WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

O unijnym wsparciu dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Poniedziałek, 12 Czerwiec 2017

W kolejnym cyklu spotkań informacyjnych, poświęconych realizacji przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w Starostwie Powiatowym w Limanowej uczestniczyli przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Limanowszczyzny. Podczas spotkania przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, a także wicemarszałek Stanisław Sorys mówili o możliwościach pozyskania środków unijnych. W spotkaniu udział wzięli Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga wicestarosta oraz Justyna Tokarczyk z Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości wraz ze swoim zastępcą Pawłem Tokarczykiem, dyrektor PUP Marek Młynarczyk, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

- Bieżąca perspektywa finansowa Unii Europejskiej wymaga nowego podejścia. Po pierwszych konkursach mamy pewne przemyślenia i uwagi. Podczas spotkań konsultacyjnych chcemy uczulić na wymogi trybu składania wniosków, wskazać najczęściej popełniane błędy i oczywiście też namawiamy do przygotowywania projektów, które umożliwią pozyskanie unijnego wsparcia – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Wicemarszałek Sorys poinformował lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji NGO o aktualnych środkach dostępnych w ramach działań RPO WM 2014-2020.

Obecnie, prowadzący działalność gospodarczą mogą liczyć na środki finansowe m.in. na projekty badawczo-rozwojowe, inwestycje infrastrukturalne pozwalające na prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług, a także bony na innowacje, czy doradztwo. Przewidziano również środki dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji. Dla MŚP przewidziane są także pożyczkowe i poręczeniowe instrumenty finansowe oraz wsparcie dotacyjne na wdrożenie posiadanych wyników prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wynalazków i wzorów patentowych chronionych prawnie.

Przedstawiona została także informacje na temat działań realizowanych przez samorząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia inwestycyjne związane m.in. z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów) oraz podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi).

Na unijne wsparcie z RPO WM mogą także liczyć organizacje działające w obszarze pożytku publicznego. - Dla organizacji pozarządowych dostępne są środki w ramach polityki społecznej. W programach zdrowotnych mają one na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz eliminowanie barier w dostępie do badań. W tej kategorii mieszczą się wszelkie działania informacyjne i promocyjne, kampanie zachęcające do korzystania z badan profilaktycznych, dowóz uczestników do miejsca badania, czy opieka nad osobą niesamodzielną – poinformował wicemarszałek Stanisław Sorys.

Wśród działań z zakresu usług społecznych i zdrowotnych w regionie przewidziane jest również wsparcie dla tworzenia i działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, wsparcie dla tworzenia i działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, wsparcie projektów z zakresu tele-opieki oraz rozwój opieki długoterminowej.

 

PREZENTACJA DO POBRANIA

 

Podczas spotkania nie zabrakło także informacji o działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. O swoich doświadczeniach związanych z pozyskiwaniem środków na realizację przedsięwzięć mówili przedstawiciele lokalnych grup działania: LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” i LGD „Piękna Ziemia Gorczańska”.
 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 145
Tagi :