2009-02-28

12. edycja konkursu "Lider Polskiej ekologii"

W odpowiedzi na zaproszenie Ministra Środowiska Macieja Nowickiego do wzięcia udziału w 12. edycji konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  pn. „Lider Polskiej Ekologii”, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej wzorem roku ubiegłego złożył wniosek konkursowy w kategorii „Jednostka samorządu terytorialnego”, podkategoria „Powiat”.

 


„W jednostkach samorządowych i przedsiębiorstwach innowacyjne idee i projekty urzeczywistniane są jako przedsięwzięcia służące ograniczeniu zmian klimatu, bezpiecznemu i efektywnemu gospodarowaniu odpadami, zmniejszeniu hałasu, zachowaniu ładu przestrzennego, ochronie gleb, oszczędzaniu surowców i energii, ochronie różnorodności biologicznej, nowoczesnej edukacji dla zrównoważonego rozwoju” – mówi Maciej Nowicki w zaproszeniu skierowanym do wszystkich, którym ekologia nie jest obojętna.

 


Do konkursu zgłoszono następujące działania:

I.     Zakończenie  zadania „Rewitalizacja terenu po bazie paliw”, zagospodarowanie go w formie Strefy Aktywności Gospodarczej i tworzenie na niej specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny” na kwotę 4 098ml.zł. Zlokalizowano 6 podmiotów gospodarczych i zatrudniono 60 pracowników.            

 

II. Realizacja projektu „Osłona przeciwosuwiskowa”. Zabezpieczono 13 niebezpiecznych  osuwisk za kwotę 33,5 mln.zł .

 

III. Działalność Powiatowego Centrum Ekologicznego- realizacja projektów; „Święto Drzewa”- posadzono- 2435 drzew, „Podnieś puszkę” –zebrano -4,0t, „Zbieraj baterie”-zebrano 2,5t ,utworzono 50 punktów stałej zbiórki, „Pomagamy zwierzętom”,”Zbieraj makulaturę ratuj konie”, „Zaadoptuj rzekę”- objęto ochroną 30 rzek, „Usuń azbest” – wywieziono 1002 t. za kwotę – 370 tyś zł, ”Zalesianie i ochrona lasów” –zalesiono 82 ha- kwota 139 tyś zł., ” Najbardziej proekologiczna gmina”.Konkursy-10, wycieczki-9, konferencje 13. uczestniczyliśmy w 7 projektach. Współpraca z ;organizacjami pozarządowymi, Nadleśnictwami, GPN, Kołami Wędkarskimi , Sanepidem, szkołami, gminami, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

 

IV. Propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej ; pięć edycji konkursu „Gospodarz roku”, uczestnictwo rolników w programach rolnośrodowiskowych - 763 gospodarstw i modernizacji gospodarstw –w zakresie spełnienia standardów UE w zakresie ochrony środowiska-1500 gospodarstw.

 

V. Realizacja zadań z wykorzystaniem PFOŚiGW w tym utylizacja odpadów medycznych, usuwanie azbestu, utylizacja środków ochrony roślin, likwidacja i modernizacja składowisk odpadów, program atestacji opryskiwaczy, program badania gleb, likwidacja spalarni odpadów medycznych, tworzenie gospodarstw ekologicznych, akcje zbiórki odpadów i edukacja ekologiczna, materiały edukacyjne. 

   

Wysoki efekt działań ekologicznych uzyskiwany jest dzięki szerokiej współpracy różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami wspomagającymi merytorycznie i finansowo powiat w realizacji w/w zadań. Dzięki temu wykorzystywane są różne ciekawe formy realizacji zadań w formie konkursów, wycieczek , warsztatów, badań laboratoryjnych, prac pisemnych, sprawozdań, ulotek , akcji sprzątanie świata, sprzątanie rzek i potoków, sadzenie drzew.   

Powiat włącza się w działania gmin i inicjuje wiele z nich jak np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez instalacje solarne , pompy ciepła, elektrownie wodne . Podstawą realizacji tych działań jest czyste środowisko i zgodne są z obowiązującym  Krajowym i Wojewódzkimi Planami i Programami w zakresie ochrony środowiska.

 

2009-04-25

W kwietniu bieżącego otrzymaliśmy potwierdzenie spełnienia formalnych wymagań złożonego przez powiat wniosku pn. „Współpraca Powiatu Limanowskiego z innymi jednostkami na rzecz ochrony środowiska”. Został on zarejestrowany pod  nr 69/S-P/09 i będzie konkurował z 39 jednostkami w kategorii „Jednostka samorządu terytorialnego” oraz z 6 w podkategorii „Powiat”.

Dalszym etapem będzie weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków, a następnie wizytacja przedsięwzięć w terenie.