2008-02-25
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa złożył wniosek konkursowy pt. "Innowacyjne formy działań powaitu limanowskiego na rzecz ochrony środowiska" do Sekretariatu Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii"
 
Opis przedsięwzięcia:

I. Priorytetowym działaniem powiatu jest REWITALIZACJA TERENU PO BAZIE PALIW i zagospodarowanie go w formie Strefy Aktywności Gospodarczej.

 Efekty ekologiczne działań;

  • rekultywacja terenu – w tym eliminacja ognisk zanieczyszczeń i zatrzymanie dalszej  
  • degradacji terenu,
  • wykonanie drenaży izolujących obszary skażone,
  • wykonanie pompowań rekultywacyjnych, 
  • likwidacja dzikich wysypisk,

Działania na kwotę 2 373 876 tyś zł 712, 163 tyś zł budżet państwa 237 387 zł. fundusze UE 1 424 326zł            

 

II. Działania na rzecz selektywnego zbierania odpadów.

  1. „POWIATOWY PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST.”  Łącznie z terenu powiatu wywieziono 650 t na kwotę  235 tyś zł. 
  2. AKCJE „ Sprzątanie Świata”, „Zbieranie puszki aluminiowej” w ramach konkursu, „Zbieranie baterii” z REBĄ, Święto drzewa.
  3. Działalność POWIATOWEGO CENTRUM EKOLOGICZNEGO- realizacja programu pn.” Promocja segregacji odpadów w powiecie limanowskim” poprzez konferencje, konkursy ,akcje , warsztaty,  wydawnictwa,  współpraca z 6 ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.
  4. LIKWIDACJA DWÓCH i MODERNIZACJA TRZECH GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW. Wywieziono; 40,816 tyś m3 odpadów z powierzchni 1,52 ha oraz  zwiększono powierzchnię składowania o 1,26 ha i objętość składowania o 62 052m3

 

III. „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA 20 OBIEKTÓW , BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIA POWIATU”. Uzyskano redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza od 85-100%, obniżono zapotrzebowanie na ciepło o 60%. za kwotę 7,2 mln.zł., przy 1,8 mln.zł wkładu własnego.

  

  Pilotażowy ”MAŁOPOLSKI  PROGRAM  ROZWOJU RYNKU  ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ”, współfinansowany ze środków WFOŚiGW ,MARR, Starostwa Powiatowego. Uzyskano m.in; 600  gospodarstw posiadających atest i poszerzono rynek zbytu tych produktów. Połączenie żywności ekologicznej z pięknem terenów górskich i dużymi obszarami chronionymi daje możliwość  rozwoju turystyki oraz agroturystyki.

Innowacyjnością działań powiatu jest; wykorzystanie różnych ciekawych form realizacji zadań w formie konkursów, wycieczek , warsztatów, badań laboratoryjnych, prac pisemnych, sprawozdań, ulotek , akcji sprzątanie świata, sprzątanie rzek i potoków, sadzenie drzew. Dodatkowym atutem działań jest włączanie różnych instytucji w realizację zadań i współpraca przy szukaniu środków finansowych na ich realizację. Działania finansowane były ze środków WFOŚ, PFOŚ, GFOŚ , środków finansowych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.   

Powiat włącza się w działania gmin i inicjuje wiele z nich jak np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez instalacje solarne , pompy ciepła, elektrownie wodne . Podstawą realizacji tych działań jest czyste środowisko i zgodne są z obowiązującymi  Krajowymi i Wojewódzkimi Planami i Programami w zakresie ochrony środowiska.

 
 
2008-04-15
Otrzymaliśmy potwierdzenie o spełnieniu wszystkich formalności i nasz wniosek został zarejestrowany pod nr 81/S-P/08. Następnym etapem będzie wizytacja w naszym powiecie przez Radę Programową do 25 lipca 2008 r.
 
 
 
2008-07-02
Starostwo Powiatowe w Limanowej znalazło się w gronie 41 jednostek zakwalifikowanych do etapu wizytacji w ramach Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”.

Tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” jest przyznawany przez Ministra Środowiska tym wszystkim, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. W ten sposób od 1996 roku wyróżniane są zarówno najlepsze firmy, jak i samorządy zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju.

Konkurs Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii” daje możliwość uhonorowania i promowania jednostek, które zasadę zrównoważonego rozwoju przyjęły za podstawę swej działalności. Zadaniem Konkursu jest także upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje. Taka formuła Konkursu pozwala na ukazanie działań “proekologicznych” realizowanych przez jednostki produkcyjne i usługowe, a także różnorodnych inicjatyw lokalnych służących ochronie środowiska.

Nad przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Ministra Środowiska Rada Programowa, do której desygnowani są przedstawiciele jednostek planujących, wdrażających, kontrolujących, koordynujących i promujących działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć realizowanych przez jednostki ubiegające się o tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” są wysoki efekt ekologiczny i efektywność ekonomiczna oraz efekt społeczny. Dodatkowo oceniane są zarządzanie środowiskiem, działania w zakresie edukacji ekologicznej, współpraca ze społeczeństwem, czy podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu ochrony środowiska.

W kategorii jednostka samorządu terytorialnego, w której nominowane jest Starostwo tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” otrzymują te gminy, związki gmin lub powiaty, których działalność w sposób zdecydowany wpływa na zrównoważony rozwój regionu. Zastosowane rozwiązania służące ochronie lub poprawie stanu środowiska, powinny charakteryzować się innowacyjnością technologiczną oraz nowoczesnością organizacyjną. Służąc ochronie zasobów naturalnych i zrównoważonej konsumpcji powinny poprawiać jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców tych terenów. Jednocześnie nagrodzone jednostki powinny prowadzić skuteczny dialog społeczny i zapewnić społeczeństwu dostęp do informacji o środowisku oraz edukacji ekologicznej. Powinny stanowić inspirujące przykłady do naśladowania kompetencji i odpowiedzialności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  

 

2008-10-27

Powiat Limanowski Wyróżniony w Konkursie Lider Polskiej Ekologii

 

Dnia 22 października w Warszawie odbyła się Gala 11 edycji konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Konkurs ten promuje działania wspierające zrównoważony rozwój naszego kraju i jednocześnie przyczynia się do wykształcenia wśród społeczeństwa świadomości i potrzeby zmiany zachowań zarówno indywidualnych jak i grupowych, na przyjazne środowisku.

    W 11 edycji konkursu Powiat Limanowski został uhonorowany wyróżnieniem za innowacyjne formy działań na rzecz ochrony środowiska w kategorii jednostka samorządu terytorialnego. Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” jest prestiżową nagrodą, która stanowi świadectwo spełniania standardów ochrony środowiska i wyraz uznania dla wysokiej konkurencyjności rynkowej oraz działalności prospołecznej. Nagrodę dla Powiatu Limanowskiego, odebrał w Warszawie Starosta Limanowski Jan Puchała.