Dnia 8 maja br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się kolejne już zainicjowane przez Starostwo spotkanie w sprawie utworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami.
Spotkanie prowadziła Pani Anna Fabia, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Celem tego spotkania było dokonanie analizy aktualnej sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach Powiatu Limanowskiego oraz ocena możliwości podjęcia współpracy w tym zakresie przez samorządy gminne.
W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Limanowski Roman Duchnik, Wicestarosta Limanowski Zbigniew Dutka, członek Zarządu Franciszek Dziedzina, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Marian Wójtowicz, dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury oraz przedstawiciele dziewięciu Urzędów Gmin.
Podczas rozmów zostały omówione przepisy, które regulują zasady gospodarki odpadami komunalnymi oraz obecny stan tej gospodarki w poszczególnych gminach.
Z dokonanej w trakcie spotkania analizy wynika, iż stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Limanowskiego jest zadowalający. Samorządy gminne podjęły w ostatnim czasie szereg działań zmierzających do uporządkowania tej gospodarki na ich obszarze. Niemniej jednak do zrealizowania pozostało jeszcze wiele zadań, których skala i koszt przerasta możliwości pojedynczej gminy. Dlatego wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że podejmowane w przyszłości działania w tym zakresie powinny być realizowane wspólnymi siłami wszystkich gmin Powiatu w celu zwiększenia ich efektywności. Najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie Związku Gmin odpowiedzialnego za prowadzenie polityki w zakresie gospodarki odpadami na terenie całego Powiatu.
Starosta Limanowski Roman Duchnik gorąco zachęcał uczestników forum do spotkań i rozmów na ten temat. Stwierdził, iż jest to trudny problem, w którym wypracować należy takie stanowisko, by wszystkie samorządy gminne chcące brać udział w tym przedsięwzięciu były usatysfakcjonowane.

L.CH.(PO)