powiat limanowski      -           Karta informacyjna
 
Dział: ŚRODOWISKO
 

Tytuł karty: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

 

Opis sprawy/zadania

 

Wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Kogo dotyczy

 

Prowadzącego działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Wymagane dokumenty

 

Wniosek (zgodny z art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach).

Zezwolenie w zakresie zbierania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, jeżeli są wymagane., zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o odpadach.

Formularze/wnioski do pobrania

 
Opłaty
 

Od decyzji:

- na wykonywanie działalności gospodarczej 616,0 zł .

pozostałe-82,0zł

Opłata skarbowa w formie gotówkowej lub na konto Urzędu Miasta Limanowa BS w Limanowej Nr. 28 8804 0000 0000 0023 3100 0002.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, budynek „B”, piętro II, pokój 228, z-ca dyr. wydziału –
Dorota Dutka tel. (018) 3375 854

Miejsce składania dokumentów

 

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Limanowej – budynek „B”, I piętro, lub przesłanie pocztą.

Termin załatwienia sprawy

 
Do 30 dni

Podstawa prawna

 

1.Art. 28 ust. 1, ust.10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t z 2007r.Dz. U. Nr 39 poz.251z późń. zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236 poz.1986)

4.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod odzysku. (Dz. U. Nr 75, poz.527)

5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 154)

6.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r.w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz.1734)

7.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735)

8.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r.w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz.213)

9.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U.Nr.49, poz.356)

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję /odwołanie składa się w kancelarii Starostwa/. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W przypadku odwołania wszystkie strony są informowane o złożonym odwołaniu.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Zezwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

 

Opracował: Dorota Dutka

Sprawdził: Bogusław Kowalski
 
Zatwierdził: Anna Fabia

Źródło: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Limanowej, przepisy prawa