W czerwcu 2010 roku rozpoczął się cykl warsztatów terenowych z dziećmi i młodzieżą ze szkół powiatu limanowskiego w ramach „Światowego Dnia Ziemi”.

Przypominamy, że „Światowy Dzień Ziemi” jest jednym z projektów wchodzących w skład Programu edukacji ekologicznej społeczeństwa w Powiecie Limanowskim V edycja 2010 realizowanym przez Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

 

 

Powiat Limanowski włączył się w obchody „Światowego Dnia Ziemi” z okazji Roku Jubileuszowego - 40.lecia obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20.lecia w Polsce. Przewidywany udział to ponad 200 mln osób z 140 krajów. Do udziału w obchodach zachęcał również na konferencji poświęconej temu tematowi Jan Puchała Starosta Limanowski.

 

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegają pod hasłem RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS. Pod takim też hasłem Powiat Limanowski wraz z zaproszonymi do udziału partnerami: Nadleśnictwem Limanowa oraz Ligą Ochrony Przyrody prowadzi cykl szkoleń dzieci i młodzieży.

 

 

Tematyka dotycząca bioróżnorodności jest szeroka i na pewno nie zdoła się omówić wszystkich jej aspektów. Pragniemy jednak zwrócić uwagę młodzieży na zajęciach terenowych na zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi. Skupiliśmy się na ekosystemach leśnych, łąkowych i wodnych, z uwzględnieniem wpływu człowieka na te środowiska.

 

Młodzież pracuje na przygotowanych wcześniej kartach pracy, w których między innymi może znaleźć rozpoznawanie gatunków roślin, badanie właściwości fizykochemicznych wody, badania podstawowych wskaźników środowiskowych, rozpoznawanie drzew itp.

Zajęcia przeprowadzane są w trzech grupach, a każda grupa ma zajęcia godzinne z leśnikiem, przyrodnikiem oraz inspektorem ochrony środowiska, przy pomocy nauczyciela wspomagającego. Na bazę wypadową został obrany ostatni odcinek leśnej ścieżki przyrodniczej „Ostra”, gdzie przy smażonej kiełbasie na ognisku omawiane są wnioski i przemyślenia z przeprowadzonych zajęć.

 

Do tej pory na zajęciach było 81 dzieci ze szkół:

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej

Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach

Szkoła Podstawowa w Chyszówkach

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie

Szkoła Podstawowa w Nowym Rybiu

 

ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu są dzieci i młodzież od uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

ETAPY DZIAŁANIA:

 1. Zaproszenie do udziału: LOP w Limanowej, Nadleśnictwa Limanowa,
 2. Spotkanie warsztatowe w celu opracowania kart pracy ucznia, wypracowania metod przekazywania wiedzy, potrzebnych materiałów i podział obowiązków
 3. Konferencja dla nauczycieli - wybór szkół biorących udział w projekcie (marzec)
 4. Drugie spotkanie warsztatowe w celu ujednolicenia kart pracy, wstępnych terminów wyjazdów w teren (kwiecień)
 5. Zgłoszenie powiatu limanowskiego w udziałach „dnia ziemi” na www.dzienziemi.org.pl
 6. Wyjazd do lasu z młodzieżą, przebieg zajęć ogólnie:

·         Faza wprowadzająca (wprowadzenie do zajęć „Dzień Ziemi”)

·         Faza realizacji (zajęcia w grupach las+woda+przyroda)

·         Faza podsumowująca (wnioski + ognisko)

 

 1. Sprawozdanie z realizacji na www.powiat.limanowa.pl

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERENOWYCH Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAMACH ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI 2010

(opracowany przez WOŚRiL, LOP i Nadleśnictwem Limanowa)

 

Temat: Bioróżnorodność gatunkowa w ekosystemie lasu i przyczyny jej zanikania

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

Lasy Powiatu Limanowskiego

Zajęcia prowadzone będą w terenie z podziałem na 3 grupy przez nauczyciela LOP,  leśnika i inspektora ochrony środowiska. Zajęcia terenowe obejmować będą trzy godziny lekcyjne, w trakcie których w małych grupach młodzież poznawać będzie podstawowe pojęcia, rozpoznawać gatunki zwierząt, roślin i badać wodę. Następnie między grupami będzie wymiana zadań i przyrządów i kolejne zajęcia, tak żeby z całą młodzieżą przeprowadzić wszystkie zajęcia.

