Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa
Kompetencje starosty wynikające z ustawy o lasach
Wykaz spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną

Wykaz szczegółowych czynności wykonywanych przez specjalistów

NADZÓR NAD LASAMI NIE STANOWIĄCYMI WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

Powierzchnia lasów niepaństwowych w Powiecie limanowskim wynosi 22 867,07 ha, w tym:

 • Nadleśnictwo Limanowa nadzoruje 20 015,00 ha
 • Nadleśnictwo Stary Sącz nadzoruje 1513, 00 ha
 • Gorczański Park Narodowy nadzoruje 1 339,07 ha.

 

Lasy niepaństwowe podzielone są na obwody nadzorcze:

 1. Obwód nadzorczy Laskowa - 2293,00 ha obsługiwany przez specjalistę lasów niepaństwowych Adama Guzika - miejscowości Jaworzna, Kamionka Mała, Kobyłczyna, Krosna, Laskowa, Sechna, Strzeszyce, Ujanowice, Żmiaca 
 2. Obwód nadzorczy Limanowa 2812,46 ha. obsługiwany przez specjalistę lasów niepaństwowych Eugeniusza Gawlika - miejscowości: m. Limanowa, Bałażówka, Kisielówka, Koszary, Lipowe, Łososina Górna, Makowica, Młynne, Mordarka, Nowe Rybie, Pasierbiec, Rupniów, Sowliny, Stare Rybie, Walowa Góra, Piekiełko, Podłopień, Tymbark, Zamieście, Zawadka
 3. Obwód nadzorczy Jodłownik 2207,01 ha obsługiwany przez specjalistę lasów niepaństwowych Stanisława Cygala - miejscowości: Góra Jana, Janowice, Jodłownik, Kostrza, Krasne Lasocice, Mstów, Pogorzany, Sadek, Słupia, Szyk, Wilkowisko, Dobra, Gruszowiec, Porąbka, Przenosza, Skrzydlna, Stróża, Wola Skrzydlańska
 4. Obwód nadzorczy Słopnice 2940,06 ha obsługiwany przez specjalistę lasów niepaństwowych Marka Mizgałę - miejscowości Słopnice Królewskie, Słopnice Szlacheckie, Kanina, Kłodne, Męcina, Pisarzowa, Siekierczyna, Stara Wieś, Wysokie
 5. Obwód nadzorczy Jurków 2575,24 ha obsługiwany przez specjalistę lasów niepaństwowych Jarosława Czyrnka - miejscowości: Chyszówki, Jurków, Półrzeczki, Wilczyce, Łętowe, Łostówka, Mszana Górna
 6. Obwód nadzorczy Mszana Dolna 3355,64 ha obsługiwany przez specjalistę lasów niepaństwowych Janusza Gondora - miejscowości: m. Mszana Dolna, Glisne, Kasinka Mała, Kasina Wielka, Olszówka, Raba Niżna
 7. Obwód nadzorczy Kamienica 3831,59 ha obsługiwany przez specjalistę lasów niepaństwowych inż. Andrzeja Dębskiego - miejscowości: Kamienica, Szczawa, Zalesie, Zasadne, Zbludza, Lubomierz
 8. Lasy nadzorowane przez Nadleśnictwo Stary Sącz: gm. Łukowica 1513 ha obsługiwane przez specjalistę ds. lasów niepaństwowych Pana Kazimierza Jasińskiego
 9. Lasy Nadzorowane przez Gorczański Park Narodowy: gm. Mszana Dolna 1 339,07 ha obsługiwane przez:
  • inż. Marek Mysza (Obwód Ochronny Kudłoń) w Koninie
  • mgr inż. Antoni Niedośpiał (Obwód Ochronny Suchora) w Koninkach
  • mgr inż. Mieczysław Gomółka (Obwód Ochronny Turbacz) w Lubomierzu
  • mgr Józef Świerz (Obwód Ochronny Dwór) w Porębie Wielkiej

 KOMPETENCJE STAROSTY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O LASACH

 

I. Zlecane do realizacji przez Nadleśniczych

 • Wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
 • Określanie właścicielom lasów zadań dotyczących ochrony lasów i ochrony przeciwpożarowejCechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna
 • Ustalanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha
 • Nakazywanie wykonania prac w przypadkach, gdy właściciele lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, nie wykonują określonych obowiązków
 • Ustalenie zadań i nadzór nad ich wykonaniem z zakresu: wyrębu lasów, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanu,
 • Pielęgnowanie i ochrona lasów, w tym ochrony przeciwpożarowej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasów do czasu ich opracowania w odniesieniu do właścicieli lasów
 • Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 

II. Wykonywane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

 • Zarządzanie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt nadleśnictwa
 • Przyznawanie dotacji z budżetu Państwa na przebudowę i ochronę drzewostanu w przypadkach braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach
 • Przyznawanie dotacji z budżetu Państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntówWydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu
 • Uznawanie lasu za ochronny lub pozbawieniu lasu charakteru ochronnego w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
 • Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa
 • Rozpatrywanie zastrzeżeń lub wniosków właścicieli lasu w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu i wydawanie decyzji
 • Zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu.
 • Opiniowanie rocznych planów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 

