WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Konkurs dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Czwartek, 18 Maj 2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza X Małopolski Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pt. „Rodzinne pozdrowienia z Małopolski”, celem którego jest promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego, budowanie tożsamości regionalnej oraz popularyzacja przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Województwa Małopolskiego.

Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego.

Tematem konkursu jest wykonanie projektu oryginalnej kartki pocztowej z Małopolski zawierającej tekst rodzinnych pozdrowień. Wizualizacja kartki powinna nawiązywać do kulturowego lub przyrodniczego dziedzictwa Małopolski. Szczegółowy opis formy, w jakiej prace powinny być wykonane zawiera regulamin konkursu.

Organizator Konkursu przewiduje dwie kategorie prac konkursowych:
a) indywidualna – przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz przebywających w rodzinnych domach dziecka.
b) rodzinna – przeznaczona dla rodziców zastępczych/adopcyjnych/ prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci z tych rodzin.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku Podawczym) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Rodzinne pozdrowienia z Małopolski") w terminie do dnia 26 maja 2017 r. Decyduje data wpływu pracy do ROPS.


Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

a) indywidualne:
I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 600,00 zł
II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 500,00 zł
III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 400,00 zł
WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

b) rodzinne:
I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 1.100,00 zł*
II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 900,00 zł*
III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 600,00 zł
WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy

*Organizator konkursu naliczy i odprowadzi 10%-wy podatek ryczałtowy od wartości nagrody.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12/422-06-36 w. 21.
 

Autor : Agnieszka Piwko / źródło: rops.krakow.pl
Wyświetleń : 35
Tagi :