Następnie zajęcia zostaną zakończone wspólnym pieczeniem kiełbasy na ognisku oraz wymianą doświadczeń oraz wnioskami.

 

CELE OGÓLNE:

-        rozwijanie zainteresowań biologicznych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata żywego,

-        poznawanie bioróżnorodności świata żywego i środowisk życia organizmów,

-        poznanie podstawowych prac związanych ze zrównoważoną gospodarką leśną i utrzymaniem ciągłością produkcji leśnej,

-        najczęstsze zagrożenia biotyczne i abiotyczne występujące w lasach powiatu limanowskiego

-        kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego,

-        poznanie metod badań wody przy pomocy odczynników,

-        poznanie form ochrony przyrody z naciskiem na obszar Powiatu Limanowskiego

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń :

         rozpoznaje wybrane gatunki roślin i zwierząt w ekosystemie lasu,

         potrafi rozróżnić niektóre żerowiska szkodników owadzich,

         oznacza niektóre gatunki roślin i zwierząt korzystając z atlasów i prostych kluczy,

         wykonuje zielnik z zebranych roślin,

         dostrzega działania człowieka wpływające niekorzystnie na stan środowiska,

         potrafi zaplanować i przeprowadzić proste doświadczenia wykazujące stopień zanieczyszczenia wody,

         umie podstawowe cechy faz wzrostu lasu: uprawa, młodnik, żerdziowina, drągowina las dojrzały

         potrafi wskazać ślady wpływu zanieczyszczeń na stan drzew,

         prowadzi obserwacje w terenie, na ich podstawie wyciąga wnioski związane z ochroną środowiska przyrodniczego.

 

METODY:

         obserwacje,

         doświadczenia,

         metoda praktyczna.

 

FORMY:

         praca w grupach

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

         karty pracy,

         atlasy i klucze do oznaczania roślin i zwierząt,

         teczki botaniczne,

         przyrządy do obserwacji (lupy, lornetki, teczka ekobadacza, przyrząd do pomiarów ekologicznych),

         taśma samoprzylepna, przeźroczysta,

         skala porostowa,

         kartki z bloku rysunkowego, folia milimetrowa,

         ołówki,

         aparat fotograficzny,

 

CZAS TRWANIA:

         6 godzin

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ SZCZEGÓŁOWO:

I. Faza wprowadzająca (czas trwania z dojazdem 2godz)

         wyjazd do lasu

         czynności organizacyjne

         wybranie miejsca na bazę

         krótki wykład na temat „Dnia Ziemi”,

         podział uczniów na 3 grupy, wybór lidera w każdej grupie,

         przyporządkowanie każdej grupy do opiekuna

         omówienie sposobu oceny prac w grupie

         przypomnienie zasad bezpieczeństwa na wycieczce i zachowania się na terenie lasów

 

II. Faza realizacji (czas trwania 0:45 godz. x3)

         zapoznanie uczniów z celami zadań terenowych (jedna grupa zajmuje się lasem, druga wodą, trzecia przyrodą)

         rozdanie przyrządów i materiałów pomocniczych

         rozdanie grupom kart pracy i objaśnienie zaplanowanych czynności

         praca uczniów w grupach wg instrukcji ; konsultacje z prowadzącym,

         powrót do bazy,

         wymiana grup i przyrządów pomocniczych x 3

 

III. Faza podsumowująca (czas trwania z powrotem 2 godz.)

         prezentacja zadań przez liderów grup, omówienie wyników obserwacji i wrażeń,

         podsumowanie wyników pracy grup, ocena aktywności i zachowania uczniów,

         zebranie materiałów służących jako dokumentacja pracy uczniów, pomoce dydaktycznych,

         podanie instrukcji wykonania zielnika,

         przedstawienie ,,ciekawostki”, którą udało się uczniom znaleźć w czasie badań,

         formułowanie wniosków dotyczących stanu wód w środowisku i jego wpływu na organizmy.

         Wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy


 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU (na końcu opracowania):

Załącznik 1. Karty pracy z inspektorem ochrony środowiska

Załącznik 2. Karty pracy z nauczycielem LOP

     

Załącznik 3. Karty pracy z leśnikiem

 

 

Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu