WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

Zmiany w prawie budowlanym od stycznia 2017 roku

Wtorek, 24 Styczeń 2017

1 stycznia 2017 zmieniła się ustawa o Prawie Budowlanym z 7 lipca 1994 roku. Wzorem nowelizacji z poprzednich lat, ta również dąży do uproszczenia kolejnych procedur procesu budowlanego.

W przypadku mniejszych inwestycji i prac związanych z przebudową, zlikwidowano konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Poprzednia duża nowelizacja prawa budowlanego miała miejsce w 2015 roku. Uprościła ona część procedur budowlanych, związanych z koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę niektórych obiektów. Styczniowa aktualizacja kontynuuje te zmiany – poszerza ona katalog robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach wystarczy je zgłosić w odpowiednim wydziale architektoniczno-budowlanym w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Skróceniu uległ także termin na wniesienie sprzeciwu do takiego zgłoszenia – z 30 do 21 dni.


Zmiana przepisów dotyczy m.in.


- budowy wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2 - przed 1 stycznia 2017 wymagała pozwolenia na budowę, obecnie należy ją jedynie zgłosić (przy czym liczba takich konstrukcji nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 działki);


- budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,8 m) oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2. Zgodnie z nowelizacją nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia;


- budowy przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 m2 – odtąd nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia;


- wykonania instalacji klimatyzacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku – podobnie jak w przypadku oczek wodnych i basenów, nie wymagają zgłoszenia i pozwolenia;


- użytkowania obiektów tymczasowych po terminie – nowelizacja umożliwia zdobycie pozwolenia na wykorzystywanie obiektu tymczasowego do czasu uzyskania pozwolenia na budowę, wydłużając tym samym dopuszczalny termin jego użytkowania ze 120 do 180 dni;


- budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach — nie wymagają żadnych formalności, ani pozwolenia, ani zgłoszenia;


- budowy zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych – budowa zjazdów wymaga zgłoszenia (na tych drogach, które wcześniej obłożone były obowiązkiem uzyskania pozwolenia);


- przebudowy budynków, których budowa wiąże się z uzyskaniem pozwolenia — nie wymaga zgłoszenia oraz pozwolenia. Zmiana ta nie dotyczy jednak przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych. Z przepisu wyłączono również budynki, których projekty muszą zostać uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej;


- przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie wymaga składania formalności, o ile prace nie dotyczą przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych;


- remontów budynków – po nowelizacji nie trzeba zgłaszać remontów obiektów, które wymagały pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem remontów obejmujących przegrody zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne oraz obiektów budowlanych, innych niż budynki, których budowa wymaga pozwolenia.


Kolejnym udogodnieniami dla budujących domy są zmiany w przepisach dotyczących odstąpienia od projektu. Od stycznia za istotne odstąpienie od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie będą uznawane zmiany wysokości, szerokości lub długości, jeśli nie będą przekraczały 2%, nie zwiększą zakresu oddziaływania obiektu i nie naruszają przepisów techniczno-budowlanych.


Zmianom ulegają również normy energooszczędności które muszą spełniać nowopowstałe obiekty zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na inwestorów nałożono obowiązek ograniczenia zużycia energii użytkowej, tak aby energooszczędność budynków wzrosła zgodnie z unijnymi standardami. Poza tym nowe przepisy zmniejszają współczynnik przenikania ciepła (U), wskazującego jakość izolacji przegród cieplnych. Obniżeniu uległ również dopuszczalny próg zużycia energii pierwotnej (EP), który określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, stosowaną na potrzeby m.in. ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Obecnie dla domów jednorodzinnych wskaźnik ten wynosi 95, do 2021 jego wartość ma osiągnąć 70.

Autor : Agnieszka Piwko / fot. finansowaprzystan.pl
Wyświetleń : 1258
Tagi :