Poradnik dla rolników - odszkodowania od szkód zwierząt

 

Podpisano umowy z Kołami Łowieckimi

Środa, 05 Kwiecień 2017

3 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się podpisanie umów pomiędzy Starostą Limanowskim Janem Puchałą a przedstawicielami 7 kół łowieckich. Umowy dotyczyły dzierżawy polnych obwodów łowieckich na kolejne dziesięć lat. Podczas spotkania Jan Puchała otrzymał list gratulacyjny od nowosądeckiego Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego za pomoc i wsparcie w organizacji Powiatowego Polowania na Drapieżniki w Limanowej.

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierzyny i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.

- Polska, podzielona jest na obwody łowne, które muszą być wydzierżawiane, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej - mówi Jan Puchała starosta limanowski. - Obwody łowieckie polne wydzierżawiane są przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Obecnie w powiecie limanowskim działa 13 kół łowieckich, które gospodarują na 16 obwodach łowieckich z czego 7 stanową obwody łowieckie polne wydzierżawiane przez Starostę Powiatu Limanowskiego, a 9 stanowią obwody łowieckie leśne wydzierżawiane przez dyrektora RDLP w Krakowie.

W poniedziałkowym podpisaniu umów udział wzięły koła: JAWORZ Limanowa, SZARAK Jodłownik, OSTRA Limanowa, HUBERT Tymbark, SKIEŁEK Łukowica, ŚNIEŻNICA Mszana Dolna, DZIK Poręba Wielka.

 

Koła Łowieckie w Powiecie Limanowskim

 

Polski Związek Łowiecki istnieje od 1923 r.

..."Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej."...

..."Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe,
stanowią własność Skarbu Państwa. "...

..."Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie
ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny."...

..."Naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest
minister właściwy do spraw środowiska."...

..."Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej."....

..."Celem łowiectwa jest:

  • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
  • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
  • uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
  • spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej."...