. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
    10. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych: 130