WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Piątek, 04 Sierpień 2017

Lipiec 2017 r. to kolejny miesiąc spadku liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ta spadła o 70 osób , a w porównaniu do lipca ubiegłego roku jest mniejsza o 1052 osoby. Wg stanu na koniec lipca 2017 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4776 osób bezrobotnych oraz 87 poszukujących pracy. Większość osób bezrobotnych (ponad 86,6%) stanowią osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (8,1%) odsetek zarejestrowanych, 174 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 815 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.


 

Lipiec 2017 r. to kolejny  miesiąc spadku liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych.

W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba ta spadła o 70 osób , a w porównaniu do lipca  ubiegłego roku  jest mniejsza o 1052 osoby. Wg stanu na koniec lipca 2017 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4776 osób bezrobotnych oraz  87 poszukujących pracy. Większość osób bezrobotnych (ponad 86,6%) stanowią osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (8,1%) odsetek zarejestrowanych, 174 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 815 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (88%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.inn.:

v  do 30 r. życia –  1766 osób,

v  powyżej 50 r. życia – 938 osób,

v  posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia - 1110 osób,

v  niepełnosprawne - 174 osoby,

v  posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia - 9 osób,

v  długotrwale bezrobotne - 2561 osób

 

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 53,6% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2017 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła:
- w kraju 7,1% (spadek o 0,3% w stosunku do maja 2017 r.)
- w województwie małopolskim  5,8%  (spadek o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca)
- w powiecie limanowskim  9,0 % (również spadek o 0,2% w stosunku do maja 2017 r.)

 

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych


W lipcu b.r. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego  777 osób tj. o 57 więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 83,3% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

 W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 847 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (381 osób). Warto zwrócić uwagę, że 65% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lipcu b.r. podjęły 133 osoby, w tym:

v  prace interwencyjne - 21 osób,

v  roboty publiczne – 2 osoby,

v  refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 30 osób,

v  podjęcie działalności gospodarczej -  12 osób,

v  w ramach bonu na zasiedlenie – 7 osób,

v  w ramach bonu na zatrudnienie – 4 osoby,

v  w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia – 52 osoby ,

v  w ramach dofinansowania wynagrodzenia przez bezrobotnego powyżej 50 roku życia –5 osób.

Ponadto na szkolenie skierowano 72 osoby/w tym 2 w ramach bonu szkoleniowego/, a na staż   98 osób /w tym 8 osób w ramach bonu stażowego/.Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 136 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 62 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 36 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 39 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego,  21  osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

 

Oferty pracy

W lipcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  249 wolnych miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko  9  dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU


 Od początku 2017 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 1002  osoby bezrobotne,  w tym skierowano do pracy:

•    232 osób w ramach prac interwencyjnych,
•    170 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
•    79 osób  w ramach robót publicznych,
•    43 osoby  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
•    32 osoby  w ramach bonu zatrudnieniowego,
•    44 osoby  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
•    201 osób otrzymało jednorazowo środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
•    201 osób w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku

Ponadto kierowano:
•    484 osoby na staż/ w tym 23 w ramach bonu stażowego/,
•    350  osób na szkolenia zawodowe/w tym 7 w ramach bonu szkoleniowego/
•    17 osób na prace społeczno-użyteczne


Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 45
Tagi :