Konkurs dla szkół „Szkoła - lider promocji ekologicznej 2007 r.”

 

Zadaniem szkół będzie polegało na pozyskaniu do udziału w selektywnej zbiórce oraz jej promocji:

 • gospodarstw domowych,
 • placówek handlowych, usługowych i publicznych.
Konkurs realizowany będzie w formie następujących działań:

Wyłoniony zespół uczniów pod kierownictwem wyznaczonego nauczyciela będzie odpowiedzialny za dotarcie do gospodarstw domowych z materiałami promującymi selektywną zbiórkę odpadów (wydane w ramach projektu foldery-poradniki) oraz deklaracjami przystąpienia do programu selektywnej zbiórki odpadów. Przedstawiciel rodziny podpisując deklarację zobowiąże się do selektywnego zbierania opakowań szklanych i innych odpadów.

Wyłoniony zespół uczniów pod kierownictwem wyznaczonego nauczyciela będzie odpowiedzialny za dotarcie z materiałami promującymi selektywną zbiórkę odpadów (wydane w ramach projektu plakaty przez FOS i FWIE) oraz deklaracjami przystąpienia do programu selektywnej zbiórki odpadów do placówek handlowych i usługowych. Kierownik placówki handlowej lub usługowej podpisując deklarację zobowiązuje się do wywieszenia plakatu promującego selektywną zbiórkę odpadów w widocznym miejscu na terenie placówki i/lub udostępnienie klientom folderu-poradnika (np. poprzez wyłożenie na stoliku dla oczekujących klientów).

Konkurs trwał będzie do 15 października 2007r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu. Zwycięska szkoła otrzyma honorowy tytuł „Szkoła - lider promocji ekologicznej 2007 r.”, a 5 najlepszych szkół dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione w ramach projektu i pozyskane od sponsorów, np. hut szkła.

 

CELE PROJEKTU:

 • wytworzenie trwałego nawyku segregacji odpadów wśród mieszkańców Małopolski w tym Powiatu Limanowskiego,
 • zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych recyklingowi i osiągnięcie ekolo­gicznych efektów z tym związanych,
 • zaangażowanie w system selektywnej zbiórki odpadów znacznej ilości gospodarstw domowych,promocja selektywnej zbiórki odpadów jako najbardziej racjonalnego postępowania z odpadami domowymi,

 

ROLA POWIATOWEGO CENTRUM EKOLOGICZNEGO W PROJEKCIE

ETAP I
Zostaną zorganizowane Powiatowe warsztaty dla nauczycieli, służące do naboru szkół chcących wziąć udział w projekcie. Zaproszenia zostaną wysłane do wszystkich szkół powiatu limanowskiego.

Spotkanie odbędzie się 16.03.2007 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Podczas konferencji zostaną przekazane przez pracowników FWIE i FOS informacje nt. konkursu dla szkół oraz materiały edukacyjne nt. selektywnej zbiórki. Szkoły będą zachęcane do udziału w konkursie i podjęcia własnych inicjatyw związanych z selektywną zbiórką odpadów, a w szczególności wprowadzenia selektywnej zbiórki na terenie szkoły. Zostaną zebrane deklaracje udziału w konkursie i zamówienia na materiały.

 
ETAP II
Rozdanie i kolportaż materiałów do gmin i szkół dostarczonych przez FWIE i FOS.

 
ETAP IV
Zebranie raportów konkursowych od szkół z Powiatu Limanowskiego oraz przesłanie ich do FWIE. Przedstawienie podsumowania i analizy dokonanej przez FWIE i FOS na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz w prasie lokalnej.

 

Zakładane efekty projektu to:

 1. Spowodowanie masowego udziału mieszkańców małopolski, w tym powiatu limanowskiego w programie selektywnej zbiórki odpadów poprzez zaangażowanie w program gospodarstw domowych oraz placówek handlowych,
 2. Wsparcie osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wynikających z przepisów krajowych i Planów Gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym i gminnym,
 3. Zintensyfikowanie poziomów zbiórki opakowań, w szczególności szklanych, w poszczególnych gminach,
 4. Znaczna oszczędność składowisk odpadów, a także ograniczenie zużycia naturalnych surowców używanych do produkcji opakowań, a przez to ochrona środowiska naturalnego,
 5. Ugruntowania wśród młodzieży przekonania, że zaangażowanie na rzecz recyklingu przynosi konkretne efekty i wpływa na ilość skierowanych do odzysku i recyklingu odpadów,
 6. W relatywnie tani sposób przeprowadzona zostanie akcja promocyjna odzysku i recyklingu odpadów o zasięgu wojewódzkim, w tym powiatowym,
 7. Zaangażowanie wielu środowisk na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami: władz samorządowych, środowisk szkolnych, mediów, autorytetów lokalnych, biznesu lokalnego,
 8. Podniesienie rangi selektywnej zbiórki odpadów jako problemu społecznego o większym zasięgu,
 9. Oszczędności w budżetach domowych, gdyż za zebrane selektywnie odpady nie ponosi się opłat, lub są one niższe, większe przychody ze sprzedaży surowców wtórnych.

Projekt na terenie Powiatu Limanowskiego będzie realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Forum Opakowań Szklanych przy współpracy z Powiatowym Centrum Ekologicznym działającym na Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

Więcej...

Szkoły biorące udział w konkursie:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
34-654 Męcina

Gimnazjum Miejskie nr 1
ul. Sienkiewicza 2
34-730 Mszana Dolna

Zespół Szkół Miejskich nr 2
ul. Rynek 21
34-730 Mszana Dolna

Zespół Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej
ul. Matejki 1
34-730 Mszana Dolna

Szkoła Podstawowa w Stroniu
34-604 Przyszowa
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu