WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

Obwieszczenie Starosty Limanowskiego

Czwartek, 21 Grudzień 2017

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.), oraz art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy, z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

  
S T A R O S T A   L I M A N OW S K I


zawiadamia, że 13.12.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa działającego przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Waniczka, ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce, adres do korespondencji 33-390 Łącko 870 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej K340275 ul. Dębowej w Limanowej”

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a)    pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:
-   (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę; w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
•    dz. ewid. nr: 151/11(151/3), 117/2(117) obr. ewid. 3, jedn. ewid. miasto Limanowa – przechodzące pod pas drogowy drogi gminnej
-    działka w całości zajęta pod przedmiotową inwestycję (niepodlegająca podziałowi)
•    dz. ewid. nr 104/1 obr. ewid. 3, jedn. ewid. miasto Limanowa

b)    w obszarze niezbędnym dla realizacji inwestycji – na którym zachodzi obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które nie podlegają podziałowi) – działki w części zajęte pod przedmiotową inwestycję)
•    dz. ewid. nr 117/1(117), obr. ewid. 3, jedn. ewid. miasto Limanowa (przebudowa sieci gazowej, elektroenergetycznej oraz wodociągowej)
•    dz. ewid. nr 151/12(151/3) obr. ewid. 3, jedn. ewid. miasto Limanowa (przebudowa sieci wodociągowej)

c)    w obszarze niezbędnym dla realizacji inwestycji stanowiącym istniejący pas drogowy (w odniesieniu do części nieruchomości, które nie podlegają podziałowi)
•    dz. ewid. nr 104/2 obr. ewid. 3, jedn. ewid. miasto Limanowa – pas drogowy drogi gminnej
•    dz. ewid. nr 2/1 obr. ewid. 3, jedn. ewid. miasto Limanowa – pas drogowy drogi wojewódzkiej


Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji oraz projekt budowlany.
Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora, w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, pokój 108 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta zobowiązany jest do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcę, właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Stosownie do art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy, z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Limanowa oraz Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz w prasie lokalnej.
 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 194
Tagi :