Konkurs Ekologiczny

dla gmin powiatu limanowskiego

„EKOLOGICZNA GMINA POWIATU LIMANOWSKIEGO”

 

I. CELE KONKURSU

 1. Promocja podejmowanych działań na rzecz środowiska przez samorządy gminne na terenie powiatu limanowskiego.
 2. Popularyzacja działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju powiatu limanowskiego.

 
II. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu są zrealizowane przez samorządy gminne powiatu limanowskiego przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.

 
III. ZASADY KONKURSU

 1. Do udziału w Konkursie „Ekologiczna Gmina Powiatu Limanowskiego” może przystąpić każda Gmina położona na terenie powiatu limanowskiego.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia nagrodzone i wyróżnione innymi nagrodami.
 3. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami oraz ochrona powietrza.
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 w podanym terminie wniosku konkursowego oraz wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji przedsięwzięcia i umożliwienie wizytacji w terenie w celu weryfikacji wniosku konkursowego.
 5. Wniosek konkursowy powinien zawierać: wypełniony formularz zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 1 do Regulaminu), b).    wniosek konkursowy zawierający dokładny opis zgłaszanego przedsięwzięcia, c).    zgoda na przetwarzanie danych.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. J. Marka 9, bud. B, II p., pok. nr 230; e-mail: wosrl@powiat.limanowa.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.limanowa.pl
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłaszający ponosi jedynie koszty przygotowania wniosku konkursowego zgodnie z wymaganiami Regulaminu.
 8. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 9. Materiały nadesłane na Konkurs nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody zgłaszającego, poza celami Konkursu.
 10. W każdej kategorii Zarząd Powiatu Limanowskiego przyznaje jeden tytuł „Ekologiczna Gmina Powiatu Limanowskiego” oraz wyróżnienie.
 11. Laureaci otrzymują: tytuł „Ekologiczna Gmina Powiatu Limanowskiego roku 2008”, statuetkę i dyplom.
 12. Wyróżnieni w Konkursie otrzymują dyplom.
 13. Wyniki Konkursu ogłoszone są w czasie uroczystości wręczenia nagród. Lista laureatów zostaje podana do wiadomości w lokalnych mediach po uroczystości wręczenia nagród.
 14. Nad przebiegiem Konkursu „Ekologiczna Gmina Powiatu Limanowskiego” czuwa Komisja Konkursowa powoływana przez Starostę Limanowskiego.
 15.  Obsługę organizacyjną Konkursu „Ekologiczna Gmina Powiatu Limanowskiego” prowadzi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

IV. KRYTERIA OCENY I ZASADY OCENY

1.      Podstawowe kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu obowiązujące we wszystkich kategoriach obejmują:

a).    uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
b).    wpływ na środowisko,
c).    strukturę finansowania przedsięwzięcia,

2.      Etapy oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu:

a).    ocena formalna i merytoryczna - dokonywana przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej i przedstawiana do akceptacji Komisji Konkursowej;
b).    wizytacje, przez przedstawicieli Komisji Konkursowej, najlepszych przedsięwzięć, wyłonionych w trakcie oceny merytorycznej;
c).    wyłonienie laureatów przez Komisję Konkursową spośród wizytowanych przedsięwzięć.

3.      Wyniki oceny formalnej i merytorycznej podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl.

 

VI. TERMINARZ KONKURSU “EKOLOGICZNA GMINA POWIATU LIMANOWSKIEGO”

 

15.05.2008 r.

- Ogłoszenie Konkursu

do 30.06.2008 r.

- Nadsyłanie wniosków konkursowych

do 15.07.2008 r.

- Ocena formalna wniosków konkursowych

do 14.08.2008 r.

- Ocena merytoryczna wniosków konkursowych

do 30.09.2008 r.

- Wizytacje przedsięwzięć w terenie

do 31.10.2008 r.

- Wyłonienie laureatów Konkursu

do 30.11.2008 r.

- Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród laureatom


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wręczenie nagród przez Zarząd Powiatu Limanowskiego podczas XXVII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 kwietnia 2009.

 

 

 

 

 

 

Konkurs ekologiczny dla gmin powiatu limanowskiego EKOLOGICZNA GMINA POWIATU LIMANOWSKIEGO został zorganizowany w celu promocji podejmowanych działań na rzecz środowiska przez samorządy gminne na terenie powiatu limanowskiego oraz popularyzacji działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju powiatu limanowskiego.

Przedmiotem konkursu były zrealizowane przez samorządy gminne powiatu limanowskiego przedsięwzięcia służące ochronie środowiska. Do udziału w Konkursie mogła przystąpić każda gmina położona na terenie powiatu limanowskiego.

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami oraz ochrona powietrza. Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 w określonym terminie wniosku konkursowego.

Po dokonaniu analizy zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć Zarząd Powiatu Limanowskiego przyznał:

1.      w kategorii GOSPODARKA ODPADAMI – tytuł „Ekologiczna Gmina Powiatu Limanowskiego” ex quo Gminie Mszana Dolna za wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i realizację akcji wywozu odpadów azbestowych oraz Gminie Limanowa za stworzenie efektywnego systemu zbierania odpadów zmieszanych.

2.      w kategorii GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – tytuł „Ekologiczna Gmina Powiatu Limanowskiego” Gminie Tymbark za to, że jako jedyna w powiecie wykonała i sfinansowała w 75 % budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a wyróżnienie Gminie Limanowa za wykonanie kompleksowej kanalizacji wsi Mordarka. 

Ponadto Zarząd Powiatu Limanowskiego przyznał dodatkowe wyróżnienia pracownikom poszczególnych Urzędów Gmin, którzy zajmowali się realizacją zgłoszonych zadań do konkursu, tj.:

        Panu Józefowi Pajdzikowi – Inspektorowi Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Mszana Dolna,

        Pani Bożenie Matras – Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Tymbark

        Panu Rafałowi Woźniakowi – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Urzędu Gminy Limanowa.  

Zarząd Powiatu serdecznie dziękuje za udział w Konkursie i wyraża nadzieję, że przyznane nagrody utwierdziły Państwa w przekonaniu o słuszności podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska w naszym powiecie i będą bodźcem do dalszej działalności w tym zakresie.

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu