Kodeks Etyki
pracowników samorządowych
Starostwa Powiatowego w Limanowej
 
 
 
Celem Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Starostwa Powiatowego w Limanowej jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych
z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.
 
 
ZASADY OGÓLNE
 
Artykuł 1
 
1.   1. Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Starostwa Powiatowego w Limanowej zwany dalej Kodeksem wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Limanowej w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych tj. pełnieniem służby publicznej.
2.    2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o pracownikach samorządowych.
3.    3. Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społeczności lokalnej, przestrzegają porządku prawnego
i wykonują powierzone zadania.
4.    4. Pracownicy Samorządowi obowiązani są przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie.
5.    5. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy samorządowi, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.
 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA
 
Artykuł 2
 
1.   1. Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych interesów obywateli.
2.   2. Pracownicy samorządowi, w wykonywaniu swoich obowiązków, powinni w szczególności przestrzegać i działać zgodnie z następującymi zasadami:
- praworządności,
- bezstronności i bezinteresowności,
- obiektywności,
- uczciwości i rzetelności,
- odpowiedzialności,
- jawności,
- dbałości o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych,
- godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi iwspółpracownikami.
WYKONYWANIE ZADAŃ
 
Artykuł 3
 
1.   1. Pracownicy samorządowi winni wykonywać swoje zadania z należytą starannością, według najlepszej wiedzy i woli oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
2.   2. Pracownicy samorządowi, działając w interesie publicznym, winni podejmować wszelkie czynności jakie w granicach prawa należy podjąć dla dobra interesu publicznego.
3.   3. Podejmowane przez pracowników samorządowych rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.
 
 
Artykuł 4
1.   1. Pracownicy samorządowi wykonują swoje obowiązki bezstronnie i bezinteresownie.
2.   2. Pracownicy samorządowi nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
3.   3. Pracownicy samorządowi nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego, w celach prywatnych.
4.   4. Pracownicy samorządowi nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.
5.   5. Pracownicy samorządowi nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.
6.   6. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania o charakterze politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych, lub sprzecznych z interesem publicznym.
7.    7. Pracownicy samorządowi pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej
i nie czerpią korzyści materialnych, ani osobistych (w trakcie zatrudnienia, ani po jego ustaniu) z tytułu sprawowanego urzędu, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.
 
 
Artykuł 5
 
1.   1. Pracownicy samorządowi nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
2.   2. Pracownicy samorządowi korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone.
3.   3. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych, lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych rozstrzygnięć.
 
 
Artykuł 6
 
1.   1. Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, sprawnie, w każdej sytuacji z szacunkiem dla mieszkańców społeczności lokalnej.
2.   2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
 
 
Artykuł 7
 
1.   1. Pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
2.   2. Pracownicy samorządowiujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.
3.   3. Pracownicy samorządowi zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie swemu bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji odpowiednim organom.
 
 
Artykuł 8
 
1.   1. Pracownicy samorządowi udostępniają obywatelom żądane przez nich informacje
i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi
w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia.
2.   2. Pracownicy samorządowi przestrzegają ustaw o ochronie danych osobowych, informacjach niejawnych, itp. - nie ujawniają informacji poufnych, ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.
 
 
Artykuł 9
 
1.   1. Pracownicy samorządowisą zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne: kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
2.   2. Pracownicy samorządowirozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania swoich obowiązków a urząd stwarza im po temu możliwości.
3.   3. Pracownicy samorządowi są lojalni wobec urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń.
4.   4. Pracownicy samorządowi udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działania.
 
 
Artykuł 10
 
1.   1. W kontaktach z obywatelami pracownicy samorządowi zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.
2.   2. Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.
3.   3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do zachowania uprzejmości, życzliwości, lojalności w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami a nade wszystko z obywatelami oraz do zachowywania się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA
 
Artykuł 11
 
Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Artykuł 12
1.   1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu
 i kierować się jego zasadami.
2.   2. Dyrektorzy/ Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Limanowej upowszechniają zasady zawarte w niniejszym Kodeksie wśród podległych im pracowników.
3.   3. Oświadczenie o zapoznaniu się każdego pracownika Starostwa z niniejszym Kodeksem załączone winno być do jego akt osobowych.
4.      Zmiana niniejszego Kodeksu nastąpić może w drodze zarządzenia Starosty Limanowskiego.