Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uprzejmie informuje, że Zarządu Powiatu Limanowskiego podjął decyzję o organizacji przez Powiat Limanowski, przy współudziale Fundacji RECAL,

Konkursu ekologicznego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski, których zadaniem będzie zebranie jak największej ilości puszek aluminiowych i przekazanie ich firmie zajmującej się skupem odpadów tego rodzaju. Zaś celem Konkursu jest upowszechnienie wśród uczestników postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz poddawania surowców wtórnych odzyskowi. 


W dniu 1 grudnia 2006 r. w Sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 9 odbyło się spotkanie organizacyjne dla Koordynatorów Szkolnych ze szkół zgłoszonych do udziału w organizowanym przez Powiat Limanowski przy współpracy Fundacji RECAL Konkursie ekologicznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski.

W trakcie spotkania nastąpiło przekazanie materiałów dydaktycznych poświęconych aluminium i jego recyklingowi oraz pojemników i worków na puszki, a także omówione zostały kwestie techniczne dotyczące gromadzenia i przekazywania odbiorcy zebranych puszek. Ponadto podczas spotkania przedstawiciel Fundacji RECAL przedstawił oferta współpracy tejże Fundacji skierowaną do samorządów terytorialnych oraz szkół.

W związku z tym, że w trakcie spotkania była poruszana tematyka z zakresu edukacji ekologicznej, udział w nim wzięli również przedstawiciele innych instytucji prowadzących działalność edukacyjną na terenie Powiatu Limanowskiego.


Jednym ze sposobów kształtowania świadomości proekologicznej u dzieci i młodzieży, pobudzania działania na rzecz środowiska jest prowadzenie różnorodnych konkursów ekologicznych. Konkursy są jedną z form szeroko rozumianej, powszechnej edukacji ekologicznej. Udział w konkursie ekologicznym każdego młodego człowieka wykazuje, że ma on aktywne podejście do środowiska, ochrony przyrody, chce zdobywać i pogłębiać wiedzę.
W związku z powyższym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej zorganizował konkurs ekologiczny pn. „ZBIERAJ PUSZKI” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski. Konkurs ten został zorganizowany w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Ekologiczne Programu edukacji ekologicznej pn. Promocja Segregacji Odpadów i Ochrony Środowiska w Powiecie Limanowskim.
Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz poddawania surowców wtórnych odzyskowi.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej – uczniowie i grupowej – klasy, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski w roku szkolnym 2006/07. Zadaniem uczestników było zebranie, a następnie przekazanie możliwie największej ilości puszek aluminiowych firmie zajmującej się skupem puszek aluminiowych. Za zebranie puszek aluminiowych i przekazane ich firmie zajmującej się skupem tego rodzaju odpadów były przyznawane punkty. I tak w kategorii indywidualnej – za 1 puszkę przyznawano 1 punkt, natomiast w kategorii grupowej 1 punkt był przyznawany za 1 kg puszek. Warunkiem wygranej było zdobycie jak największej ilości punktów. Dla zwycięzców konkursu przewidziano cenne nagrody. Okres zbierania puszek w ramach konkursu obejmował 8 miesięcy tj. od 1 września 2006 roku do 31 marca 2007 roku.
Ze względu na tematykę, konkurs został zorganizowany przy współudziale Fundacji na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL, której statutowym działaniem jest wspieranie działań związanych z propagowaniem selektywnej zbiórki puszek aluminiowych.
W pierwszym etapie konkursu chęć udziału w konkursie zgłosiło sześć szkół. Jednak w drugim etapie tylko dwie szkoły przysłały sprawozdania z ilości zebranych puszek i zgłosiły najlepszych uczniów i klasy. I tak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrej zgłosił trzech uczniów i jedną klasę, a IV Liceum Ogólnokształcące trzech uczniów i dwie klasy.
Po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami i ich weryfikacji wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu.

Regulamin

Konkurs Ekologiczny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski.

CELE KONKURSU
Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz poddawania surowców wtórnych odzyskowi.

