WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Zapraszamy na kolejną edycję Studium Folklorystycznego

Poniedziałek, 15 Maj 2017

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu uruchamia 5. edycję STUDIUM FOLKLORYSTYCZNEGO dla instruktorów zespołów folklorystycznych. Dwuletnie Studium prowadzone będzie systemem zaocznym, w okresie 2017 – 2019.


STUDIUM FOLKLORYSTYCZNE to efekt prawie czterdziestoletnich doświadczeń Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w kształceniu instruktorów zespołów folklorystycznych i kontynuacja czterech poprzednich edycji kursów kwalifikacyjnych realizowanych w latach 1985 – 1988 i 1989 – 1992, 2011 – 2013, 2014 – 2016, które łącznie ukończyły 133 osoby.
 
OPIS ZADANIA
Realizując potrzeby bardzo dynamicznie rozwijającego się ruchu folklorystycznego, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu proponuje autorski program STUDIUM zawierający przedmioty specjalistyczne, pozwalający zdobyć kompetencje niezbędne dla poprawnej merytorycznie pracy instruktora zespołu folklorystycznego, jak również przedmioty kształcenia ogólnego. Opracowanie programu przez MCK SOKÓŁ poprzedzone zostało konsultacjami z ekspertami i znawcami przedmiotu oraz wykładowcami poprzednich jego edycji. Kładzie on nacisk przede wszystkim na kształcenie w zakresie tańca ludowego, zakładając jednocześnie zdobycie przez uczestników solidnej wiedzy z zakresu m.in. etnografii, folkloru muzycznego oraz szeroko pojętej kultury ludowej. Niezwykle ważnym elementem w programie STUDIUM są zajęcia praktyczne z zakresu techniki tanecznej, podstaw choreografii, podstaw reżyserii. Taniec każdej grupy etnograficznej będzie omawiany oddzielnie, dzięki czemu uczestnicy będą mieli szanse na zaznajomienie się ze specyfiką oraz charakterem stylu tanecznego poszczególnych grup etnograficznych. Program zakłada też praktykę w terenie podczas obozów naukowo – badawczych, umożliwiającą zdobycie wiedzy, umiejętności i technicznego przygotowania do prowadzenia własnych badań nad kulturą ludową, prowadzenia obserwacji, dostrzegania przemian. Specyfiką STUDIUM FOLKLORYSTYCZNEGO będzie łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym odniesieniem się do żywej jeszcze kultury w terenie. Takie holistyczne podejście do zagadnień związanych z pracą instruktora da solidne podstawy do późniejszej pracy, umożliwi dostrzeganie kulturowego podłoża regionu oraz pozwoli na właściwą pod względem merytorycznym i artystycznym pracę z zespołami.
 
CELE STUDIUM:

• Uzyskanie przez absolwentów kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zespołów folklorystycznych.
• Przyswojenie podstawowych wiadomości z psychologii, pedagogiki, niezbędnych
w działalności wychowawczej i pracy instruktorsko-metodycznej w zespołach folklorystycznych.
• Zdobycie teoretycznej wiedzy z zakresu etnografii, folkloru muzycznego, szeroko pojętej kultury ludowej i czynników nań wpływających.
• Opanowanie umiejętności z zakresu techniki tanecznej i podstaw choreografii oraz zaznajomienie się ze specyfiką i charakterem tańców poszczególnych grup etnograficznych.
• Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej w późniejszej pracy instruktorskiej właściwe przenoszenie autentycznego folkloru  na scenę.
• Kształcenie postawy zaangażowanego popularyzatora folkloru, organizatora działalności kulturalno-wychowawczej w środowisku lokalnym (animatora kultury).
• Uwrażliwienie na piękno kultury ludowej, bogactwo folkloru poszczególnych regionów, uczenie szacunku do tradycji ludowej oraz kształtowanie postawy osoby odpowiedzialnej za właściwy przekaz tych wartości.
• Ukierunkowanie działania uczestników studium na poszukiwanie i dokumentowanie folkloru oraz upowszechnianie wartości kultury ludowej na scenie.
• Rozwijanie twórczego myślenia w zakresie stylu i sposobów własnej pracy.
• Przygotowanie do systematycznego samokształcenia i stałego doskonalenia własnego warsztatu pracy.


Ponadto program STUDIUM zakłada taki system kształcenia, który pozwoli na eliminację często spotykanych błędów tj. bezkrytycznego powielania programów innych zespołów wynikających z nieznajomości regionu. Pozwoli także na prawidłowe organizowanie i prowadzenie różnych wiekowo zespołów regionalnych – od stwarzania możliwości istnienia małym grupom autentycznym zachowującym czystość w gwarze, śpiewie, tańcu i muzyce, po organizowanie i prowadzenie większych zespołów regionalnych.

JEDNOSTKA PROWADZĄCA
Organizatorem STUDIUM FOLKLORYSTYCZNEGO dla instruktorów zespołów folklorystycznych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
 
DANE TELEADRESOWE
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 448 26 10 (sekretariat)
fax. + 48 18 448 26 11
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
 
DLA KOGO PRZEZNACZONE/WARUNKI FORMALNE
O przyjęcie na STUDIUM mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
1) posiadają predyspozycje do pracy instruktora, animatora kultury,
2) posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej,
3) przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu instruktora zespołu regionalnego.
 

OPŁATY
Czesne za cały kurs wynosi 3 600,00 złotych płatne w 20 ratach miesięcznych po 180 złotych.
 
Cena Kursu nie obejmuje noclegu ani wyżywienia. Ponadto Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje czy straty materialne. Każdy z słuchaczy powinien dokonać ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.
 
KONTO
Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu, nr 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387
WYMAGANE DOKUMENTY
• podanie (do pobrania na dole strony)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej
• zaświadczenie lekarskie
• 3 zdjęcia (35 mm x 45 mm)

 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Rozpoczęcie rekrutacji odbędzie się 15 maja 2017r., a zakończenie 25 sierpnia 2017r.
 
WARUNKI PRZYJĘCIA / EGZAMIN WSTEPNY
1. Organizator powołuje zespół specjalistów do przeprowadzenia egzaminu wstępnego / rozmowy kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia:
a) predyspozycji muzyczno – tanecznych kandydata
b) orientacji w dziedzinie kultury ludowej
c) motywacji do pracy z zespołem regionalnym
d) predyspozycji psychofizycznych do pracy z grupą i rozwiązywania problemów wynikających z tej pracy

2. Słuchaczem STUDIUM zostaje kandydat, który spełnia warunki formalne, pozytywnie zdał egzamin wstępny i podpisał porozumienie z organizatorem STUDIUM, w którym zaakceptował warunki uczestniczenia w zajęciach i program STUDIUM.
 

3. Limit miejsc: 30 osób.

 
PROGRAM NAUCZANIA (730 godzin zajęć)
 

Przedmioty ogólne (36 godzin)
1. Psychologia (wybrane zagadnienia)
2. Pedagogika (wybrane zagadnienia)
3. Animacja i zarządzanie kulturą.
 
Przedmioty kierunkowe (694 godziny)
4. Emisja głosu
5. Etnografia
6. Folklor muzyczny
7. Folklor na scenie
8. Gwara jako język regionów
9. Metodyka badań etnograficznych / w tym terenowy obóz etnograficzny/
10. Metodyka pracy z zespołem regionalnym
11. Polskie tańce narodowe
12. Praca z aktorem – warsztaty
13. Strój ludowy Górali Babiogórskich
14. Strój ludowy Górali Orawskich
15. Strój ludowy Górali Pienińskich
16. Strój ludowy Górali Podhalańskich
17. Strój ludowy Górali Sądeckich i Nadpopradzkich
18. Strój ludowy Górali Spiskich
19. Strój ludowy Górali Śląskich
20. Strój ludowy Górali Żywieckich
21. Strój ludowy Krakowiaków
22. Strój ludowy Lachów Sądeckich, Limanowskich, Szczyrzyckich
23. Strój ludowy Łemków
24. Strój Ludowy Pogórzan
25.Strój ludowy Zagórzan i Kliszczaków
26. Taniec regionalny – region Górali Babiogórskich
27. Taniec regionalny – region Górali Sądeckich od Łącka i od Kamienicy
28. Taniec regionalny – region Górali Orawskich
29. Taniec regionalny – region Górali Pienińskich
30. Taniec regionalny – region Górali Podhalańskich
31. Taniec regionalny – region Górali Nadpopradzkich
32. Taniec regionalny – region Górali Spiskich
33. Taniec regionalny – region Górali Śląskich
34. Taniec regionalny – region Górali Żywieckich
35. Taniec regionalny – region Górali Zagórzańskich i Kliszczackich
36. Taniec regionalny – region Krakowiaków
37. Taniec regionalny – region Lachów
38. Taniec regionalny – region Łemków
39. Taniec regionalny – region Pogórzan
40. Technika taneczna/technika wolna
41. Tożsamość kulturowa i semiotyka kultury ludowej
42. Umuzykalnienie z elementami rytmiki
43. Wybrane zagadnienia z anatomii i biomechaniki
44. Wybrane zagadnienia z historii tańca
45. Zwyczaje i obrzędy doroczne
46. Zwyczaje i obrzędy rodzinne

Zajęcia odbywać się będą 1 lub 2 razy w miesiącu (piątek, sobota, niedziela). Terenowy obóz etnograficzny (40 godzin zajęć) realizowany będzie po pierwszym roku w miesiącu sierpniu.
 
Po zakończeniu realizacji programu słuchacze posiadający wszystkie zaliczenia i zdane egzaminy roczne, przystępują do egzaminu końcowego.
 
EGZAMIN KOŃCOWY

1. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, którą powołuje Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

2. Egzamin składa się z dwóch części:
a) egzaminu praktycznego, na który słuchacze samodzielnie przygotowują program (widowisko) z udziałem zespołu folklorystycznego (dorosłego, dziecięcego) lub grupy obrzędowej. W widowisku, obok tańca ludowego ważnym elementem jest część zwyczajowo-obrzędowa.
b) egzaminu teoretycznego – pracy dyplomowej w formie pisemnie opracowanego scenariusza programu widowiska prezentowanego w części praktycznej.

3. Z przeprowadzonych egzaminów końcowych sporządza się protokół.
 
KIEROWNIK STUDIUM
Marta Smólczyńska – specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej
tel. +48 18 448 26 24
email: m.smolczynska@mcksokol.pl
poniedziałek - piątek: 8:00 – 16:00
 
Do pobrania:
Podanie
Plan nauczania
 
Dokumentem stwierdzającym ukończenie STUDIUM jest dyplom wydany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. STUDIUM posiada rekomendację Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Autor : Agnieszka Piwko / Źródło: mcksokol.pl
Wyświetleń : 24
Tagi :