WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

Rusza budowa przyłącza wody geotermalnej w Porębie Wielkiej !

Piątek, 10 Marzec 2017

9 marca 2017r. Zarząd Powiatu Limanowskiego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisał z firmą P.P.H.U. WOLIMEX umowę na zadanie pn. „Budowa przyłącza (rurociągu) wody geotermalnej wraz z budynkiem technicznym przygotowania wody oraz budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi z włączeniem do wodociągu gminnego w miejscowości Poręba Wielka”. W podpisaniu umowy udział wzięli Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Katarzyna Skolarus – Mrózek Kierownik Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Eugeniusz Wojak, właściciel firmy Wolimex.

W postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zostały złożone 3 oferty. Wybrana oferta firmy Wolimex, była najkorzystniejszą i otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ.

Zamówienie swym zakresem obejmie budowę przyłącza (rurociągu) wody geotermalnej, w tym:

a) budowę budynku technicznego przygotowania wody termalnej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, technologii przygotowania wody termalnej, ogrzewania obiektu,

 

b) budowę przyłączy: wody geotermalnej (rurociągu), wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i zasilania energetycznego,
c) przebudowę fragmentu linii (sieci) napowietrznej NN kolidującej z projektowanym budynkiem (rozbiórka kolidującego fragmentu sieci i budowa nowego odcinka),
d) budowę drogi dojazdowej z miejscami postojowymi, zjazdu z drogi wewnętrznej, chodników i ogrodzenia.


Drugim zadaniem jest budowa odcinka sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi z włączeniem go do wodociągu gminnego.

Roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną zrealizowane w terminie do 30 kwietnia 2017r. a ich koszt wyniesie 949 146,82 zł.

Warto podkreślić, że wykonanie przyłącza wody geotermalnej jest jednym z ostatnich elementów koniecznych do uruchomienia Zakładu Przyrodoleczniczego.
 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 285
Tagi :