Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uprzejmie informuje, że Zarządu Powiatu Limanowskiego podjął decyzję o organizacji przez Powiat Limanowski, przy współudziale Fundacji RECAL, Konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu limanowskiego.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których zadaniem będzie zebranie jak największej ilości puszek aluminiowych i sprzedanie ich firmie zajmującej się skupem odpadów tego rodzaju. Zaś celem Konkursu jest upowszechnienie wśród uczestników postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz poddawania surowców wtórnych odzyskowi. 

Wyrażamy nadzieję, że proekologiczny zakres tematyczny Konkursu spotka się z  szerokim zainteresowaniem, a możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród będzie dodatkowym bodźcem dla uczniów do wzięcia w nim udziału.    

 

Regulamin konkursu:


1.     
Założenia ogólne Konkursu

 
1.1 Patronat Konkursu

Zarząd Powiatu Limanowskiego

 
1.2 Cele Konkursu

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci, ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu limanowskiego, postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz poddawania surowców wtórnych odzyskowi.

 
1.3 Organizator główny

Powiat Limanowski, działający poprzez:

Starostwo Powiatowe w Limanowej
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
tel. (018) 33 75 856
e-mail:
wosrl@powiat.limanowa.pl

 
1.4 Współorganizatorzy

Fundacja RECAL
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa
tel. (22) 538 91 74
fax. (22) 538 91 73
e-mail: recal@recal.org.pl
bezpłatna infolinia: 0-800 100 205

 
1.5 Komisja Konkursowa

Powołana zostanie przez Starostę Powiatu Limanowskiego. W skład Komisji mogą wchodzić przedstawiciel Fundacji RECAL oraz inne osoby zaproponowane przez Starostę Limanowskiego.

1.6 Uczestnicy

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu limanowskiego oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski w roku 2008.

 

2.      Zasady Konkursu

2.1 Grupy konkursowe

Konkurs przeprowadza się w dwóch grupach konkursowych:

 1. uczniowie szkół podstawowych
 2. uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

2.2 Kategorie konkursowe

W każdej z dwóch grup konkursowych występują w dwie kategorie:

a)      indywidualna – uczniowie

b)      grupowa – klasy.

 
2.3 Zadanie uczestników Konkursu

Zebranie i sprzedaż możliwie największej ilości puszek aluminiowych firmie zajmującej się skupem puszek aluminiowych na terenie powiatu, potwierdzona dokumentami przyjęcia odpadów wystawionymi przez firmę zajmującą się skupem puszek aluminiowych na szkołę.

 
2.4 Punktacja

        w kategorii indywidualnej – za 1 puszkę – 1 punkt (według rejestru prowadzonego przez Koordynatora Szkolnego ds. Konkursu potwierdzonego przez Dyrektora Szkoły)

        w kategorii grupowej – za 1 kg puszek – 1 punkt.

 
2.5 Przebieg konkursu

a)    do 31.05.2008 r. – zgłoszenie udziału Szkoły w Konkursie (formularz zgłoszenia Szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).    

b)      od 01.04.2008 r. do 30.09.2008 r. – zbiórka przez uczestników Konkursu puszek aluminiowych i sprzedaż ich firmie zajmującej się ich skupem.

c)   do 15.10.2008 r. – przesłanie przez Szkoły sprawozdania z ilości zebranych i sprzedanych puszek aluminiowych wraz ze zgłoszeniami uczestników (formularz zgłoszenia uczestników stanowi załącznik nr 2) i dokumentami przyjęcia odpadów wystawionymi przez firmę zajmującą się skupem puszek aluminiowych na szkołę; decyduje data stempla pocztowego – zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szkoła biorąca udział w Konkursie może zgłosić następującą liczbę uczestników:

        w kategorii indywidualnej – maksymalnie trzech uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów zgodnie z ppkt. 2.4,

        w kategorii grupowej – jedną klasę, której uczniowie zdobyli łącznie najwięcej punktów zgodnie z ppkt. 2.4.

Do zgłoszeń winny być załączone dokumenty, o których mowa w pakt. 2.3, świadczące o ilości bądź masie puszek aluminiowych zabranych przez uczestnika konkursu. 

d)      do 20.10.2008 r. – wyłonienie przez Komisję Konkursową zwycięzców z nadesłanych zgłoszeń

e)      do 30.10.2008 r. – Podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród.

            Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani pisemnie i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.

