WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Limanowskiego

Środa, 15 Marzec 2017

15 marca 2017r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Wśród zaproszonych gości była m.in. Urszula Nowogórska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, która w trakcie swojego wystąpienia podziękowała Zarządowi i całej Radzie Powiatu Limanowskiego za dotychczasowe wsparcie i współpracę z Województwem Małopolskim.

 

 

 

Obrady XIX Sesji rozpoczął Tomasz Krupiński, Przewodniczący Rady Powiatu, który przywitał Radnych i zaproszonych gości. Następnie po przyjęciu porządku obrad oraz odczytaniu protokołu z ostatniej sesji dokonał jej otwarcia.

Następnie Jan Puchała, Starosta Limanowski, przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Limanowskiego w okresie od ostatniej do obecnej sesji Rady Powiatu. W swoim sprawozdaniu poinformował Radnych m.in. o inwestycjach, które zostały zakończone oraz o ważnych projektach jakie obecnie realizuje powiat.


W punkcie wystąpienia zaproszonych gości, głos zabrała Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, która podziękowała Zarządowi i całej Radzie Powiatu Limanowskiego za wspólny dialog i współpracę na rzecz mieszkańców. Wspomniała także o realizowanych na terenie Powiatu Limanowskiego inwestycjach drogowych. 

Elżbieta Nastałek, Skarbnik Powiatu Limanowskiego, przedstawiła uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego, zmian w budżecie w 2017 r. a także  przedstawiła sprawozdanie zbiorcze z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego oraz ulg za okres od początku roku do 31.12.2016 r.

Anna Mordarska, Dyrektor Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami, zapoznała Radę z informacją o stanie mienia Powiatu Limanowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. a także  przedstawiła projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej na zawarcie kolejnej umowy z INVENTUM Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Lidię Kantor, na najem sali lekcyjnej o pow. 52 m2 w celu prowadzenia działalności oświatowo – wychowawczej oraz w sprawie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu Limanowskiego nieruchomości, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 1819 o powierzchni 0,04 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie. Przedstawiła również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu Limanowskiego nieruchomości, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej nr 6165 o powierzchni 0,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kasinka Mała.

Następnie Wioletta Szubryt, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu, przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Limanowskiego. - Od 9 stycznia do 15 lutego 2017r. projekt planu poddany został konsultacjom społecznym. 30 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych, w których uczestniczyli Zarząd Powiatu, radni powiatowi, przedstawiciele samorządów gminnych oraz przedsiębiorcy. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację projektu planu oraz przeprowadzono dyskusję z uczestnikami - mówiła dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu. - Wniesione uwagi w trakcie konsultacji społecznych zgłoszone do projektu zostały uwzględnione częściowo lub w całości. Ponadto treść planu została skonsultowana z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie oraz z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym z siedzibą w Krakowie. Instytucje nie wniosły uwag do projektu. Podkreślam, że niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje wyłącznie obszar powiatu limanowskiego - zakończyła Wioletta Szubryt. W Sesji uczestniczyli także przedstawiciele spółki Refunda, która jest realizatorem Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Limanowskiego.

W dalszej kolejności Artur Krzak, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, przedstawił trzy projekty uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. oraz w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej i włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej, a także w sprawie przystąpienia Powiatu Limanowskiego do Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Elwira Handzel Stochel, Dyrektor Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Limanowej przedstawiła uchwały w sprawie akceptacji projektu porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej DW 965 ul. Witosa, dz. Nr 426/2 z drogą wewnętrzną (przedłużenie ul. Fabrycznej) na terenie po byłym CPN w Limanowej, dz. Nr. 380/23 w obręb ew. 3” oraz w sprawie akceptacji projektu porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno-gospodarczego” oraz „przejęcia od Powiatu części zadania inwestycyjnego w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej w otoczeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”, a także w sprawie akceptacji projektu umowy partnerskiej określającej zasady współpracy Powiatu Limanowskiego i Gminy Kamienica, w ramach realizacji projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Agata Zięba, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego przedstawiła uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej - Monika Nawalaniec, zapoznała Radnych z działaniami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2016 oraz z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

W dalszej części Justyna Tokarczyk, Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości przedstawiła Radnym sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 r. - W związku z faktem, iż w ramach działan Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości jest również koordynowanie działań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Limanowskiego, dlatego przedstawiam Państwu sprawozdanie z realizowanych działań w tym zakresie. Zgodnie z Uchwałą nr IX/88/15, Rada Powiatu Limanowskiego z dnia 21 października 2015r. przyjęła „Roczny Program współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” zobowiązując Zarząd Powiatu do złożenia sprawozdania w terminie nie później niż do 30 kwietnia 2017r. - mówiła Justyna Tokarczyk. - W związku z powyższym, w sprawozdaniu określone zostały zrealizowane zadania dotyczące współpracy z podmiotami programu w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4 ustawy.

Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości przywołała także temat dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. - Od 4 stycznia 2016r. na terenie całej Polski, w tym również na terenie Powiatu Limanowskiego, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to skutek wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Trzy z pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,  realizowane jest przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Ten ogólnopolski system ma zagwarantować nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym, a przez to zniwelować barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej - zakończyła.

Następnie Zygmunt Biedroński, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzsowego i Spraw Obywatelskich przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań programu „Bezpieczny Powiat Limanowski” w roku 2016.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, które szczegółowo przedstawił Radny Tadeusz Kubowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obrady XIX Sesji Rady Powiatu Limanowskiego zamknęły interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia Radnych. 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 270
Tagi :