 
WSPÓŁORGANIZATOR
Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa
tel. (22) 538 91 74
fax. (22) 538 91 73
e-mail: recal@recal.org.pl
bezpłatna infolinia: 0-800 100 205

KOMISJA KONKURSOWA
Powołana zostanie przez Starostę Powiatu Limanowskiego. W skład Komisji mogą wchodzić przedstawiciele Fundacji RECAL i firmy odbierającej surowce wtórne oraz inne osoby zaproponowane przez Starostę Limanowskiego.

 KATEGORIE KONKURSOWE
Konkurs przeprowadza się w dwóch kategoriach: indywidualnej – uczniowie szkół oraz grupowej – klasy szkół.

 ZADANIE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Zebranie i następnie przekazanie możliwie największej ilości puszek aluminiowych firmie zajmującej się skupem puszek aluminiowych na terenie powiatu, udokumentowane:

w kategorii indywidualnej – wewnętrzny rejestr prowadzony przez Koordynatora Szkolnego d.s. Konkursu potwierdzony przez Dyrektora Szkoły

w kategorii grupowej – faktury lub rachunki za odbiór puszek wystawione przez firmę zajmującą się skupem puszek aluminiowych.

 
PUNKTACJA
w kategorii indywidualnej – za 1 puszkę – 1 punkt
w kategorii grupowej – za 1 kg puszek – 1 punkt.

 
PRZEBIEG KONKURSU

-        Spotkanie organizacyjne odbyło się 01.12.2006 gdzie szkoły zostały poinformowane i zachęcone do konkursu przez pracowników Starostwa oraz przedstawicieli RECAL.

-        do 31.03.2007 r. – zbiórka przez uczestników Konkursu puszek aluminiowych i przekazanie ich firmie zajmującej się ich skupem.

-        do 15.04.2007 r. – przesłanie przez Szkoły sprawozdania z ilości zebranych puszek aluminiowych wraz ze zgłoszeniami uczestników (formularz zgłoszenia uczestników stanowi załącznik nr 2); decyduje data stempla pocztowego – zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Szkoła biorąca udział w Konkursie może zgłosić następującą liczbę uczestników -w kategorii indywidualnej – maksymalnie trzech uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów zgodnie z ppkt. 2.3, w kategorii grupowej – maksymalnie trzy klasy, których uczniowie zdobyli łącznie najwięcej punktów zgodnie z ppkt. 2.3. Do zgłoszeń winny być załączone dokumenty, o których mowa w pakt. 2.2, świadczące o ilości bądź masie puszek aluminiowych zabranych przez uczestnika konkursu. 

-        do 15.05.2007 r. – wyłonienie przez Komisję Konkursową zwycięzców z nadesłanych zgłoszeń

-        do 31.05.2007 r. – Podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród.

 

NAGRODY
Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody:
w konkursie indywidualnym: I, II i III miejsce – nagrody rzeczowe
w konkursie grupowym: I, II i III miejsce – pokrycie do wycieczki
dla pozostałych, zgłoszonych uczniów – drobne upominki

W kategorii indywidualnej:

I miejsce, z wynikiem 3520 punktów, zdobył Krzysztof Mazur – uczeń SOSW w Dobrej,
II miejsce, z wynikiem 2851 punktów, zdobył Andrzej Turek – uczeń SOSW w Dobrej,
III miejsce, z wynikiem 2310 punktów, zdobył Tomasz Tomera – uczeń SOSW w Dobrej,
wyróżnienia zdobyły: Renata Zelek, Katarzyna Matras oraz Natalia Piszczek uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej, które uzyskały odpowiednio 1646, 172 i 50 punktów.

W kategorii grupowej:

I miejsce, z wynikiem 261 punktów, zdobyła II klasa Gimnazjum SOSW w Dobrej
II miejsce, z wynikiem 28 punktów, zdobyła klasa IIc z IV LO w Limanowej
III miejsce, z wynikiem 3 punkty, zdobyła klasa IIb z IV LO w Limanowej.
Jak wynika z nadesłanych zgłoszeń uczestnicy konkursu łącznie zebrali 15,5 tys. szt. puszek tj. 292 kg

Wręczanie nagród
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu