WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Wtorek, 07 Listopad 2017

W październiku 2017 r. o 264 osoby (5,5%) spadła liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do października ubiegłego roku liczba bezrobotnych jest mniejsza o 845 osób. Wg stanu na koniec września 2017 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4575 osób bezrobotnych. Większość osób bezrobotnych (ponad 86%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,1%) odsetek zarejestrowanych, 171 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,931 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

 

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (88,6%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:
- do 30 r. życia –  1802 osoby,
- powyżej 50 r. życia – 889 osób,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia - 1044 osoby,
- niepełnosprawne - 171 osób,
- posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia - 5 osób,
- długotrwale bezrobotne - 2382 osoby.

 

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 52,1% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 12,9% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 września 2017 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła:
- w kraju 6,8% (spadła o 0,2%  w stosunku do sierpnia 2017 r.)
- w województwie małopolskim  5,5%  (spadek również o 0,2% w stosunku do sierpnia 2017 r. )
- w powiecie limanowskim  8,8 % (spadek o 0,1% w stosunku miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W październiku br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  743 osoby tj. o 231 mniej niż  w miesiącu poprzednim, z czego 75,9% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 1007 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (502 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 58% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy we wrześniu br. podjęło 211 osób, w tym:
- prace interwencyjne - 28 osób,
- roboty publiczne – 2 osoby,
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 19 osób,
- podjęcie działalności gospodarczej -  39 osób,
- w ramach bonu na zasiedlenie – 11 osób,
- w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia -
9 osób,
- w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia – 102 osoby,
- w ramach bonu zatrudnieniowego – 1 osobę.

Ponadto na szkolenie skierowano 92 osoby /w tym 3 osoby w ramach bonu szkoleniowego/, na staż  69 osób /w tym 2 osoby w ramach bonu stażowego/. Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 118 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 66 osób osiągnęło wiek emerytalny, 62 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 37 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 23 osoby nabyły prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego,  18  osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W październiku br. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 347 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 9 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

Od początku 2017 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  1537 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

• 313 osób w ramach prac interwencyjnych,
• 243 osoby  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
• 84 osoby  w ramach robót publicznych,
• 66 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
• 33 osoby  w ramach bonu zatrudnieniowego,
• 71 osób  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
• 314 osób otrzymało jednorazowo środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
• 413 osób w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

Ponadto skierowano:
• 701 osób na staż/ w tym 36 w ramach bonu stażowego/,
• 572  osoby na szkolenia zawodowe/w tym 12 w ramach bonu szkoleniowego/
• 18 osób na prace społeczno-użyteczne
 

Autor : oprac. Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 46
Tagi :