Zakres zadań:

Wydział rozpatruje sprawy, przygotowuje i wydaje decyzje z upoważnienia starosty w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należące do właściwości starosty określone w Prawie ochrony środowiska i ustawach działowych:
- prawo wodne
- prawo geologiczne i górnicze
- prawo łowieckie
- prawo budowlane
- o odpadach
- o lasach
- o ochronie przyrody
- o rybactwie śródlądowym
- o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
- o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
- o ochronie zwierząt

Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627/:
sprawy załatwiane są w pokoju 230, nr telefonu 33 75 856 p. Tomasz Bukowiec, p. Bogusław Kowalski,

- udostępnianie, będących w posiadaniu wydziału, informacji o środowisku i jego ochronie;
- wyrażenie opinii o obowiązku przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport oddziaływania na środowisko może być wymagalny;
- uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport oddziaływania na środowisko może być wymagalny;
- uzgodnienie projektu budowlanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport oddziaływania na środowisko może być wymagalny;
- wydawanie pozwoleń:
- na wprowadzanie gazów lub pyłów do środowiska,
- na emitowanie pól elektromagnetycznych,
- na emitowanie hałasu do środowiska,
- pozwolenia zintegrowanego.
- uzgadnianie warunków przeprowadzania rekultywacji gruntu, na którym nastąpiło zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu;
- przyjmowanie zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia emisyjnego;
- przyjmowanie wyników pomiarów dokonywanych przez prowadzącego instalację lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji powinny być przekazywane właściwemu organowi ochrony środowiska;
- wydawanie decyzji zobowiązujących do prowadzenia dodatkowych pomiarów wielkości emisji w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardów emisyjnych oraz przyjmowanie wyników tych pomiarów;
- wydawanie decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
- wydawanie decyzji nakładającej obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
- wydawanie decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia do stanu poprzedniego;

Ponadto:
- przyjmowanie wniosków o dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
/Dz. U. Nr 115, poz. 1229/:
sprawy załatwiane są w pokoju 230, telefon 33-75 856 p. Tomasz Bukowiec

w pokoju 226, tel. 33-75-875 p. Wiesław Florek

w pokoju 227, tel. 33-75-877 p. Grzegorz Wrona

- ustalanie linii brzegu dla wód powierzchniowych za wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych;
- wydawanie pozwoleń wodno-prawnych jako zadań z zakresu administracji rządowej:
- na wykonanie urządzeń wodnych,
- na szczególne korzystanie z wód tj.:
* pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych,
* wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
* piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
* korzystanie z wód dla celów energetycznych,
* korzystanie z wody do celów żeglugi oraz spławu,
* wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
- na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nie objętym zwykłym korzystaniem z wód,
- wprowadzenie do wód lub do ziemi albo urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
- na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
- na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

Ponadto:
- zatwierdzanie statutu spółki wodnej;
- badanie zgodności z prawem uchwał organów spółki wodnej, zgodności działalności spółki z prawem lub jej statutem i podejmowanie stosownych decyzji.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 14 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. Nr 27, poz. 96/:
sprawy załatwiane są w pokoju nr 226, telefon 33-75-875 p. Piotr Wąsik, p. Wiesław Florek

- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, bez użycia materiałów wybuchowych, na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3
- zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji;
- przyjęcie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno inżynierskiej;

Zadania wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. Prawo łowieckie
/tekst jedn. z 1999r. Nr 66, poz. 750/:
sprawy załatwiane są w pokoju nr 226, telefon 33-75-875 p. Piotr Ociepka

- wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
- wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
- wydzierżawianie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego polnych obwodów łowieckich;
- wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
/Dz. U. Nr 62, poz. 628/:
sprawy załatwiane są w pokoju nr 228, telefon 33-75-854 p. Dorota Dutka

-udzielanie informacji o obowiązkach posiadaczy odpadów, wymaganych pozwoleniach, zezwoleniach i decyzjach z zakresu gospodarki odpadami,
- wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, jeżeli wytwarza on powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne za wyjątkiem odpadów komunalnych;
- wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wytwórcy odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie;
- przyjmowanie od wytwórcy odpadów informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
- zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów;
- wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części;

Ponadto:
- przyjmowanie zgłoszenia do rejestru działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, których właściwości i oddziaływanie na środowisko nie wymagają zezwolenia na prowadzenie tych działalności.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach / tekst jedn. Z 2000r. Dz.U.Nr.56 poz.679/:
sprawy załatwiane są w pokoju nr 227, telefon 33-75-877 p. Grzegorz Wrona

- wydawanie decyzji na zamianę lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie będących własnością Skarbu Państwa i o powierzchni nie przekraczającej 10ha;
- wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów;
- wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych - na wniosek właściciela lasu;
- cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wydawanie świadectwa legalności pochodzenia drewna /zadanie zlecone Nadleśnictwom/;
- ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów;
- zarządzenie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów w lasach zagrożonych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/:
sprawy załatwiane są w pokoju nr 226, telefon 33-75-875 p. Piotr Ociepka

- prowadzenie rejestru dzikich zwierząt i roślin należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych;
- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy;

Zadania wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym /tekst jedn. z 1999r. Dz. U. Nr 66, poz. 750/:
sprawy załatwiane są w pokoju nr 227, telefon 33-75-877 p. Grzegorz Wrona

- wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
- rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
- wydawanie i przedłużanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej;

Zadania wynikające z ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia / Dz. U. Nr 73, poz. 764/:
sprawy załatwiane są w pokoju nr 227, telefon 33-75-877 p. Grzegorz Wrona

- prowadzenie rejestru wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia;
- sprawdzanie udatności uprawy leśnej;

- naliczanie i wypłata ekwiwalentu za wyłączenie uprawy rolnej;

Zadania wynikające z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich / Dz. U. Nr 123, poz. 774/:
sprawy załatwiane są w pokoju nr 228, telefon 33-75-854 p. Dorota Dutka
- wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego.

Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Ekologicznej
pokój nr 226, tel. 33-75-875 p. Piotr Ociepka