WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Jubileusz 70 lecia Szpitala w Limanowej z perspektywy Rady Powiatu jako organu założycielskiego

Czwartek, 19 Październik 2017

Tak znamienity Jubileusz jest doskonałą okazją do wspomnień. Te są trochę z innej perspektywy; perspektywy Rady Powiatu. Podczas ostatnich 19 lat napotkaliśmy wiele trudności, które dzięki współpracy z Zarządem, Dyrekcją oraz wszystkimi pracownikami naszego Szpitala udało nam się przezwyciężyć. Dzisiaj Szpital ma wypracowaną stabilną sytuację finansową i świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. A jest to możliwe dzięki temu, że jako Rada Powiatu musieliśmy podjąć wiele trudnych decyzji.

Gwoli przypomnienia - samorząd powiatowy, jako nowy szczebel administracji samorządowej, z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, przejął uprawnienia organów administracji rządowej, które utworzyły samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Mieliśmy świadomość, jak ogromna odpowiedzialność na nas ciąży. Wiedzieliśmy jedno – musimy zrobić wszystko aby nasz Szpital pozostał publiczny, a mieszkańcy nie zostali pozbawieni prawa do korzystania z usług medycznych. Udało nam się. Nie było to oczywiście łatwe, o czym świadczą statystyki. Na koniec 1999 r. w Polsce funkcjonowało łącznie 2 474 publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W ciągu tylko pierwszych dziesięciu lat  zlikwidowano 143 z nich, a przekształceniom własnościowym poddano 427 jednostek, w tym: 105 szpitali. Najwięcej przekształceń, w wyniku których powstały jednostki niepubliczne, odbyło się w miastach i powiatach. Sytuacja finansowa szpitali powiatowych – w tym naszego - była wówczas tragiczna; na naszych oczach załamał się system ochrony zdrowia.

 

Ogromne i niezawinione przez samorząd powiatu zadłużenie, powodowało że mieliśmy duże obawy o przyszłość naszej placówki. Groźba jej zamknięcia była realna. W 2002 r. Szpital balansował na granicy upadłości. Narastająca z dnia na dzień strata nie pozwalała na bieżące regulowanie zadłużenia. Na początku 2003 r. zobowiązania Szpitala wynosiły aż 18 820 000 zł. Niezbędne stało się natychmiastowe wypracowanie rozwiązań, które uchronić miały przed najgorszym z możliwych scenariuszy, jakim było zaprzestanie świadczenia usług medycznych. Poprawa sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego stała się dla nas priorytetem. Nie bacząc na niskie dochody powiatu ani inne zadania własne, przyznawaliśmy wsparcie finansowe z budżetu m.in.:


• poręczenie w latach 2003-2005 zaciągniętego przez Szpital w roku 2002 kredytu w wysokości 2 800 000 zł (na termomodernizację),
• poręczenie kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym Szpitala na przestrzeni lat  2004-2005 na kwotę 1 200 000 zł,
• udzielenie Szpitalowi pożyczki w kwocie 1 100 000 zł na wypłatę wynagrodzeń za wrze-sień 2004 roku i zabezpieczenie płynności finansowej,
• udzielenie Szpitalowi pożyczki w kwocie 600 000 zł na realizację zadań bieżących w 2005 roku,
• poręczenie kredytu w kwocie 3 000 000 zł wraz z odsetkami naliczanymi w okresie jego spłaty - kredyt ten pozwolił Szpitalowi na spłatę wymagalnych zobowiązań.

Z tego właśnie względu w latach 2003-2005 dzięki wspólnym działaniom udało się wyprowadzić Szpital z recesji oraz zminimalizować ryzyko jego całkowitej niewypłacalności finansowej. W 2004 r. uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy  na poziomie 2 678 000 zł, a w 2005 r. w wysokości 3 494 000 zł, co oznaczało stabilizację wyniku finansowego na dodatnim poziomie. Przez cały ten jakże trudny okres przeżywaliśmy duże rozterki. Z jednej strony musieliśmy prowadzić politykę oszczędności, a z drugiej wiedzieliśmy, że bez inwestycji w kadrę medyczną, infrastrukturę, sprzęt, nasz Szpital nie będzie miała szans na funkcjonowanie w przyszłości. Nie mogliśmy pozwolić na to, aby czysty rachunek ekonomiczny pozbawił mieszkańców powiatu limanowskiego dostępu do leczenia w godnych warunkach, przez dobrych specjalistów, za pomocą nowoczesnej aparatury. Dlatego zawsze kładliśmy duży nacisk na podnoszenie standardu opieki medycznej w naszym szpitalu. Te kilkanaście lat pozwoliło nam zbudować należyte zaplecze medyczne, zadbaliśmy o większy komfort pacjentów, o jakość świadczonych im usług.

- Zdrowie jest najwyższą wartością, a także przedmiotem nieustannej troski i obaw każdego człowieka. Dla jego ochrony szczególnie ważna jest współpraca wielu podmiotów. Dlatego Zarząd i Rada Powiatu Limanowskiego od wielu lat przekazują środki wspierając przez to działania Szpitala Powiatowego w Limanowej (….) Jednak bez wspólnej ciężkiej pracy Zarządu, Rady Powiatu, Dyrekcji i wszystkich pracowników limanowskiego szpitala, zrozumienia dla naszych niejednokrotnie trudnych decyzji, sukces nie byłyby możliwy. Dziękuję Wam za to! - mówi Jan Puchała - Starosta Limanowski.

- Świętujemy piękny jubileusz 70-lecia Szpitala w Limanowej. Przywołujemy wdzięczną pamięć pionierów szpitalnictwa w Limanowej z przełomu lat 40 i 50 ubiegłego wieku. Z należytą atencją i podziwem zachowujemy we wspomnieniach personel medyczny, w tym wielu wybitnych lekarzy, którzy z poświeceniem oddali swoje umiejętności i pełną dyspozycyjność w ratowanie zdrowia i życia mieszkańców limanowszczyzny, również w nowej bazie Szpitala na obecnej ulicy Piłsudskiego. Po transformacji polityczno-społecznej w Polsce, wraz z pakietem reform społecznych, gruntownej przebudowie podlegała ochrona zdrowia w oparciu o całkiem odmienny system budżetowania poprzez kasy chorych. Ten właśnie moment spowodował całkowite załamanie kondycji finansowej Szpitala w Limanowej, aż do granicy utraty płynności finansowej -  Szpital popadał w katastrofalny dług. Rada Powiatu jako organ założycielski Szpitala otrzymała trudne wyzwanie ratowania Szpitala poprzez restrukturyzację organizacyjno- finansową. Korzystny trend naprawczy finansów rozpoczął się z początkiem II kadencji i kolejną zmianą dyrektora naczelnego. Co miesięczne pełne audyty Szpitala wykonywane przez pracownika Starostwa Powiatowego i mocne finansowe wsparcie ze strony Rady Powiatu oraz dobre menadżerskie zarządzanie kolegi Antoniego Roga przy pełnym zaangażowaniu całego personelu Szpitala przyniosło zamierzony efekt. Szpital spłacił kilkunastomilionowe zadłużenie, jednocześnie budując nowoczesną bazę diagnostyczną, oraz stale poprawiał infrastrukturę techniczną obiektu" - podkreśla Tomasz Krupiński - Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego. "Dzisiaj jest to nowoczesny, wielospecjalistyczny Szpital z bardzo dobrą kadrą medyczną, ze spełniającym wymogi współczesnej medycyny zapleczem diagnostycznym. Dziękuję Radzie, Zarządowi Powiatu, Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom Szpitala - to nasza wspólna zasługa! 70 latek ma się dobrze. Świętujmy więc!” - dodaje.

Antoni Róg - były dyrektor Szpitala, Radny Powiatu Limanowskiego wspomina, „To były bardzo trudne czasy dla limanowskiego szpitala. Obejmując stanowisko dyrektora zdawałem sobie z tego sprawę. Musiałem zacząć od podstaw, czyli od zmiany zarządzania pracą w szpitalu. Chcąc wypracować odpowiednie dla tej placówki rozwiązania, szukając oszczędności, jednocześnie nie tracąc na jakości, pracowaliśmy do późnych godzin nocnych. Personel szpitala zdawał sobie doskonale sprawę, że sytuacja finansowa, zagraża bieżącej działalności szpitala. Dla mnie jako dyrektora budujące było, że załoga rezygnując z wielu przywilejów, wykazała, że także dla nich największą wartością jest szpital.”

Nie możemy zapominać również, że prócz wyżej wspomnianej pomocy finansowej Zarząd i Rada Powiatu czynili wiele starań o pozyska-nie dodatkowych środków dla naszego Szpitala. Korzystając z okazji, jako Rada i Zarząd Powiatu - dziękujemy Dyrekcji Szpitala oraz wszystkim pracownikom za oddaną i pełną wyrzeczeń pracę dla dobra pacjentów. Jesteście współautorami sukcesu!
 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 291
Tagi :