WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Środa, 06 Wrzesień 2017

W sierpniu 2017 r. o 41 osób wzrosła liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do sierpnia ubiegłego roku liczba bezrobotnych jest mniejsza o 684 osoby. Wg stanu na koniec sierpnia 2017 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4817 osób bezrobotnych. Większość osób bezrobotnych (ponad 86,3%) stanowią osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,9%) odsetek zarejestrowanych, 178 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 836 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

 

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (88%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.inn.:
- do 30 r. życia –  1834 osoby,
- powyżej 50 r. życia – 934 osoby,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia - 1127 osób,
- niepełnosprawne - 178 osoby,
- posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia - 7 osób,
- długotrwale bezrobotne - 2562 osoby.

 

 

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 53,2% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 lipca 2017 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła:
- w kraju 7,1% (na niezmienionym poziomie  w stosunku do czerwca 2017 r.)
- w województwie małopolskim  5,7%  (spadek o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca)
- w powiecie limanowskim  8,9 % (również spadek o 0,1% w stosunku do czerwca 2017 r.)

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W sierpniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  754 osób tj. o 23 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 81,3% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 713 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (357 osób). Warto zwrócić uwagę, że 62,5% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w sierpniu br. podjęły 134 osoby, w tym:
- prace interwencyjne - 15 osób,
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 27 osób,
- podjęcie działalności gospodarczej -  36 osób,
- w ramach bonu na zasiedlenie – 8 osób,
- w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia – 40 osób ,
- w ramach dofinansowania wynagrodzenia przez bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 8 osób.

Ponadto na szkolenie skierowano 68 osób /w tym 1 osobę w ramach bonu szkoleniowego/, na staż  45 osób /w tym 3 osoby w ramach bonu stażowego/, a na prace społeczno-użyteczne – 1 osobę. Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 103 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 73 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 30 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 15 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego,  21  osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W sierpniu br. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  402 wolnych miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 13  dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

Od początku 2017 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 1136  osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

• 247 osób w ramach prac interwencyjnych,
• 197 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
• 79 osób  w ramach robót publicznych,
• 51 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
• 32 osoby  w ramach bonu zatrudnieniowego,
• 52 osoby  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
• 237 osób otrzymało jednorazowo środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
• 241 osób w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku.


Ponadto skierowano:
• 529 osób na staż/ w tym 26 w ramach bonu stażowego/,
• 418  osób na szkolenia zawodowe/w tym 8 w ramach bonu szkoleniowego/
• 18 osób na prace społeczno-użyteczne
 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 29
Tagi :