WYKAZ SPRAW Z ZAKRESU NADZORU NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEKAZYWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA NADLEŚNICTWOM

 

 1. Określenie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów nie wykonujących obowiązków: wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożarówzapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych ochrony gleby i wód leśnych.
 2. Nadzorowanie oraz kontrola właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich  użytkowania.
 3. Cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna po zapewnieniu przez Starostę narzędzi do wykonywania tych czynności.
 4. Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Uproszczone plany urządzania lasów zawierają informacje dotyczące wielkości pozyskania drewna, zadań z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, itp.
 5. Nakazywanie w drodze decyzji, właścicielom lasów nie wykonujących obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach /dot. np. pielęgnowania i ochrony lasu/, albo nie wykonujących zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu w szczególności w zakresie: ponownego wprowadzenia roślinności leśnej /upraw leśnych/ przebudowy drzewostanu pielęgnowania i ochrony lasu w tym:
 1. usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe a także złomów i wywrotów
 2. zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej /upraw leśnych/ w wieku do 10 lat
 3. zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

6. Ustalanie oraz nadzorowanie zadań z zakresu wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu w tym również ochrony przeciwpożarowej w lasach, dla których nie ma opracowanych planów urządzania lasu.

 

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW LASÓW NIEPAŃSTWOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM CZASU NA ICH WYKONANIE:

1. Inwentaryzacja lasu

 • dokonanie przeglądu całej działki i określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej
 • wykonanie opisu taksacyjnego drzewostanu, określenie wieku drzewostanu,
 • określenie wysokości, zwarcia, stopnia zadrzewienia opis pięter lasu i określenie stopnia odnowienia lasu
 • ustalenie zapasu grubizny
 • ustalenie etatu cięć
 • określenie stanu sanitarnego lasu
 • wyznaczenie trzebieży
 • Powyższe dane leśniczy notuje i zawiera je w decyzji ustalającej zadania z zakresu gospodarki w lasach niepaństwowych. Prowadzony jest rejestr wydanych decyzji.

2. Kontrola zadań hodowlanych ochrona lasu

 • ustalenie procentu odnowienia lasu
 • ustalenie stopnia udatności upraw leśnych
 • ustalenie zadań w ramach pielęgnacji młodników, czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych
 • kontrola wykonania zalesień
 • określenie potrzeby nakazania w drodze decyzji wykonania zadań określonych w uproszczonym planie urządzania lasu lub w decyzji określającej zadania z zakresu hodowli i ochrony lasu

Leśniczy sporządza wniosek hodowlany, w który zawarte są: plan odnowienia, plan poprawek i uzupełnień, plan pielęgnacji upraw, plan czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych. W planie podawane jest imię i nazwisko właściciela lasu, nr oddziału, nr działki i wielkość powierzchni leśnej. W ramach planu leśniczy przygotowuje decyzje ustalające zadania z zakresu hodowli lasu. Następnie sprawdza w terenie wykonanie zadań i wykazuje ich wykonanie w WRZ / wykaz robót i rozliczenie zarobków/. W przypadku nie wykonania wydawane są upomnienia. Prowadzony jest rejestr wykonania wniosku hodowlanego.

W zakresie zadań z ochrony lasu leśniczy sprawdza stan sanitarny lasu i w zależności od potrzeb przygotowuje nakaz do ścinki drzew zasiedlonych, do usunięcia złomów i wywrotów, nakazuje porządkowanie szlaków turystycznych oraz pasów przeciwpożarowych.

 

3. Dojazdy do Nadleśnictwa oraz dojazdy i dojścia do poszczególnych działek

4. Pozyskanie drewna

 • pomiar drzew
 • numerowanie drzewna wniosek właściciela lasu leśniczy:
 • w przypadku gdy działka posiada plan urządzania lasu sprawdza w planie czy można pozyskać określoną masę i wyznacza drzewa do wycinki. Po ścięciu drzewa leśniczy dokonuje odbiórki drzewa i wydaje świadectwo legalności pozyskania drewna.
 • w przypadku braku planu urządzania lasu na wniosek właściciela lasu wykonuje najpierw inwentaryzację lasu i określa drzewa do wycinki. Po ścięciu drzewa leśniczy dokonuje odbiórki drzewa i wydaje świadectwo legalności pozyskania drewna.

5. Prace biurowe

 • prowadzenie rejestru wydanych świadectw legalności pozyskania drewna i wypisywanie tych świadectw
 • wypisywanie decyzji określających zadania w lasach nadzorowanych i prowadzenie rejestru tych decyzji
 • przygotowywanie decyzji określających zadania z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej
 • przygotowywanie sprawozdań i meldunków

Dyżury i narady:

 • dyżur w Urzędach gmin i przyjmowanie petentów
 • udział w naradach organizowanych przez Nadleśnictwa
 • kontakty z organizacjami społecznymi, szkołami
 • patrole z policją.