 
2.6 Nagrody

Dla zwycięzców Konkursu w każdej grupie konkursowej przewidziane są nagrody:

a)      w konkursie indywidualnym:          za I, II i III miejsce       – nagrody rzeczowe

b)      w konkursie grupowym:                 za I miejsce                  – wycieczka

c)      dla pozostałych, zgłoszonych uczniów – drobne upominki


Formularz zgłoszeniowy2008-11-26

Podsumowanie konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu limanowskiego pn. „PODNIEŚ PUSZKĘ”

 

Jednym ze sposobów kształtowania świadomości proekologicznej u dzieci i młodzieży, pobudzania działania na rzecz środowiska jest prowadzenie różnorodnych konkursów ekologicznych. Konkursy są jedną z form szeroko rozumianej, powszechnej edukacji ekologicznej. Udział w konkursie ekologicznym każdego młodego człowieka wykazuje, że ma on aktywne podejście do środowiska, ochrony przyrody, chce zdobywać i pogłębiać wiedzę.

W związku z powyższym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej zorganizował po raz kolejny konkurs ekologiczny propagujący ideę selektywnej zbiórki odpadów, przy zasady konkursu zostały częściowo zmodyfikowane w porównaniu do jego poprzedniej edycji. I tak w roku bieżącym konkurs obejmował uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a za myśl przewodnią konkursu przyjęto sentencję „PODNIEŚ PUSZKĘ”.

Podobnie jak poprzednio celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i  młodzieży szkolnej postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz poddawania surowców wtórnych odzyskowi.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach konkursowych: pierwsza – uczniowie szkół podstawowych i druga – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W każdej z grup występowały dwie kategorie: indywidualna – uczniowie oraz grupowa – klasy. Zadaniem uczestników było zebranie, a następnie przekazanie możliwie największej ilości puszek aluminiowych podmiotom zajmującym się skupem puszek aluminiowych. Za zebranie puszek aluminiowych i przekazanie ich firmie zajmującej się skupem tego rodzaju odpadów były przyznawane punkty. I tak w kategorii indywidualnej – za 1 puszkę przyznawano 1 punkt, natomiast w kategorii grupowej 1 punkt był przyznawany za 1 kg puszek. Warunkiem wygranej było zdobycie jak największej ilości punktów. Dla zwycięzców konkursu przewidziano cenne nagrody. Okres zbierania puszek w ramach konkursu obejmował 8 miesięcy tj. od 1 kwietnia do 30 września bieżącego roku. Zgodnie z regulaminem dla zwycięzców konkursu przewidziane zostały nagrody. I tak w każdej z grup konkursowych w kategorii indywidualnej zdobywcy I, II i III miejsca otrzymują wartościowe nagrody rzeczowe natomiast w kategorii grupowej zdobywcy I miejsca otrzymują nagrodę w postaci dofinansowania wycieczki. 

Ze względu na tematykę, konkurs został zorganizowany przy współudziale Fundacji na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL, której statutowym działaniem jest wspieranie działań związanych z propagowaniem selektywnej zbiórki puszek aluminiowych.

 W pierwszym etapie konkursu chęć udziału w konkursie zgłosiło 25 placówek oświatowych z obszaru powiatu limanowskiego, w tym: 21 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 1 liceum ogólnokształcące oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Jednak w drugim etapie już tylko 17 placówek oświatowych przesłało sprawozdania z ilości zebranych puszek i zgłosiło najlepszych uczniów i klasy do konkursu. I tak zgłoszenia przekazało 14 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 liceum ogólnokształcące oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami i ich weryfikacji wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu. I tak:

1.      w grupie szkół podstawowych;

a.       w kategorii indywidualnej:

        I miejsce zdobyła Klaudia Woźniak – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie

        II miejsce, zdobył Karol Pociecha – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie

        III miejsce, zdobył Marcin Jabłoński – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie

b.      w kategorii grupowej:

        I miejsce, zdobyła V klasa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu

2.      w grupie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

a.       w kategorii indywidualnej:

        I miejsce, zdobyła Monika Pawlarczyk – uczennica Gimnazjum w Kasinie Wielkiej

        II miejsce, zdobył Piotr Popławski – uczeń Gimnazjum w Kasinie Wielkiej

        III miejsce, zdobył Dominik Wydra – uczeń Gimnazjum w Kasinie Wielkiej

b.      w kategorii grupowej:

        I miejsce, zdobyła klasa II a Gimnazjum w Kasinie Wielkiej.

Ponadto zostały przyznane dwa wyróżnienia: jedno dla Mateusza Krzysztofa ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej i drugie dla Moniki Szumilas uczennicy IV Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej. Dla pozostałych zgłoszonych uczniów przyznano nagrody w postaci drobnych upominków za udział w konkursie.

Jak wynika z nadesłanych zgłoszeń uczestnicy konkursu łącznie zebrali ponad 2,6 tony puszek  tj. blisko 280 tys. szt..


Rozdanie nagród odbędzie się 27.11.2008 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Serdecznie Zapraszamy!!! 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu