WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Informacja o naborze wniosków KFS

Czwartek, 16 Marzec 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przypomina, że do dnia 24.03.2017 roku trwa nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 wynosi 600 tys. zł.


W 2017 roku środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców zgodnych z ustalonymi przez Ministra właściwego ds. pracy priorytetami na:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport
i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie limanowskim lub województwie małopolskim zawodach deficytowych określonych w Barometrze zawodów na rok 2017.

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 

Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1) zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestnika kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

3) koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanego do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

6) plany dotyczące zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanych ze środków KFS,

7) dostępność środków KFS,

8) uzasadnienie wniosku w kontekście obecnych i przyszłych potrzeb pracodawcy w obszarze kształcenia ustawicznego.
 

Wniosek z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej: www.pup.limanowa.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”, podzakładka „dokumenty do pobrania”.


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości finansowania kształcenia pracowników i pracodawców można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy Limanowej, ul. J. Marka 9 w Zespole Szkoleń i Programów, pokój 335, tel. (18) 33 37 841.
 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 133
Tagi :